ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ ПРЕЗ 2013 ГОДИНА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

1603

ГОДИШЕН   ПЛАН

ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ ПРЕЗ 2013 ГОДИНА

НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Настоящият годишен план е разработен в съответствие с изискванията на Закона за приватизация и следприватизационен контрол /ЗПСК/.

І. Приоритетни цели на годишния план за приватизация на Община Плевен през 2013 година:

  • Осигуряване на публичност и прозрачност на всички етапи на приватизационния процес.
  • Създаване на условия за икономически ефективна приватизация  при равнопоставеност на инвеститорите.
  • Осигуряване на икономически растеж и конкурентноспособност.
  • Осигуряване на постъпления в общинския бюджет, които да бъдат използвани за инвестиционни цели, включително за придобиване на дълготрайни материални активи със социално предназначение и за погасяване на кредити за незавършени обекти на строителството.
  • Ефективност на следприватизационния контрол върху поетите от купувачите задължения.

 

ІІ.  Обхват на годишния план

1. Общински търговски дружества с открита процедура на приватизация с Решение № 581 от 09.10.2002 год. на Общински съвет Плевен:

1.1   “Паркстрой”  ЕООД

1.2.  “Инжстрой” ЕООД

1.3.  “Тибор” ЕАД

2.  Общински търговски дружества с открита процедура на приватизация с Решение № 689 от 31.08.2009 год. на Общински съвет Плевен:

2.1.  „Дентален център-І” ЕООД

2.2.  „МЦРСМ-І – Плевен” ЕООД

3. Общинско участие в търговски дружества и обособени обекти, което ще се обявява за приватизация по реда на чл. 3, ал.2, изречение второ и ал. 3, т.2, както следва:

3.1.  “Тролейбусен транспорт” ЕООД

4. Общинско участие в търговски дружества с открита процедура на приватизация:

4.1. “Плевен-такси” ООД

4.2. “Плевен холдинг” АД

4.3.  “ОББ” АД - гр. София

4.4.  “Общинска банка” АД

5. Обособени части от общински търговски дружества с открита процедура на приватизация:

5.1. Гараж и работилница – обособена част от “Инжстрой”ЕООД  

5.2. Склад – обособена част от “Инжстрой” ЕООД 

6. Общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели с открита процедура на приватизация:

6.1. Сграда – младежки клуб, гр. Славяново 

6.2. Технически пункт за автомобили – ул. “Вардар” № 17

6.3. Кафе и автомивка – ул. “Вардар” № 17

6.4. Магазин за авточасти – ул. “Вардар” № 17 

6.5. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.660.302.2.34 /стар идентификатор УПИ І, кв. 352/, находящ се в гр. Плевен,  ул. “П.Р.Славейков” № 30, блок “Даскал Димо 2 и 3”, вх. Б, ет. 1 

6.6. Масивна четириетажна сграда (бивш корпус “Б” на ОУ “Н.Й.Вапцаров”) с идентификатор 56722.654.126.10, със застроена площ 496.00 кв. м., находяща се в гр. Плевен, жк.  Сторгозия, ул. Мир № 12.

7. Общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели с открита процедура на приватизация и взето решение за продажба:

7.1. Поземлен имот с идентификатор  56722.651.540 с площ 30 244 кв.м – УПИ І, кв. 604, отреден „За производствена дейност, обществено-обслужващи дейности и трафопост”, находящ  се в гр.Плевен, Западна индустриална зона”

7.2. Поземлен имот с идентификатор 56722.667.996, с площ 8 337 кв. м. - урбанизирана територия с начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, а по план за регулация на гр. Плевен – УПИ XІ – 667.996, кв. 2а, отреден за обществено-обслужващи дейности и трафопост, находящ се в гр. Плевен, жк. Дружба, ул. “Александър Малинов” № 51

7.3. Поземлен имот с идентификатор 56722.667.705 с площ 8 619,00 кв.м., отреден за друг обществен обект, комплекс, ж.к.“Дружба”, /стар идентификатор УПИ ІV, кв.2/, заедно с построените в груб строеж 3 броя обществени сгради

            7.4. Фурна, с. Дисевица      

7.5. Стопанска сграда, с. Горталово

7.6. Застроен терен – 3 210 кв.м., отреден за ветеринарна лечебница и сграда - обор – с. Брестовец

7.7. Общежитие – с. Беглеж

7.8. Фурна – 2/3 идеална част от масивна сграда –  с. Николаево

7.9. Урегулиран поземлен имот с площ 2 390 кв.м. “За обществена баня и фурна”, с. Пелишат

7.10. Сграда, с идентификатор 56722.656.493.3, със застроена площ 831 кв. м., с предназначение: сграда за обществено хранене – ресторант на един етаж, заедно със сутерен с площ 780 кв. м., находяща се в гр. Плевен, жк. “Сторгозия”

7.11. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.660.302.3.34 /стар идентификатор УПИ І, кв. 352/, находящ се в гр. Плевен, ул. “П.Р.Славейков” № 30, блок “Даскал Димо 2 и 3”, вх. В, ет. 1

7.12. Сграда с идентификатор 56722.654.3.20, с площ 71 кв. м, находяща се в гр. Плевен,  ж.к. “Сторгозия” до бл. 94

7.13. Обособен обект - библиотека - имот с идентификатор 56722.662.542.1.8 със застроена площ 105.00 кв.м., заедно с прилежащия към него склад /хранилище/ с площ 42.20 кв.м., находящ се в гр. Плевен, І етаж на жил. блок “Скобелев-3”, вх. А

7.14. Незастроен терен с площ 8 270 кв.м – УПИ І, кв.700 – За магазини, битови услуги и обществено хранене, находящ се в гр. Плевен, ж.к. “Сторгозия”

7.15. Сграда за търговия с идентификатор 56722.664.114.1 , със застроена площ 9 кв.м., находяща се в гр. Плевен, ул. “Чатладжа” № 3А

8. Общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели без открита процедура на приватизация:

8.1. Вила “Винаров”, м. “Кайлъка”

8.2. Вила, м. “Кайлъка”

8.3. Сграда за обществено обслужване, с. Ласкар

8.4. Мелница, с. Николаево

8.5. Поземлен имот с идентификатор: 39459.502.164 с площ 4 930 кв.м – урбанизирана територия с начин на трайно ползване: за почивен лагер, заедно с 64,0585% ИД.Ч от 4бр. сгради с предназначение: курортна, туристическа сграда, с идентификатори, както следва:

- 39459.502.164.1 със ЗП – 554 кв.м, масивна със стб. к-ция на 4 ет.

- 39459.502.164.2 със ЗП – 238 кв.м, масивна със стб. к-ция на  1 ет.

- 39459.502.164.3 със ЗП – 194 кв.м, масивна със стб. к-ция на 2 ет.

- 39459.502.164.4 със ЗП – 183 кв.м, масивна с част .стб.е-ти на 1ет.

И ИЗЦЯЛО: 3бр. сгради с предназначение : друг вид обществена сграда, с идентификатори, както следва:

- 39459.502.164.5 със ЗП – 32 кв.м, масивна с част.стб.е-ти на 1 ет.

- 39459.502.164.7 със ЗП – 13 кв.м, паянтова на 1ет.

- 39459.502.164.8 със ЗП – 35 кв.м, полумасивна на 1 ет.,

Местонахождение  на имота –  Област Добрич, Община Балчик, село Кранево, ул.”Черно море” № 1в.

8.6. Магазин № 1 с идентификатор 56722.661.9.10.40, със застроена площ 41.78 кв. м., находящ се на І етаж в жилищна сграда с адрес: гр. Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх. А

8.7. Магазин № 2 с идентификатор 56722.661.9.10.41, със застроена площ 31.18 кв. м., находящ се на І етаж  в жилищна сграда с адрес: гр. Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх. А

8.8. Ателие № 1 с идентификатор 56722.661.9.10.18,  със застроена площ 51.81 кв. м. и прилежаща маза № 18 с площ 4.56 кв. м., находящо се на VІІ етаж в жилищна сграда с адрес: гр. Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх. А

8.9. Ателие № 2 с идентификатор 56722.661.9.10.19,  със застроена площ 67.66 кв. м. и прилежаща маза № 19 с площ 5.93 кв. м., находящо се на VІІ етаж в жилищна сграда с адрес: гр. Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх. А

8.10. Ателие № 3 с идентификатор 56722.661.9.10.20,  със застроена площ 80.50 кв. м. и прилежаща маза № 20 с площ 4.08 кв. м., находящо се на VІІ етаж в жилищна сграда с адрес: гр. Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх. А

8.11.  Ателие № 4 с идентификатор 56722.661.9.10.21,  със застроена площ 55.35 кв. м. и прилежаща маза № 21 с площ 4.38 кв. м., находящо се на VІІ етаж в жилищна сграда с адрес: гр. Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх. А

8.12. Ателие № 5 с идентификатор 56722.661.9.10.22,  със застроена площ 46.24 кв. м. и прилежаща  маза № 22 с площ 4.40 кв. м., находящо се на VІІ етаж в жилищна сграда с адрес: гр. Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх. А

8.13. Магазин № 1 с идентификатор 56722.661.9.9.25, със застроена площ 17.00 кв. м., находящ се на приземен етаж в жилищна сграда с адрес: гр. Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх. Б

8.14. Магазин № 2 с идентификатор 56722.661.9.9.26, със застроена площ 21.04 кв. м., находящ се на приземен етаж в жилищна сграда с адрес: гр. Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх. Б

8.15. Магазин № 3 с идентификатор 56722.661.9.9.27, със застроена площ 34.30 кв. м., находящ се на І етаж в жилищна сграда с адрес: гр. Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх. Б

8.16. Ателие № 1 с идентификатор 56722.661.9.9.19,  със застроена площ 29.60 кв. м, находящо се на приземен етаж в жилищна сграда с адрес: гр. Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх. Б

8.17. Ателие № 2 с идентификатор 56722.661.9.9.20,  със застроена площ 51.17 кв. м. и прилежаща маза № 19 с площ 4.80 кв. м., находящо се на VІІ етаж  в жилищна сграда с адрес: гр. Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх. Б

8.18. Ателие № 3 с идентификатор 56722.661.9.9.21,  със застроена площ 55.53 кв. м. и прилежаща маза № 20 с площ 4.74 кв. м., находящо се на VІІ етаж  в жилищна сграда с адрес: гр. Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх. Б

8.19. Ателие № 4 с идентификатор 56722.661.9.9.22,  със застроена площ 70.41 кв. м. и прилежаща маза № 21 с площ 5.93 кв. м., находящо се на VІІ етаж  в жилищна сграда с адрес: гр. Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх. Б

8.20. Ателие № 5 с идентификатор 56722.661.9.9.23,  със застроена площ 78.30 кв. м. и прилежаща маза № 22 с площ 4.56 кв. м., находящо се на VІІ етаж  в жилищна сграда с адрес: гр. Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх. Б

8.21. Ателие № 6 с идентификатор 56722.661.9.9.24,  със застроена площ 56.53 кв. м. и прилежаща маза № 23 с площ 4.69 кв. м., находящо се на VІІ етаж  в жилищна сграда с адрес: гр. Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх. Б

9. Незавършени обекти на строителството, невключени в имуществото на общински търговски дружества с открита процедура на приватизация и взето решение за продажба:

9.1. Обособена част от двуетажна масивна сграда – незавършен обект за обществено обслужване” – с. Коиловци