Политика за достъпност

ПОЛИТИКА ЗА ДОСТЪПНОСТ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

 

Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Този документ дефинира политиката за достъпност на съдържанието на интернет страницата на Общинска администрация Плевен https://pleven.bg.

2. Политиката е предназначена да гарантира спазване на стандарти и технологии за осигуряване на достъпност на интернет страницата на Общинска администрация Плевен за хората с увреждания.

3. Политиката е съобразена с Декларацията за достъпност на съдържанието на интернет страницата на Oбщинска администрация Плевен.

4. Политиката следва изискванията към интернет страниците на администрациите формулирани в Закон за електронното управление, Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги и Правилата за институционална идентичност на интернет страниците и портали на държавната администрация, утвърдени от председателя на Държавна агенция "Електронно управление".

Раздел II

ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА

5. Интернет страницата на Общинска администрация Плевен има следните основни функции и задачи:

(1) Информационна: представя услуги, разяснява политики и програми, съобщава новини, отговаря на често задавани въпроси, изпълнява изискванията на други нормативни актове.

(2) Административна: предоставя административни услуги по електронен път или хипервръзки към други интернет страници с електронни услуги; подпомага предоставянето на административни услуги чрез пряко взаимодействие на потребителя с организацията ("на гише" или друго).

(3) Представителна: формира и отразява организационната идентичност; отразява структурата, екипа и организационната логика на администрацията; отразява единството в прилаганите от публичните организации политики на откритост, прозрачност и достъпност.

(4) Комуникационна: предоставя информация и инструменти за дву- и многопосочна връзка с администрацията; насърчава общуването и разбирането между организацията и нейните публики; изгражда доверие; генерира подкрепа и участие.

Раздел III

МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ

6. Общи:

(1) При изграждането и развитието на интернет страницата общинската администрация отчита начините, по които потребителите, включително хората с увреждания, взаимодействат с нейното съдържание.

(2) Интернет страницата на общинската администрация е разработена така, че да осигурява равен достъп до цялата информация и до всички функционалности за всички потребители.

(3) Достъпността да се разбира като сбор от правила, принципи и техники, които се съблюдават при проектирането, създаването, поддържането и актуализирането на  интернет страници и мобилни приложения с цел повишаване на ползваемостта от потребителите.

(4) При създаване на собствени интернет страници, разработване на технически задания за интернет страници, поддръжката и развитието им, общинската администрация включва технически спецификации и изпълнява технически изисквания за осигуряване на достъпност на съдържанието им за хората с увреждания.

7. Специфични:

(1) Интернет страницата на Общинска администрация Плевен се опитва да покрие ниво на достъпност според последните стандарти на World Wide Web Consortium - Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) и Инициативата за уеб достъпност (Web Accesibility Initiative), като използва най-добрите практики и техники, за да отговори на поставените изисквания и критерии за ниво на достъпност, поставени от Европейската комисия и нормативните документи на национално ниво. Изпълнението на насоките на стандарта WCAG 2.0 има за цел да помогне на повече хора да се чувстват удобно и да се възползват от предимствата на интернет.

(2) Интернет страницата на Общинска администрация Плевен се изгражда с код, съвместим с W3C стандартите за XHTML и CSS. Той се възпроизвежда коректно в наличните към момента интернет браузъри и използването му гарантира съвместимост и с бъдещите нови или подобрени браузъри.

(3) Общинска администрация Плевен непрекъснато развива технологично своята интернет страница с оглед постигане на високи стандарти на достъпност и използваемост на съдържанието в него.

8. Изключения

(1) Интернет страницата на Общинска администрация Плевен съдържа голямо количество архивни данни за дълъг период от време и въвеждани от различни лица, поради което допускаме възможността в нея да е налично съдържание, което не е оптимизирано за хора с увреждания.

(2) Бързото развитие на браузърите и техниките за разработка и достъп до интернет могат да забавят осигуряването на съвместимост с наличните стандарти за достъпност във всеки един аспект.

9. Хипервръзка към Декларация за достъпност на съдържанието на интернет страницата на Общинска администрация Плевен като част от процеса за доказване на съответствие на официалната интернет страница на Община Плевен https://pleven.bg с изискванията за институционална идентичност на интернет страници и портали на държавната администрация е публикувана на  заглавната интернет страница на администрацията.

Раздел XI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Прилагането на настоящата политика и разпределението на ролите и отговорностите във връзка с това се извършват чрез правила, процедури, заповеди, допълнение на длъжностни характеристики или по друг подходящ начин.

§ 2. Процедурата по подаване на сигнали относно достъпността на официалната интернет страница на Общинска администрация Плевен  е неразделна част от Декларацията

Настоящата политика е утвърдена със Заповед № РД-10-1382 и влиза в сила от 21.10.2020 г.