ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ - На основание Решения № 641, 642, 643, 644, 645, 646 и 647 от 27.06.2013 год. на Общински съвет – Плевен

1393

О Б Щ И Н А - П Л Е В Е Н

 

На основание Решения № 641, 642, 643, 644, 645, 646 и 647

от 27.06.2013 год.  на Общински съвет – Плевен,

 

ОБЯВЯВА

                ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
за продажба на следните общински  имоти:

  

ОБЕКТ

 

Начална тръжна

цена

/лв./

 

Стъпка

на наддаване

/лв./

 

Депозит

     за           участие

   /лв./

Срок  за

закупуване

на

документа-

ция и цена

/до/лв./

      с ДДС

Срок за

внасяне

на

депозит и

пред-

ложения

      /до/

Дата и

час

на провеж-

дане

на

търга

 

1.

Магазин №1 с площ 41.78 кв. м., , находящ се в

 гр. Плевен, бул. “Георги Кочев”

 № 13, вх. А

 

 

41 000

без ДДС

 

 

2 500

 

 

4 100

 

 

08.08.13г.

120 лв.

 

 

13.08.13г.

 

 

16.08.13г.

  10:00 ч.

2.

Магазин №2 с  площ 31.18 кв. м., находящ се в

гр. Плевен, бул. “Георги Кочев”

 № 13, вх. А 

 

 

30 600

без ДДС

 

 

1 500

 

 

3 060

 

 

08.08.13г.

120 лв.

 

 

13.08.13г.

 

 

16.08.13г.

  11:00 ч.

3.

Ателие №1с площ 51.81 кв. м., с прилежащо избено помещ.

№ 18 със светла площ 4.56 кв.м.,  находящо се в гр. Плевен, бул. “Георги Кочев”

№ 13, вх. А, ет. 7

 

 

 

 

31 400

без ДДС

 

 

 

 

1 600

 

 

 

 

3 140

 

 

 

 

08.08.13г.

120 лв.

 

 

 

 

13.08.13г.

 

 

 

 

16.08.13г.

  14:00 ч.

4.

Ателие №2с площ 67.66 кв. м., с прилежащо избено помещение № 19, със светла площ 5.93 кв. м., , находящо се в гр. Плевен, бул. “Георги Кочев”

№ 13, вх. А, ет. 7.

 

 

 

 

41 200

без ДДС

 

 

 

 

2 100

 

 

 

 

4 120

 

 

 

 

08.08.13г.

120 лв.

 

 

 

 

13.08.13г.

 

 

 

 

16.08.13г.

15:00 ч.

 

 

5.

Ателие № 3 с площ 80.50 кв. м., с прилежащо избено помещение № 20, със светла площ 4.08 кв. м., находящо се в

гр. Плевен, бул. “Георги Кочев”

№ 13, вх. А, ет. 7.

 

 

 

 

48 900

  без ДДС

 

 

 

 

    2 500

 

 

 

 

     4 890

 

 

 

 

12.08.13г.

120 лв.

 

 

 

 

16.08.13г.

 

 

 

 

19.08.13г.

    10:00 ч.

6.

Ателие № 4, с

площ 55.35 кв. м.,      с  прилежащо избено помещение № 21, със светла площ 4.38 кв.м., находящо се в

гр. Плевен, бул. “Георги Кочев”

№ 13, вх. А, ет. 7

 

 

 

 

33 800

без ДДС

 

 

 

 

1 700

 

 

 

 

3 380

 

 

 

 

12.08.13г.

120 лв.

 

 

 

 

16.08.13г.

 

 

 

 

19.08.13г.

11:00 ч.

7.

Ателие № 5, с площ 46.24 кв. м., с прилежащо избено помещение № 22, със светла площ 4.40 кв. м., находящо се в гр. Плевен, бул. “Георги Кочев”

№ 13, вх. А, ет. 7

 

 

 

 

28 100

без ДДС

 

 

 

 

1 400

 

 

 

 

2 810

 

 

 

 

12.08.13г.

120 лв.

 

 

 

 

16.08.13г.

 

 

 

 

19.08.13г.

14:00 ч.

 

 

        Тръжни документации за участие се закупуват от център за административно обслужване  на Община Плевен всеки работен ден до 16.30 ч., до посочените срокове за закупуване.

      

         Депозитите за участие се внасят по банкова сметка IBAN BG38 IORT 7380 3338 0000 01, BIC IORTBGSF,  в Инвестбанк АД, клон – гр. Плевен.

 

За справки: Община Плевен, стая № 9, тел. 881 327;

Пълният текст на посочените решения са публикувани в “Държавен вестник” брой № 65 от 23.07.2013 год. и на сайта на Община – Плевен - www.pleven.bg.