АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

1567

С Решение № 1513 от 01.11.2011 год. на Изпълнителния директор на АПСК, е открита процедура за приватизационна продажба на следните държавни имоти – частна държавна собственост, находящи се на територията на Община Плевен, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 56722.372.4 по кадастрална карта на гр. Плевен, с площ 923 кв. м., находящ се в местността “Бала баир”, при граници: на север – ПИ № 56722.372.3; на изток – ПИ № 56722.372.319; на юг – ПИ № 56722.372.15 и ПИ № 56722.372.16; на запад – ПИ № 56722.372.2. Имотът е актуван с АДС № 4570/26.09.2008 год.

2. Поземлен имот с идентификатор 56722.652.138 по кадастрална карта на гр. Плевен, с площ 2 075 кв. м., при граници: на север – ПИ № 56722.652.133; на изток – ПИ № 56722.652.141 и ПИ № 56722.652.139; на юг – ПИ № 56722.652.145; на запад – ПИ № 56722.652.137. Имотът е актуван с АДС № 5221/24.02.2011 год.

3. Поземлен имот с идентификатор 56722.668.1054 по кадастрална карта на гр. Плевен, с площ 1 576 кв. м., при граници: на север – ПИ № 56722.668.157 и ПИ № 56722.668.158; на изток – ПИ № 56722.668.159; на юг – ПИ № 56722.668.1050 и ПИ № 56722.668.163; на запад – ПИ № 56722.668.156. Имотът е актуван с АДС № 4758/01.07.2009 год.

4. Поземлен имот с идентификатор 56722.659.1035 и площ 886 кв. м. по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Плевен, актуван с АДС № 4764/14.08.2009 год., при граници на имота: север – имоти 56722.659.1034 и 56722.659.1033, изток – 56722.659.788, юг, югоизток – 56722.659.1025.

5. Поземлен имот, съставляващ УПИ ІІІ, квартал 91 по ЗРП на с. Брестовец, Община Плевен, с площ 8 000 кв. м., при граници: на север – улица; на изток – УПИ ІV; на юг – улица; на запад – УПИ ІІ. Имотът е актуван с АДС № 3787/23.12.2005 год.

При проявен интерес от страна на физически или юридически лица за закупуване на някой от имотите, като и  допълнителна информация може да получите в Областна администрация Плевен.