УВЕДОМЛЕНИЕ ТСУ-94Е-3349-1/28.06.2019 год.

243

ДО

К. Т. ВАТЕВА

УЛ. „ТРИФОН КУНЕВ” №1,

ГР.ПЛЕВЕН

ДО

Б. И. ВАТЕВ

УЛ. „ТРИФОН КУНЕВ” №1,

 ГР. ПЛЕВЕН

ДО

Х. Г. БОЕВА

УЛ. „ПАНАГЮРСКО ШОСЕ” №28,          

ГР. ПИРДОП

ДО

         УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с подадено заявление с вх.№ТСУ-94Е-3349-1/21.05.2019г. до Община Плевен за издаване на виза за „Проектиране на преустройство на таванско помещение към апартамент с идентификатор 56722.661.639.1 в ателие,УПИ III-4407,  кв. 78, гр. Плевен”,  Ви съобщавам, че е издадена виза за „Проектиране на преустройство на таван в ателие за индивидуална творческа дейност” с идентификатор 56722.661.639.1, УПИ III-4407,кв.78, гр.Плевен” с административен адрес: гр. Плевен, ул. „Асен Златаров” № 3.

 

С уважение,

арх. Светослав Митев:

Гл. архитект на Община Плевен