ТСУиС -70-2289-2/12.12.2017г.

205

 

Изх. № ТСУиС-70-2289-2/12.12.2017г.   


    ДО  ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ” №48, ВХ. Б, АП.1
ГР. ПЛЕВЕН

     ДО ЛЕНА СИМЕОНОВА ЙОЧЕВА
            ИВАН ЦОНДЕВ ИВАНОВ
БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ” №48, ВХ. Б, АП.2
ГР. ПЛЕВЕН
 
    ДО  НЕИДЕНТИФИЦИРАН
БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ” №48, ВХ. Б, АП.3
ГР. ПЛЕВЕН

    ДО  НЕИДЕНТИФИЦИРАН
БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ” №48, ВХ. Б, АП.4
ГР. ПЛЕВЕН

    ДО  АНГЯ ЦВЕТАНОВА ХРИСТОВА
            ВАСИЛ ИВАНОВ ХРИСТОВ
БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ” №48, ВХ. Б, АП.5
ГР. ПЛЕВЕН

  ДО  МАРГАРИТА ИВАНОВА ИВАНОВА
БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ” №48, ВХ. Б, АП.6
ГР. ПЛЕВЕН

   ДО   ХРИСТИНА ЦВЕТАНОВА МАРИНОВА
            ВАСИЛ БЕРОВ МАРИНОВ
БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ” №48, ВХ. Б, АП.7
ГР. ПЛЕВЕН

   ДО   БОРИС НИКОЛОВ ПЕНЕВ
            ПЕТРУША ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ” №48, ВХ. Б, АП.8
ГР. ПЛЕВЕН

   ДО   МАРЛЕНА ПЕТРОВА ЦАНКОВА
БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ” №48, ВХ. Б, АП.9
ГР. ПЛЕВЕН

   ДО   НЕИДЕНТИФИЦИРАН
БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ” №48, ВХ. Б, АП.10
ГР. ПЛЕВЕН

                                                                                                                                                                                                              ДО   НЕИДЕНТИФИЦИРАН
                                                                                                                                                                                    БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ” №48, ВХ. Б, АП.11
                                                                                                                                                                                                                                      ГР. ПЛЕВЕН
 
Във връзка със заявление вх. № ТСУиС- 70-2289-2/20.10.2017г..Ви уведомяваме, че е издадено  Разрешение за строеж № 265 от 23.10.2017г. на ЕТ„Свети Никола-Чудотврец” представлявано от Надя Димитрова Атанасова 

За обект:
ПРЕУСТРОЙСТВО НА КНИЖАРНИЦА В ОБЕКТ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ - четвърта категория
в УПИ ХVІІ, с идентификатор 56722.660.857,  кв. 199 по плана на гр. Плевен
с административен адрес гр. Плевен, бул. „Христо Ботев” №48 

На основание чл.149, ал.3 от Закона за устройство на територията разрешението за строеж  може да бъде обжалвано по законосъобразност в 14 (четиринадесет) дневен срок от настоящето съобщение чрез Община Плевен пред Началник сектор-Плевен регионалната дирекция за национален строителен контрол- северозападен район.