На основание Решения 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015 и 1016 и 1017 от 27.03.2014 год. на Общински съвет – Плевен

3213

О Б Щ И Н А - П Л Е В Е Н

 

На основание Решения 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015 и 1016 и 1017

от 27.03.2014 год. на Общински съвет – Плевен,

 

ОБЯВЯВА

                 ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
за продажба на следните общински  имоти:

  

ОБЕКТ

 

Начална тръжна

цена

лева

  без ДДС

Стъпка

на наддаване

лева

 

Депозит

     за           участие

   лева

Срок  за

закупуване

на

документа-

ция и цена

/до/

лева

      с ДДС

Срок за

внасяне

на

депозит и

пред-

ложения

      /до/

Дата и

час

на провеж-

дане

на

търга

 

1.

Магазин № 2 с площ 21.04 кв. м., находящ се в гр. Плевен, бул. “Георги Кочев”

№ 13, вх. Б,

приземен етаж

 

 

 

18 510

 

 

 

 

930

 

 

 

1 851

 

 

 

21.05.14г.

120 лв.

 

 

 

26.05.14г.

 

 

 

30.05.14г.

10:00 ч.

2.

Магазин № 3  с площ 34.30 кв. м., , находящ се в гр. Плевен, бул. “Георги Кочев”

№ 13, вх. Б, 1 етаж

 

 

 

33 170

 

 

 

 

1 700

 

 

 

3 317

 

 

 

21.05.14г.

120 лв.

 

 

 

26.05.14г.

 

 

 

30.05.14г.

11:00 ч.ч.

3.

Ателие № 1 с площ 29.60 кв. м., находящо се в гр. Плевен, бул. “Георги Кочев”

№ 13, вх. Б, приземен етаж

 

 

 

17 100

 

 

 

 

850

 

 

 

1 710

 

 

 

21.05.14г.

120 лв.

 

 

 

26.05.14г.

 

 

 

30.05.14г.

14:00 ч.

4.

Ателие № 2 с площ 51.17 кв. м., с прилежащо избено помещение № 19, със светла площ 4.80 кв.м.,  с адрес: гр. Плевен, бул. “Георги Кочев”

№ 13, вх. Б, ет. 7

 

 

 

 

33 700

 

 

 

 

 

     1 700

 

 

 

 

  3 370

 

 

 

 

21.05.14г.

120 лв.

 

 

 

 

26.05.14г.

 

 

 

 

30.05.14г.

  15:00 ч.

5.

Ателие №3 с площ 55.53 кв. м., с прилежащо избено помещение № 20 със светла площ 4.74 кв.м.,  с адрес: гр. Плевен, бул. “Георги Кочев”

№ 13, вх. Б, ет. 7

 

 

 

 

33 600

 

 

 

 

 

1 700

 

 

 

 

   3 360

 

 

 

 

26.05.14г.

120 лв.

 

 

 

 

29.05.14г.

 

 

 

 

02.06.14г.

10:00 ч.

6.

Ателие № 4 с  площ 70.41 кв.м., с прилежащо избено помещение № 21 със светла площ 5.93 кв.м.,  с адрес: се в гр. Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх. Б, ет. 7

 

 

 

 

42 700

 

 

 

 

 

2 100

 

 

 

 

4 270

 

 

 

 

26.05.14г.

120 лв.

 

 

 

 

29.05.14г.

 

 

 

 

02.06.14г.

11:00 ч.

7.

Ателие № 5 с площ 78.30 кв.м., с прилежащо избено помещение № 22 със светла площ 4.56 кв.м.,  с адрес: гр. Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх. Б, ет. 7

 

 

 

 

46 600

 

 

 

 

 

2 300

 

 

 

 

   4 660

 

 

 

 

26.05.14г.

120 лв.

 

 

 

 

29.05.14г.

 

 

 

 

02.06.14г.

14:00 ч.

8.

Ателие № 6 с площ 56.53 кв.м., с прилежащо избено помещение № 23 със светла площ 4.69 кв.м.,  с адрес: гр. Плевен, бул. “Георги Кочев”

№ 13, вх. Б, ет. 7

 

 

 

 

34 100

 

 

 

 

 

1 700

 

 

 

 

3 410

 

 

 

 

26.05.14г.

120 лв.

 

 

 

 

 29.05.14г.

 

 

 

 

02.06.14г.

15:00 ч.

9.

Поземлен имот с площ 30 244 кв. м., находящ се в гр. Плевен,  Западна индуст- риална зона

 

 

 

820 000

 

 

 

41 000

 

 

 

820 000

 

 

 

26.05.14г.

120 лв.

 

 

 

29.05.14г.

 

 

 

02.06.14г.

16:00 ч.

 

 

        Тръжни документации за участие се закупуват от център за административно обслужване  на Община Плевен всеки работен ден до 16.30 ч., до посочените срокове за закупуване.

      

         Депозитите за участие се внасят по банкова сметка IBAN BG38 IORT 7380 3338 0000 01, BIC IORTBGSF,  в “Инвестбанк” АД, клон – гр. Плевен.

 

За справки: Община Плевен, стая № 9, тел. 064/881-327;

Пълният текст на посочените решения са публикувани в “Държавен вестник” брой № 37 от 29.05.2014 год. и на сайта на Община – Плевен - www.pleven.bg.