СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПЗ В М.ЧАИРА ГР.ПЛЕВЕН- № ТСУ-26-7039-17/17.11.2023 Г.

183

До

всички заинтересовани лица

С ъ о б щ е н и е

Уважаеми госпожи и господа,

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.124а, ал.2 от ЗУТ и на основание Заповед № РД-10-2024/23.11.2015 г. на Кмета на Община Плевен и заявление вх. № ТСУ-26-7039-17/06.11.2023 г., имайки предвид, че искането е законосъобразно, Община Плевен разрешава със Заповед № РД-12-576/09.11.2023 г. на Заместник Кмета на „Флора Макс 2019“ ООД да възложи изработване  на Изменение на Подробен устройствен план-план за застрояване  в следния обхват:

 Изменение на Подробен устройствен план-план за застрояване  за ПИ 56722.181.14 в м.Чаира, землището на гр. Плевен.

Подробният устройствен план да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

 

арх. Явор Йорданов:

Директор Дирекция УТ