СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ В КВ.14 С.ТУЧЕНИЦА- № ТСУ-94С-8096-2/29.11.2023 Г.

164

До

всички заинтересовани лица

С ъ о б щ е н и е

Уважаеми госпожи и господа,

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от ЗУТ, на основание Заповед № РД-10-2024/23.11.2015 г. на Кмета на Община Плевен и заявление вх. № ТСУ-94С-8096-2/27.10.2023 г., имайки предвид, че искането е законосъобразно, Община Плевен разрешава със Заповед № РД-12-569/08.11.2023 г. на Заместник Кмета на Сомаф Мохамед Дауд да възложи изработване на Изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване в следния обхват:

Изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване за УПИ I и IX  в кв. 14 по плана на с. Тученица.

Подробният устройствен план да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

 

арх. Явор Йорданов:

Директор Дирекция УТ