На основание Решения № 1487 и № 1488 от 28.05.2015 год. - продажба на общински имоти

3367

О Б Щ И Н А - П Л Е В Е Н
На основание Решения № 1487 и № 1488 от 28.05.2015 год.  на Общински съвет – Плевен,
ОБЯВЯВА

                 ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
за продажба на следните общински  имоти:

  

ОБЕКТ

 

Начална тръжна

цена

лева

без ДДС

Стъпка

на наддаване

лева

 

Депозит

     за           участие

  лева

Срок  за

закупуване

на

документа-

ция и цена

/до/

лева

      с ДДС

Срок за

внасяне

на

депозит и

пред-

ложения

      /до/

Дата и

час

на провеж-

дане

на

търга

 

1.

Магазин № 1 с  площ 17.00 кв. м., находящ се в гр. Плевен, бул. “Георги Кочев”

№ 13, вх. Б, приземен етаж

 

 

12 400

 

 

 

620

 

 

1 240

 

 

02.07.15г.

120 лв.

 

 

07.07.15г.

 

 

13.07.15г.

11:00 ч.

2.

Магазин № 2 с площ 21.04 кв. м., находящ се в гр. Плевен, бул. “Георги Кочев”

№ 13, вх. Б,

приземен етаж

 

 

15 400

 

 

770

 

 

1 540

 

 

02.07.15г.

120 лв.

 

 

07.07.15г.

 

 

13.07.15г.

14:00 ч.

 

 

         Тръжна документация за участие се закупува от център за административно обслужване  на Община Плевен всеки работен ден до 16.30 ч., до посочения срок за закупуване.

        Депозит за участие се внася по банкова сметка IBAN BG38 IORT 7380 3338 0000 01, BIC IORTBGSF,  в “Инвестбанк” АД, клон – гр. Плевен.

         За справки: Община Плевен, отдел “ОПКП”, стая № 9, тел. 064/881 327 – Людмил Грънчаров.

        Пълният текст на посоченото решение е публикувано в “Държавен вестник” брой № 44 от 16.06.2015г. и на сайта на Община – Плевен - www.pleven.bg.