СЪОБЩЕНИЕ ТСУ-94П-5815-3/18.05.2022г.

107

СЪОБЩЕНИЕ

ТСУ-94П-5815-3/18.05.2022г.

ДО

М. В. МАРИНОВ

В. М. МАРИНОВ

ул. ”Любен Каравелов” №4

гр. Плевен

 

П. М. ДАНАИЛОВА

чрез пълном. С. С. СТОЯНОВ

н.а. ул.”Васил Левски” №15

С.ПОБЕДА, ОБЛ.ПЛЕВЕН

 

Н. Х. ПЕТКОВА

ул. ”Любен Каравелов” №4

гр. Плевен

 

Б. И. ИГНЕВ

Б. И. ИГНЕВ

ул. ”Любен Каравелов” №4

гр. Плевен

 

Д. Б. АПОСТОЛОВА

ул. ”Любен Каравелов” №4

гр. Плевен

 

Б. Х. НИКОЛОВ

н.а. ул. ”Хаджи Димитър” №21

гр. Плевен

п.а. ул. Васил Коларов“ №8

с. Драгана, общ. Угърчин

обл. Ловеч

 

С. Н. НАЙДЕНОВ

н.а. „Бяло море” №19

гр. Плевен

п.а. ул. „Пирин“ №2

с. Бъркач, общ. Долни Дъбник

 

НЕИДЕНТИФИЦИРАНИ

 

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 

Във връзка със заявление вх. № ТСУ-94П-5815-3/09.05.2022г.  до Община Плевен от Поля Миланова Данаилова, Ви уведомявам, че е издадена скица с виза за проектиране на „Преустройство на тавани в самостоятелно жилище” в УПИ І, кв.342 по плана на гр. Плевен, с идентификатор 56722.659.655.1.1, ул. ”Л. Каравелов” №4.

                                                                                                        

С уважение,

Арх. Светослав Митев:

Гл. архитект Община Плевен