Обявления

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ КВ.91 С. БРЪШЛЯНИЦА - № ТСУ-26-6984-1/24.03.2023 г.

22

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от ЗУТ, на основание Заповед № РД-10-2024/23.11.2015 г. на Кмета…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ КВ.702А ГР. ПЛЕВЕН - № ТСУ-94Ц-3516-2/24.03.2023 г.

31

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание Решение № 513/25.03.2021 г. на Общински съвет-Плевен, основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2,…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕ НА КПИИ В КВ. 11 С. БРЕСТОВЕЦ - № ТСУ-26-7395-1/24.03.2023 г.

22

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.150, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от ЗУТ и на основание Заповед № РД-10-2024/23.11.2015 г. на Кмета на Община…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1185-1/16.02.2023 г.

33

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1185-1 гр. Плевен 16.02.2023 г. Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти с идентификатори…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1212-1/16.03.2023 г.

44

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1212-1 гр. Плевен 16.03.2023 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-131/16.03.2023 г. на зам. кмета на Община …

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1211-1/16.03.2023 г.

46

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1211-1 гр. Плевен 16.03.2023 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-133/16.03.2023 г. на зам. кмета на Община …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ – 30-1216-1/21.03.2023г. гр. Плевен,

33

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ – 30-1216-1/21.03.2023г. гр. Плевен,   Община - Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за: Изменение на действащия…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1168-1/02.02.2023 г.

37

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1168-1 гр. Плевен 02.02.2023 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-58/01.02.2023 г. на зам. кмета на Община  Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1204-1/15.03.2023 г.

36

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1204-1 гр. Плевен 15.03.2023 г. Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти с идентификатори…