ОБЯВЯВА - ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ - 05.2012

1368

О Б Щ И Н А - П Л Е В Е Н

На основание Решения  № 123, № 124, № 125, № 126, № 127, № 128, № 129, № 130 и
№ 131 от 03.04.2012 год. на Общински съвет – Плевен,


ОБЯВЯВА

ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕ  С  ЯВНО  НАДДАВАНЕ

за продажба на следните общински имоти:


 

 

 

ОБЕКТИ

Начална

тръжна

цена

/лв./

 

Стъпка

на надда-

ване

/лв./

Депозит

за участие

/лв./

Срок за закупуване

документа-ция и цена

/до/лв./

с ДДС

Срок за внасяне на депозит и пред

ложения

/до/

Дата и час

на

провеж-

дане

1.

 

 

 

Поземлен имот с иден. 56722.651.540, с площ 30 244 кв. м., Западна индустриална зона

 

 

 

1 300 000

без ДДС

 

 

 

70 000

 

 

 

130 000

І търг

28.05.12 г.

180 лв.

 

30.05.12 г.

 

04.06.12  г.

13:30 часа

ІІ търг

25.06.12 г.

180 лв.

 

29.06.12 г.

 

02.07.12 г.

13:30 часа

2.

 

 

 

Поземлен имот с иден. 56722.655.4, с площ 8 270 кв.м., УПИ І, кв. 700, ж.к. Сторгозия

 

 

490 000

без ДДС

 

 

25 000

 

 

49 000

І търг

28.05.12 г.

180 лв.

 

30.05.12 г.

 

04.06.12  г.

10:00 часа

ІІ търг

25.06.12 г.

180 лв.

 

29.06.12 г.

 

02.07.12  г.

10:00 часа

3.

 

 

 

 

 

Масивна едноетажна сграда с идент.

56722.660.302.11,

застр пл. 49 кв.м.

ул.Даскал Димо

№ 7

 

 

 

38 000

 

 

 

2 000

 

 

 

3 800

І търг

28.05.12 г.

120 лв.

 

04.06.12 г.

 

05.06.12 г.

10:00 часа

ІІ търг

27.06.12 г.

120 лв.

 

02.07.12 г.

 

05.07.12 г.

10:00 часа

4.

 

 

 

 

Сграда  с идн. 56722.654.3.20, със

застроена площ 71 кв.м.

ж.к.Сторгозия, № 94 А

 

 

 

45 000

 

 

 

 

 

 

2 500

 

 

 

4 500

І търг

28.05.12 г.

120 лв.

 

04.06.12 г.

 

05.06.12 г.

13:30 часа

ІІ търг

27.06.12 г.

120 лв.

 

02.07.12 г.

 

05.07.12 г.

13:30 часа

5.

 

 

 

 

Сграда за обществено хранене – ресторант с иден. 56722.656.493.3

УПИ І, кв. 727

жк. “Сторгозия”

 

 

 

385 000

 

 

 

20 000

 

 

 

38 500

І търг

22.05.12 г.

180 лв.

 

28.05.12 г.

 

30.05.12 г.

13:30 часа

ІІ търг

21.06.12 г.

180 лв.

 

26.06.12 г.

 

29.06.12 г.

13:30 часа

6.

 

 

 

 

 

Самостоятелен обект в сграда “Библиотека”,  площ 105 кв.м. + склад с площ  42,20 кв.м., бул. “Ген. Скобелев” № 22, бл. 3, вх. А

 

 

 

120 000

 

 

 

6000

 

 

 

12 000

І търг

22.05.12 г.

180 лв.

 

28.05.12 г.

 

30.05.12 г.

10:00 часа

ІІ търг

21.06.12 г.

180 лв.

 

26.06.12 г.

 

29.06.12 г.

10:00 часа

7.

 

 

 

 

Фурна – баня и дворно място от

2 390 м2,  УПИ V, кв.2

с. Пелишат

 

 

18 500

 

 

1 000

 

 

1 850

І търг

21.05.12 г.

120 лв.

 

28.05.12 г.

 

29.05.12 г.

10:00 часа

ІІ търг

18.06.12 г.

120 лв.

 

21.06.12 г.

 

25.06.12 г.

10:00 часа

8.

 

 

 

 

 

 

Дворно място от 3110 м2, УПИ ІІІ-547, кв.33 и ветеринарна лечебница

с. Брестовец

 

 

 

85 000

 

 

 

4 500

 

 

 

8 500

І търг

21.05.12 г.

180 лв.

 

28.05.12 г.

 

29.05.12 г.

13:30 часа

ІІ търг

18.06.12 г.

180 лв.

 

21.06.12 г.

 

25.06.12 г.

13:30 часа

9.

 

 

 

 

 

Общежитие-

масивна четириетажна сграда, с площ 747,50 кв. м, УПИ ІІ, кв. 2, с Беглеж

 

 

260 000

 

 

13 000

 

 

26 000

І търг

17.05.12 г.

180 лв.

 

22.05.12 г.

 

28.05.12 г.

10:00 часа

ІІ търг

18.06.12 г.

180 лв.

 

21.06.12 г.

 

25.06.12 г.

10:00 часа

 

 

       Тръжни документации за участие се закупуват от център за административно обслужване  на Община Плевен всеки работен ден до 16.30 ч., до посочените срокове за закупуване.

        Депозитите за участие се внасят по банкова сметка IBAN BG38 IORT 7380 3338 0000 01, BIC IORTBGSF,  в Инвестбанк, клон - Плевен.

        За справки: Община Плевен, стая № 8, тел. 881 296;

        Пълният текст на посочените решения са публикувани в “Държавен вестник” брой № 33 от 27.04.2012 год. и на сайта на Община – Плевен - www.pleven.bg.