УВЕДОМЛЕНИЕ ТСУ-94Е-3349-1/10.06.2019 год.

298

ДО

С. П. АНГЕЛОВА

УЛ. „АСЕН ЗЛАТАРОВ”

ГР. ПЛЕВЕН

С. П. БОЕВА

УЛ. „АСЕН ЗЛАТАРОВ”

ГР. ПЛЕВЕН

М. Т. ИВАНОВА

УЛ. „АСЕН ЗЛАТАРОВ”

ГР. ПЛЕВЕН

Е. И. ЙОТОВ

УЛ. „АСЕН ЗЛАТАРОВ”

 ГР. ПЛЕВЕН

В. Д. ИВАНОВА

УЛ. ”АСЕН ЗЛАТАРОВ”

обект Лекарски кабинет

ГР. ПЛЕВЕН

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с подадено заявление с вх.№ТСУ-94Е-3349-1/21.05.2019г. до Община Плевен за издаване на виза за „Проектиране на преустройство на таванско помещение към апартамент с идентификатор 56722.661.639.1 в ателие,УПИ III-4407,  кв. 78, гр. Плевен”,  Ви съобщавам, че е издадена виза за „Проектиране на преустройство на таван в ателие за индивидуална творческа дейност” с идентификатор 56722.661.639.1, УПИ III-4407,кв.78, гр.Плевен” с административен адрес: гр. Плевен, ул. „Асен Златаров” № 3.

 

С уважение,

арх. Светослав Митев:

Гл. архитект на Община Плевен