ТСУиС 94И-1639-2/07.12.2017г.

243

 

~~Изх. №ТСУиС 94И-1639-2/07.12.2017г.
 
ДО
ИВАНКА ТЕОБАЛДОВА ГЕОРГИЕВА УЛ. “СТОЯН ВОЙВОДА” № 13
ГР.ПЛЕВЕН
 
 
Във връзка със заявление вх. № ТСУ и С- 94И-1639-2/05.12.2017г. Ви уведомявам, че е издадено  Разрешение за строеж № 290 от 06.12.2017г. на  Иво Александров Симеонов 

За обект:

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА АВТОМИВКА ЗА АВТОМОБИЛИ -  пета категория
в УПИ ХІV, с идентификатор 56722.651.489,  кв. 612 по плана на гр. Плевен
с административен адрес гр.  Плевен, ул. „Българска авиация” № 5
На основание чл.149, ал.3 от Закона за устройство на територията разрешението за строеж  може да бъде обжалвано по законосъобразност в 14 (четиринадесет) дневен срок от настоящето съобщение чрез Община Плевен пред Началник сектор-Плевен регионалната дирекция за национален строителен контрол- северозападен район.