ТСУиС -70-2289-2/12.12.2017г.

180

 

~~Изх. № ТСУиС-70-2289-2/12.12.2017г.   
    ДО  ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
    БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ” №48, ВХ. Б, АП.1
    ГР. ПЛЕВЕН

    ДО ЛЕНА СИМЕОНОВА ЙОЧЕВА
    ИВАН ЦОНДЕВ ИВАНОВ
    БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ” №48, ВХ. Б, АП.2
    ГР. ПЛЕВЕН
 
    ДО  НЕИДЕНТИФИЦИРАН
    БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ” №48, ВХ. Б, АП.3
    ГР. ПЛЕВЕН

    ДО  НЕИДЕНТИФИЦИРАН
    БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ” №48, ВХ. Б, АП.4
    ГР. ПЛЕВЕН

    ДО  АНГЯ ЦВЕТАНОВА ХРИСТОВА
    ВАСИЛ ИВАНОВ ХРИСТОВ
    БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ” №48, ВХ. Б, АП.5
    ГР. ПЛЕВЕН

    ДО  МАРГАРИТА ИВАНОВА ИВАНОВА
   БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ” №48, ВХ. Б, АП.6
   ГР. ПЛЕВЕН

   ДО   ХРИСТИНА ЦВЕТАНОВА МАРИНОВА
   ВАСИЛ БЕРОВ МАРИНОВ
   БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ” №48, ВХ. Б, АП.7
   ГР. ПЛЕВЕН

   ДО   БОРИС НИКОЛОВ ПЕНЕВ
   ПЕТРУША ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
   БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ” №48, ВХ. Б, АП.8
   ГР. ПЛЕВЕН

   ДО   МАРЛЕНА ПЕТРОВА ЦАНКОВА
   БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ” №48, ВХ. Б, АП.9
   ГР. ПЛЕВЕН

   ДО   НЕИДЕНТИФИЦИРАН
   БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ” №48, ВХ. Б, АП.10
   ГР. ПЛЕВЕН

   ДО   НЕИДЕНТИФИЦИРАН
  БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ” №48, ВХ. Б, АП.11
  ГР. ПЛЕВЕН
 
Във връзка със заявление вх. № ТСУиС- 70-2289-2/20.10.2017г..Ви уведомяваме, че е издадено  Разрешение за строеж № 265 от 23.10.2017г. на ЕТ „Свети Никола-Чудотврец” представлявано от Надя Димитрова Атанасова 

За обект:
ПРЕУСТРОЙСТВО НА КНИЖАРНИЦА В ОБЕКТ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ - четвърта категория
в УПИ ХVІІ, с идентификатор 56722.660.857,  кв. 199 по плана на гр. Плевен
с административен адрес гр. Плевен, бул. „Христо Ботев” №48 

На основание чл.149, ал.3 от Закона за устройство на територията разрешението за строеж  може да бъде обжалвано по законосъобразност в 14 (четиринадесет) дневен срок от настоящето съобщение чрез Община Плевен пред Началник сектор-Плевен регионалната дирекция за национален строителен контрол- северозападен район.