На основание Решения № 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735 и 736 от 29.08.2013 год. на Общински съвет – Плевен

3090

О Б Щ И Н А - П Л Е В Е Н

 
На основание Решения № 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735 и 736

от 29.08.2013 год.  на Общински съвет – Плевен,

ОБЯВЯВА

НОВИ ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
за продажба на следните общински  имоти: 

ОБЕКТ

 

Начална тръжна

цена

/лв./

 

Стъпка

на наддаване

/лв./

 

Депозит

     за           участие

   /лв./

Срок  за

закупуване

на

документа-

ция и цена

/до/лв./

      с ДДС

Срок за

внасяне

на

депозит и

пред-

ложения

      /до/

Дата и

час

на провеж-

дане

на

търга

 

1.

Магазин № 1 с  площ 17.00 кв. м., находящ се в гр. Плевен, бул. “Георги Кочев”

№ 13, вх. Б, приземен етаж

 

 

11 000

без ДДС

 

 

600

 

 

1 100

 

 

09.10.13г.

120 лв.

 

 

14.10.13г.

 

 

18.10.13г.

17:00 ч.

2.

Магазин № 2 с площ 21.04 кв. м., находящ се в гр. Плевен, бул. “Георги Кочев”

№ 13, вх. Б,

приземен етаж

 

 

14 000

без ДДС

 

 

700

 

 

700

 

 

14.10.13г.

120 лв.

 

 

17.10.13г.

 

 

21.10.13г.

17:00 ч.

3.

Магазин № 3  с площ 34.30 кв. м., , находящ се в гр. Плевен, бул. “Георги Кочев”

№ 13, вх. Б, 1 етаж

 

 

24 000

без ДДС

 

 

1 200

 

 

2 400

 

 

14.10.13г.

120 лв.

 

 

17.10.13г.

 

 

21.10.13г.

17:00 ч.ч.

4.

Ателие № 1 с площ 29.60 кв. м., находящо се в гр. Плевен, бул. “Георги Кочев”

№ 13, вх. Б, приземен етаж

 

 

15 200

без ДДС

 

 

800

 

 

1 520

 

 

14.10.13г.

120 лв.

 

 

17.10.13г.

 

 

21.10.13г.

17:00 ч.

5.

Ателие № 2 с площ 51.17 кв. м., с прилежащо избено помещение № 19, със светла площ 4.80 кв.м.,  с адрес: гр. Плевен, бул. “Георги Кочев”

№ 13, вх. Б, ет. 7

 

 

 

 

24 000

  без ДДС

 

 

 

 

     1 200

 

 

 

 

  2 400

 

 

 

 

14.10.13г.

120 лв.

 

 

 

 

17.10.13г.

 

 

 

 

21.10.13г.

  17:00 ч.

6.

Ателие №3 с площ 55.53 кв. м., с прилежащо избено помещение № 20 със светла площ 4.74 кв.м.,  с адрес: гр. Плевен, бул. “Георги Кочев”

№ 13, вх. Б, ет. 7

 

 

 

24 000

без ДДС

 

 

 

1 200

 

 

 

   2 400

 

 

 

15.10.13г.

120 лв.

 

 

 

21.10.13г.

 

 

 

24.10.13г.

17:00 ч.

7.

Ателие № 4 с  площ 70.41 кв.м., с прилежащо избено помещение № 21 със светла площ 5.93 кв.м.,  с адрес: се в гр. Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх. Б, ет. 7

 

 

 

30 000

 без ДДС

 

 

 

1 500

 

 

 

3 000

 

 

 

15.10.13г.

120 лв.

 

 

 

21.10.13г.

 

 

 

24.10.13г.

17:00 ч.

8.

Ателие № 5 с площ 78.30 кв.м., с прилежащо избено помещение № 22 със светла площ 4.56 кв.м.,  с адрес: гр. Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх. Б, ет. 7

 

 

 

34 000

без ДДС

 

 

 

1 700

 

 

 

   3 400

 

 

 

15.10.13г.

120 лв.

 

 

 

21.10.13г.

 

 

 

24.10.13г.

17:00 ч.

9.

Ателие № 6 с площ 56.53 кв.м., с прилежащо избено помещение № 23 със светла площ 4.69 кв.м.,  с адрес: гр. Плевен, бул. “Георги Кочев”

№ 13, вх. Б, ет. 7

 

 

 

24 000

 без ДДС

 

 

 

1 200

 

 

 

2 400

 

 

 

15.10.13г.

120 лв.

 

 

 

 21.10.13г.

 

 

 

24.10.13г.

17:00 ч.

 

        Тръжни документации за участие се закупуват от център за административно обслужване  на Община Плевен всеки работен ден до 16.30 ч., до посочените срокове за закупуване.


         Депозитите за участие се внасят по банкова сметка IBAN BG38 IORT 7380 3338 0000 01, BIC IORTBGSF,  в Инвестбанк АД, клон – гр. Плевен.


За справки: Община Плевен, стая № 9, тел. 881 327;

Пълният текст на посочените решения са публикувани в “Държавен вестник” брой № 82 от 20.09.2013 год. и на сайта на Община – Плевен - www.pleven.bg.