СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ КВ. 17 С. ТОДОРОВО - № ТСУ-94Ц-2116-3/17.01.2023 г.

381

До

всички заинтересовани лица

С ъ о б щ е н и е

Уважаеми госпожи и господа,

На основание Решение №1113/27.10.22 г. на Общински съвет-Плевен, основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от ЗУТ, на основание Заповед № РД-10-2024/ 23.11.2015 г. на Кмета на Община Плевен и заявление вх. № ТСУ-94Ц-2116-3/18.10.2022 г., имайки предвид, че искането е законосъобразно, Община Плевен разрешава със Заповед № РД-12-644/22.12.2022 г. на Заместник Кмета на Цветомира Красимирова Кръстева да възложи изработване  на Изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване  в следния обхват:

Изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване  за УПИ III-219 в кв.17 и част от тротоарно пространство на улица по ок 10 към ок 9 по плана на с. Тодорово.

Подробният устройствен план да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

 

арх. Явор Йорданов:

Директор Дирекция УТ