СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ И РУП В КВ.143 ГР.ПЛЕВЕН- № ТСУ-94П-1504-1/29.11.2023 Г.

196

До

всички заинтересовани лица

С ъ о б щ е н и е

Уважаеми госпожи и господа,

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от ЗУТ, на основание Заповед № РД-10-1706/23.11.2023 г. на Кмета на Община Плевен и заявление вх. № ТСУ-94П-1504-1/14.11.2023 г., имайки предвид, че искането е законосъобразно, Община Плевен разрешава със Заповед № РД-12-595/29.11.2023 г. на Заместник Кмета на Петьо Лалов Иванов да възложи изработване  на Изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване и Работен устройствен план в следния обхват:

 Изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване и Работен устройствен план за УПИ Х-4687, 4694 в кв. 143 по плана на гр. Плевен.

Подробният устройствен план да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

 

арх. Явор Йорданов:

Директор Дирекция УТ