На основание Решения № 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 ,1007 и 1008 от 27.03.2014 год. на Общински съвет – Плевен

3029

О Б Щ И Н А - П Л Е В Е Н
 
На основание Решения № 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 ,1007 и 1008
от 27.03.2014 год.  на Общински съвет – Плевен,
 
ОБЯВЯВА
                 ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
за продажба на следните общински  имоти:
 

ОБЕКТ

 

Начална тръжна

цена

лева

без ДДС

Стъпка

на наддаване

лева

 

Депозит

     за           участие

  лева

Срок  за

закупуване

на

документа-

ция и цена

/до/

лева

      с ДДС

Срок за

внасяне

на

депозит и

пред-

ложения

      /до/

Дата и

час

на провеж-

дане

на

търга

 

1.

Магазин №1 с площ 41.78 кв. м., , находящ се в

 гр. Плевен, бул. “Георги Кочев”

 № 13, вх. А

 

 

 

40 100

 

 

 

 

2 000

 

 

 

4 010

 

 

 

12.05.14г.

120 лв.

 

 

 

16.05.14г.

 

 

 

20.05.14г.

  10:00 ч.

2.

Магазин №2 с  площ 31.18 кв. м., находящ се в

гр. Плевен, бул. “Георги Кочев”

 № 13, вх. А 

 

 

29 920

 

 

 

1 500

 

 

2 992

 

 

12.05.14г.

120 лв.

 

 

16.05.14г.

 

 

20.05.14г.

  11:00 ч.

3.

Ателие №1с площ 51.81 кв. м., с прилежащо избено помещ.

№ 18 със светла площ 4.56 кв.м.,  находящо се в гр. Плевен, бул. “Георги Кочев”

№ 13, вх. А, ет. 7

 

 

 

 

31 280

 

 

 

 

 

1 500

 

 

 

 

3 128

 

 

 

 

12.05.14г.

120 лв.

 

 

 

 

 

16.05.14г.

 

 

 

 

20.05.14г.

  14:00 ч.

4.

Ателие №2с площ 67.66 кв. м., с прилежащо избено помещение № 19, със светла площ 5.93 кв. м., , находящо се в гр. Плевен, бул. “Георги Кочев”

№ 13, вх. А, ет. 7.

 

 

 

 

41 000

 

 

 

 

 

2 000

 

 

 

 

4 100

 

 

 

 

12.05.14г.

120 лв.

 

 

 

 

16.05.14г.

 

 

 

 

20.05.14г.

  15:00 ч.

 

 

5.

Ателие № 3 с площ 80.50 кв. м., с прилежащо избено помещение № 20, със светла площ 4.08 кв. м., находящо се в

гр. Плевен, бул. “Георги Кочев”

№ 13, вх. А, ет. 7.

 

 

 

 

47 900

 

 

 

 

 

    2 400

 

 

 

 

    4 790

 

 

 

 

14.05.14г.

120 лв.

 

 

 

 

19.05.14г.

 

 

 

 

23.05.14г.

  10:00 ч.

6.

Ателие № 4, с

площ 55.35 кв. м.,      с  прилежащо избено помещение № 21, със светла площ 4.38 кв.м., находящо се в

гр. Плевен, бул. “Георги Кочев”

№ 13, вх. А, ет. 7

 

 

 

 

33 700

 

 

 

 

 

1 700

 

 

 

 

3 370

 

 

 

 

14.05.14г.

120 лв.

 

 

 

 

19.05.14г.

 

 

 

 

23.05.14г.

11:00 ч.

7.

Ателие № 5, с площ 46.24 кв. м., с прилежащо избено помещение № 22, със светла площ 4.40 кв. м., находящо се в гр. Плевен, бул. “Георги Кочев”

№ 13, вх. А, ет. 7

 

 

 

 

28 170

 

 

 

 

 

1 400

 

 

 

 

2 817

 

 

 

 

14.05.14г.

120 лв.

 

 

 

 

19.05.14г.

 

 

 

 

23.05.14г.

14:00 ч.

8.

Магазин № 1 с  площ 17.00 кв. м., находящ се в гр. Плевен, бул. “Георги Кочев”

№ 13, вх. Б, приземен етаж

 

 

 

15 000

 

 

 

750

 

 

 

1 500

 

 

 

14.05.14г.

120 лв.

 

 

 

19.05.14г.

 

 

 

23.05.14г.

15:00 ч.

 

 

         Тръжни документации за участие се закупуват от център за административно обслужване  на Община Плевен всеки работен ден до 16.30 ч., до посочените срокове за закупуване.

      

         Депозитите за участие се внасят по банкова сметка IBAN BG38 IORT 7380 3338 0000 01, BIC IORTBGSF,  в “Инвестбанк” АД, клон – гр. Плевен.
   За справки: Община Плевен, стая № 9, тел. 064/881 327;

         Пълният текст на посочените решения са публикувани в “Държавен вестник” брой № 36 от 25.04.2014 год. и на сайта на Община – Плевен - www.pleven.bg.