Съобщение за искане за ОВОС

276

СЪОБЩЕНИЕ

 

            На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение: „Реконструкция и модернизация на Машинно ванен цех № 3 и изграждане на нова Ванна пещ № 6” в ПИ с идентификатор № 56722.651.634 по КККР на гр. Плевен с възложител: „Глас Контрибюшън” ЕАД.

            В 14 дневен срок, считано от 08.08.2019г., заинтересованите лица могат да подадат писмени становища, които да бъдат взети предвид при издаване на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за горното инвестиционно предложение.

 

Документацията е заведена в Община Плевен с вх. № ЕК-92-115-27/07.08.2019г. и е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 09:00 до 11:00  часа в стая № 16.

Становища се приемат в Центъра за административно обслужване на граждани, пл. „Възраждане” № 4.