На основание Решение № 1391от 26.02.2015 год. на Общински съвет – Плевен

3333

О Б Щ И Н А - П Л Е В Е Н

 

На основание Решение № 1391от 26.02.2015 год.  на Общински съвет – Плевен,

ОБЯВЯВА

                  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
за продажба на следния общински  имот:

  

ОБЕКТ

 

Начална тръжна

цена

лева

 

Стъпка

на наддаване

лева

 

Депозит

     за           участие

  лева

Срок  за

закупуване

на

документа-

ция и цена

/до/

лева

      с ДДС

Срок за

внасяне

на

депозит и

пред-

ложения

      /до/

Дата и

час

на провеж-

дане

на

търга

 

1.

Сграда със застр. площ 52 кв. м, с адрес: гр. Плевен, жк “Сторгозия” № 38А.

 

 

17 000

 

 

 

1 000

 

 

   1 700

 

 

09.04.15г.

  120 лв.

 

 

14.04.15г.

 

 

20.04.15г.

10:00 ч.

 

 

         Тръжна документация за участие се закупува от център за административно обслужване  на Община Плевен всеки работен ден до 16.30 ч., до посочения срок за закупуване.

   

         Депозит за участие се внася по банкова сметка IBAN BG38 IORT 7380 3338 0000 01, BIC IORTBGSF,  в “Инвестбанк” АД, клон – гр. Плевен.

 

   За справки: Община Плевен, отдел “ОПКП”, стая № 9, тел. 064/881 327 – Людмил Грънчаров.

         Пълният текст на посоченото решение е публикувано в “Държавен вестник” брой № 22 от 24.03.2015г. и на сайта на Община – Плевен - www.pleven.bg.