На основание Решения № 721, 722, 723, 724, 725, 726 и 727 от 29.08.2013 год. на Общински съвет – Плевен

3086

О Б Щ И Н А - П Л Е В Е Н

 

На основание Решения № 721, 722, 723, 724, 725, 726 и 727

от 29.08.2013 год.  на Общински съвет – Плевен,

ОБЯВЯВА

                НОВИ ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
за продажба на следните общински  имоти:

  

ОБЕКТ

 

Начална тръжна

цена

/лв./

 

Стъпка

на наддаване

/лв./

 

Депозит

     за           участие

   /лв./

Срок  за

закупуване

на

документа-

ция и цена

/до/лв./

      с ДДС

Срок за

внасяне

на

депозит и

пред-

ложения

      /до/

Дата и

час

на провеж-

дане

на

търга

 

1.

Магазин №1 с площ 41.78 кв. м., , находящ се в

 гр. Плевен, бул. “Георги Кочев”

 № 13, вх. А

 

 

29 000

без ДДС

 

 

1 500

 

 

2 900

 

 

07.10.13г.

120 лв.

 

 

11.10.13г.

 

 

15.10.13г.

  17:00 ч.

2.

Магазин №2 с  площ 31.18 кв. м., находящ се в

гр. Плевен, бул. “Георги Кочев”

 № 13, вх. А 

 

 

22 000

без ДДС

 

 

1 100

 

 

2 200

 

 

07.10.13г.

120 лв.

 

 

11.10.13г.

 

 

15.10.13г.

  17:00 ч.

3.

Ателие №1с площ 51.81 кв. м., с прилежащо избено помещ.

№ 18 със светла площ 4.56 кв.м.,  находящо се в гр. Плевен, бул. “Георги Кочев”

№ 13, вх. А, ет. 7

 

 

 

 

22 000

без ДДС

 

 

 

 

1 100

 

 

 

 

2 200

 

 

 

 

07.10.13г.

120 лв.

 

 

 

 

11.10.13г.

 

 

 

 

15.10.13г.

  17:00 ч.

4.

Ателие №2с площ 67.66 кв. м., с прилежащо избено помещение № 19, със светла площ 5.93 кв. м., , находящо се в гр. Плевен, бул. “Георги Кочев”

№ 13, вх. А, ет. 7.

 

 

 

 

29 000

без ДДС

 

 

 

 

1 500

 

 

 

 

2 900

 

 

 

 

07.10.13г.

120 лв.

 

 

 

 

11.10.13г.

 

 

 

 

15.10.13г.

  17:00 ч.

 

 

5.

Ателие № 3 с площ 80.50 кв. м., с прилежащо избено помещение № 20, със светла площ 4.08 кв. м., находящо се в

гр. Плевен, бул. “Георги Кочев”

№ 13, вх. А, ет. 7.

 

 

 

 

35 000

  без ДДС

 

 

 

 

    2 000

 

 

 

 

     3 500

 

 

 

 

09.10.13г.

120 лв.

 

 

 

 

14.10.13г.

 

 

 

 

 18.10.13г.

  17:00 ч.

6.

Ателие № 4, с

площ 55.35 кв. м.,      с  прилежащо избено помещение № 21, със светла площ 4.38 кв.м., находящо се в

гр. Плевен, бул. “Георги Кочев”

№ 13, вх. А, ет. 7

 

 

 

 

24 000

без ДДС

 

 

 

 

1 200

 

 

 

 

2 400

 

 

 

 

09.10.13г.

120 лв.

 

 

 

 

14.10.13г.

 

 

 

 

18.10.13г.

17:00 ч.

7.

Ателие № 5, с площ 46.24 кв. м., с прилежащо избено помещение № 22, със светла площ 4.40 кв. м., находящо се в гр. Плевен, бул. “Георги Кочев”

№ 13, вх. А, ет. 7

 

 

 

 

20 000

без ДДС

 

 

 

 

1 000

 

 

 

 

2 000

 

 

 

 

09.10.13г.

120 лв.

 

 

 

 

14.10.13г.

 

 

 

 

18.10.13г.

17:00 ч.

 

 

         Тръжни документации за участие се закупуват от център за административно обслужване  на Община Плевен всеки работен ден до 16.30 ч., до посочените срокове за закупуване.

      

         Депозитите за участие се внасят по банкова сметка IBAN BG38 IORT 7380 3338 0000 01, BIC IORTBGSF,  в Инвестбанк АД, клон – гр. Плевен.

 

   За справки: Община Плевен, стая № 9, тел. 881 327;

         Пълният текст на посочените решения са публикувани в “Държавен вестник” брой № 82 от 20.09.2013 год. и на сайта на Община – Плевен - www.pleven.bg.