ОБЯВЯВА НОВ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следния общински имот:Поземлен имот с площ 8 337 кв. м. гр. Плевен, жк. Дружба, ул. “Александър Малинов” № 51

1502

О Б Щ И Н А - П Л Е В Е Н

На основание Решение № 405

от 14.12.2012 год.  на Общински съвет – Плевен,

ОБЯВЯВА

                НОВ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на следния общински  имот:

 

 

ОБЕКТ

 

Начална тръжна

цена

/лв./

 

Стъпка

на наддаване

/лв./

 

Депозит

     за           участие

   /лв./

Срок  за

закупуване

на

документа-

ция и цена

/до/лв./

      с ДДС

Срок за

внасяне

на

депозит и

пред-

ложения

      /до/

Дата и

час

на провеж-

дане

на

търга

 

1.

Поземлен имот с площ 8 337 кв. м.  гр. Плевен, жк. Дружба, ул. “Александър Малинов” № 51

 

250 000

без ДДС

 

 

15 000

 

 

35 000

 

 

28.01.13г.

180 лв.

 

 

04.02.13г.

 

 

05.02.13г.

  10:00 ч.

      

         Тръжни документации за участие се закупуват от център за административно обслужване  на Община Плевен всеки работен ден до 16.30 ч., до посочените срокове за закупуване.

         Депозитите за участие се внасят по банкова сметка IBAN BG38 IORT 7380 3338 0000 01, BIC IORTBGSF,  в Инвестбанк АД, клон – гр. Плевен.

 

За справки: Община Плевен, стая № 9, тел. 881 327;

Пълният текст на посочените решения са публикувани в “Държавен вестник” брой № 3 от 11.01.2013 год. и на сайта на Община – Плевен - www.pleven.bg.