З А П О В Е Д № РД-12-169 Плевен 03.05.2022 г.

116

З А П О В Е Д

№ РД-12-169

Плевен 03.05.2022 г.

 

Във връзка с подадено заявление от Р. В. Йорданова с вх. № ТСУ-94Р-1392-1/15.04.2022 г., за осигуряване на достъп, чрез преминаване през съседен имот поземлен имот с идентификатор 56722.662.440, УПИ ХV - 7666, кв. 323, с административен адрес „Емил Димитров“ №65  гр. Плевен, до имот с идентификатор 56722.662.441 , УПИ ХІV - 7665, кв.323 с административен адрес ул. „Емил Димитров“ №67 гр. Плевен за извършване на СМР – полагане на външна изолация по фасада. След предоставяне на всички необходими документи, обуславящи прилагането на цитираната по-долу правна норма, в това число разрешение за строеж и инвестиционен проект, и на основание чл. 194, ал.1 от Закона за устройство на територията,

 

Н А Р Е Ж Д А М

 

1. Да бъде осигурен достъп на Р. В. Йорданова, собственик на имот с идентификатор 56722.662.441 гр. Плевен, за извършване на разрешени строителни дейности /полагане на топлоизолация/хидроизолация/ съгласно разрешение за строеж № 281/19.09.2018 г. и инвестиционен проект към  него. Достъпът да бъде осигурен чрез преминаване през съседен поземлен имот УПИ ХV - 7666, кв. 323, с идентификатор 56722.662.440 по плана на гр. Плевен, собственост на наследници на Е. А. Лазарова – Я. И. Начев и А. Ц. Кирова. Достъпът е до имот УПИ ХІV - 7665, кв.323 идентификатор 56722.662.441 адрес ул. „Емил Димитров“ №67, гр. Плевен собственост на Р. В. Йорданова, за извършване на СМР, предвидени в част Архитектура и част ЕЕ /довършителни СМР/.

 

           2. Достъпът ще се осъществява през съседен имот УПИ ХV - 7666, кв. 323, поземлен имот с идентификатор 56722.662.440. Необходимата площ за изпълнение на работите в имота е от границата с ПИ 56722.662.426, по цялата дължина на сграда 56722.662.441.5, на разстояние 1,50 м от нея, върху която  ще бъде разположено фасадно тръбно скеле и лека преместваема строителна ограда. Достъпът ще се осъществява през вход на имот УПИ ХV - 7666, кв. 323, с идентификатор 56722.662.440 по плана на гр. Плевен, който е единствен, до фасада на сграда разположена на граница в имот с идентификатор 56722.662.441 гр. Плевен. Достъпът важи за периода от 20.06.2022 г. до 08.08.2022 г. за срок от 50 /петдесет/ календарни дни и реално осигуряване на  достъп.

 

3. При упражняване на правомощията по предходната точка 1., не следва да се влошават условията за застрояване на поземления имот, да се препятства установеният начин на трайно ползване на поземления имоти и да се засягат разрешени строежи или съществуващи сгради. Лицето, на което е осигурен достъпа е длъжно да не причинява повреди в имота, обект на преминаването, ако са причинени такива същите следва да се отстранят, ако не могат да се отстранят да се изплати обезщетение за причинените вреди, на собственика на имота.

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на арх. Невяна Иванчева – Заместник кмет на Община Плевен.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

                      Заповедта може да се обжалва, от заинтересованите страни, по реда на АПК в 14 дневен срок от връчването й.

 

                                                                         АРХ. НЕВЯНА  ИВАНЧЕВА

                                                                         ЗАМ. КМЕТ ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ

                                                                         ОБЩИНА ПЛЕВЕН