ТСУиС 94П-4931-2/18.12.2017г.

263

~~Изх. № ТСУиС 94П-4931-2/18.12.2018г.   
      
  ДО   ЯНКА НЕДКОВА МАРКОВСКА
УЛ. „РАДЕЦКИ” № 8, АП.1
ПЛЕВЕН
ДО      БОГДАН ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ
АЛБЕНА АЛЕКСАНДРОВА НИКОЛОВА
УЛ. „ШИПКА” № 28, ЕТ. 5, АП.15
ПЛЕВЕН
ДО      ЧАВДАР ИВАНОВ ПОПОВ
УЛ. „ГЕОРГИ КОЧЕВ” № 12, АП.15
ПЛЕВЕН
ДО      НАДЯ ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
УЛ.”ШИПКА” №26, ВХ. Г, АП.20
ПЛЕВЕН
ДО      РУМЕН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
ТЕМЕНУЖКА ПАЧКОВА ИВАНОВА
УЛ. „РАДЕЦКИ” № 8, АП.6
ПЛЕВЕН
ДО      КАЛИНКА ЯКИМОВА ЙЕЛИНЕК
УЛ. „РАДЕЦКИ” № 8, АП.8
ПЛЕВЕН
ДО      ОС на СБА
УЛ. „РАДЕЦКИ” № 6а,
ПЛЕВЕН
ДО СВЕТОСЛА АЛЕКСАНДРОВ БЕЛЕВ
УЛ. „ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ” № 20, ВХ.А, АП.9
ПЛЕВЕН


 
Във връзка със заявление вх. № ТСУиС- 94 П-4931-2/13.12.2017г..Ви уведомяваме, че е издадено  Разрешение за строеж № 310 от 15.12.2017г. на  Петър Петров Велков 

За обект:

ПРИСТРОЙКА И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА МИНИПЕРАЛНЯ
- четвърта категория
в УПИ ХІV-6160а, 6160, с идентификатор 56722.660.978.2,  кв. 150 по плана на гр. Плевен
с административен адрес гр. Плевен, ул. „Радецки” № 6а

На основание чл.149, ал.3 от Закона за устройство на територията разрешението за строеж  може да бъде обжалвано по законосъобразност в 14 (четиринадесет) дневен срок от
настоящето съобщение чрез Община Плевен пред Началник сектор-Плевен регионалната дирекция за национален строителен контрол- северозападен район.