СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК № 221/ 14.02.2012Г.

803

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

ЕИК  000413974

 

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК

 №  221/14.02.2012 г.

 

         До Владислав Живков Димитров                 за покана № 0302/14.02.2012г.

         До Александър Йорданов Георгиев                 за покана № 0303/14.02.2012г.

         До Калин Костадинов Донов                             за покана № 0306/14.02.2012г.

         До Георги Николаев Панков                               за покана № 0310/14.02.2012г.     

         До Светослав Радославов Димиров              за покана № 0312/14.02.2012г.                            

         До Валентин Янков Тонев                             за покана № 0313/14.02.2012г.

         До Михаил Ганчев Михайлов                        за покана № 0060/20.12.2011г.

         До Мирослав Йосифов Йонов                        за покана № 0062/20.12.2011г.

         До Селвина Христова Петрова-Стефанова  за покана № СВ 065/09.01.2012г.

         До Ивайло Иванов Бояджиев                        за покана № ПДП 20/09.01.2012г.

                            

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за ВРЪЧВАНЕ НА ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ с горепосоченият номер.

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

 

Орган по приходите : Димитър Панков

 

Дата на поставяне: 14.02.2012г.