Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот между общината и физически или юридически лица

1807

прилагани документи: 

1.Документ за собственост на имота

 2. Скица на имота

заявления: Заявление свободен текст

срок: 3 месеца