На основание Решение № 1196 от 28.08.2014 год. на Общински съвет – Плевен

3227

О Б Щ И Н А - П Л Е В Е Н

 

На основание Решение № 1196 от 28.08.2014 год.  на Общински съвет – Плевен,

ОБЯВЯВА

                 НОВ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
за продажба на следния общински  имот:

  

ОБЕКТ

 

Начална тръжна

цена

лева

без ДДС

Стъпка

на наддаване

лева

 

Депозит

     за           участие

  лева

Срок  за

закупуване

на

документа-

ция и цена

/до/

лева

      с ДДС

Срок за

внасяне

на

депозит и

пред-

ложения

      /до/

Дата и

час

на провеж-

дане

на

търга

 

1.

Магазин №1 с площ 41.78 кв. м.,

 гр. Плевен, бул. “Георги Кочев”

 № 13, вх. А

 

 

22 500

 

 

 

1 100

 

 

   2 250

 

 

23.10.14г.

  120 лв.

 

 

28.10.14г.

 

 

03.11.14г.

10:00 ч.

 

 

         Тръжна документация за участие се закупува от център за административно обслужване  на Община Плевен всеки работен ден до 16.30 ч., до посочения срок за закупуване.

      

         Депозит за участие се внася по банкова сметка IBAN BG38 IORT 7380 3338 0000 01, BIC IORTBGSF,  в “Инвестбанк” АД, клон – гр. Плевен.

 

   За справки: Община Плевен, отдел “ОПКП”, стая № 9, тел. 064/881 327.

           Пълният текст на посоченото решение е публикувано в “Държавен вестник” брой № 83 от 07.10.2014 год. и на сайта на Община – Плевен - www.pleven.bg.