ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ: Фурна – баня и дворно място от 2 390 м2, УПИ V, кв. 2, с. Пелишат

1391

О Б Щ И Н А - П Л Е В Е Н

 

На основание Решение № 677

от 25.07.2013 год.  на Общински съвет – Плевен,

 

ОБЯВЯВА

                 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
за продажба на следния общински  имот:

  

ОБЕКТ

 

Начална тръжна

цена

/лв./

 

 

Стъпка

на наддаване

/лв./

 

Депозит

     за           участие

   /лв./

Срок  за

закупуване

на

документа-

ция и цена

/до/лв./

      с ДДС

Срок за

внасяне

на

депозит и

пред-

ложения

      /до/

Дата и

час

на провеж-

дане

на

търга

1.

Фурна – баня и дворно място от 2 390 м2,  УПИ V, кв. 2, с. Пелишат

 

16 500

без ДДС

 

1 500

 

1 650

 

09.09.13г.

120 лв.

 

12.09.13г.

 

16.09.13г.

  14:00 ч.

      

         Тръжни документации за участие се закупуват от център за административно обслужване  на Община Плевен всеки работен ден до 16.30 ч., до посочените срокове за закупуване.

         Депозитите за участие се внасят по банкова сметка IBAN BG38 IORT 7380 3338 0000 01, BIC IORTBGSF,  в “Инвестбанк” АД, клон – гр. Плевен.

 

За справки: Община Плевен, стая № 9, тел. 881 327;

Пълният текст на посоченото решение е публикувано в “Държавен вестник, брой № 73 от 20.08.2013 год. и на сайта на Община – Плевен - www.pleven.bg.