На основание Решения № 1537, № 1538 и № 1540 от 30.07.2015 год. на Общински съвет – Плевен

3965

О Б Щ И Н А - П Л Е 0В Е Н

 

На основание Решения № 1537, № 1538 и № 1540 от 30.07.2015 год.  на Общински съвет – Плевен,

ОБЯВЯВА

                 ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
за продажба на следните общински  имоти:

  

ОБЕКТ

 

Начална тръжна

цена

 

Стъпка

на наддаване

лева

 

Депозит

     за           участие

  лева

Срок  за

закупуване

на

документа-

ция и цена

/до/

лева

      с ДДС

Срок за

внасяне

на

депозит и

пред-

ложения

      /до/

Дата и

час

на провеж-

дане

на

търга

 

1.

Магазин № 1 с  площ 17.00 кв. м., находящ се в гр. Плевен, бул. “Георги Кочев”

№ 13, вх. Б, приземен етаж

 

 

10 000 лв.

без ДДС

 

 

 

500

 

 

1 000

 

 

04.09.15г.

120 лв.

 

 

09.09.15г.

 

 

14.09.15г.

10:00 ч.

2.

Магазин № 2 с площ 21.04 кв. м., находящ се в гр. Плевен, бул. “Георги Кочев”

№ 13, вх. Б,

приземен етаж

 

 

12 000 лв.

без ДДС

 

 

600

 

 

1 200

 

 

04.09.15г.

120 лв.

 

 

09.09.15г.

 

 

14.09.15г.

11:00 ч.

3.

Масивна едноетажна стопанска сграда-скотовъден обор с площ 175 кв.м. с частичен тавански етаж със застр. площ 112 кв.м., находяща се в село Горталово.

 

 

 

 

3 000 лв.

   

 

 

 

 

150

 

 

 

 

300

 

 

 

 

07.09.15г.

60 лв.

 

 

 

 

11.09.15г.

 

 

 

 

15.09.15г.

10:00 ч.

 

         Тръжна документация за участие се закупува от център за административно обслужване  на Община Плевен всеки работен ден до 16.30 ч., до посочения срок за закупуване.

        Депозит за участие се внася по банкова сметка IBAN BG38 IORT 7380 3338 0000 01, BIC IORTBGSF,  в “Инвестбанк” АД, клон – гр. Плевен.

        За справки: Община Плевен, отдел “ОПКП”, стая № 9, тел. 064/881 327 – Людмил Грънчаров.

        Пълният текст на посочените решения са публикувани в “Държавен вестник” брой № 63 от 18.08.2015г. и на сайта на Община – Плевен - www.pleven.bg.