ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ - 23.07.2012

1318

О Б Щ И Н А - П Л Е В Е Н

 

На основание Решения № 216, № 217, № 218 и № 219

от 28.06.2012 год.  на Общински съвет – Плевен,

 

ОБЯВЯВА

ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕ  С  ЯВНО  НАДДАВАНЕ

за продажба на следните общински  имоти:

 

 

ОБЕКТИ

 

Начална тръжна

цена

/лв./

 

Стъпка

на наддаване

/лв./

 

Депозит

     за           участие

   /лв./

Срок  за

закупуване

на

документа-

ция и цена

/до/лв./

      с ДДС

Срок за

внасяне

на

депозит и

пред-

ложения

      /до/

Дата и

час

на провеж-

дане

на

търга

 

1.

Поземлен имот с площ 8 337 кв. м. , гр.Плевен, жк.Дружба,ул“Александър Малинов” № 51.

 

 

440 000

без ДДС

 

 

 

22 000

 

 

 

44 000

 

 

 

06.08.12г.

180 лв.

 

 

 

10.08.12г.

 

 

 

13.08.12г.

10:00 часа

2.

Фурна – баня и дворно място от

2 390 м2,  УПИ V, кв. 2

с. Пелишат

 

 

15 000

 

 

750

 

 

1500

 

 

08.08.12г.

120 лв.

 

 

13.08.12г.

 

 

16.08.12г.

10:00 часа

3.

Дворно място от 3110 м2, УПИ ІІІ-547, кв.33 и ветеринарна лечебница

с. Брестовец

 

 

 

60 000

 

 

 

3 000

 

 

 

6 000

 

 

 

08.08.12г.

180 лв.

 

 

 

13.08.12г.

 

 

 

16.08.12г.

13:30 часа

4.

Общежитие-

масивна четириетажна сграда, с площ 747,50 кв. м, УПИ ІІ, кв. 2, с Беглеж

 

 

 

130 000

 

 

 

6 500

 

 

 

13 000

 

 

 

06.08.12г.

180 лв.

 

 

 

13.08.12г.

 

 

 

14.08.12г.

10:00 часа

      

         Тръжни документации за участие се закупуват от център за административно обслужване  на Община Плевен всеки работен ден до 16.30 ч., до посочените срокове за закупуване.

         Депозитите за участие се внасят по банкова сметка IBAN BG38 IORT 7380 3338 0000 01, BIC IORTBGSF,  в Инвестбанк АД, клон – гр. Плевен

 

За справки: Община Плевен, стая № 9, тел. 881 327;

Пълният текст на посочените решения са публикувани в “Държавен вестник” брой № 55 от 20.07.2012 год. и на сайта на Община – Плевен - www.pleven.bg.