ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ - На основание Решения № 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655 и 656 от 27.06.2013 год. на Общински съвет – Плевен

1302

О Б Щ И Н А - П Л Е В Е Н

 

На основание Решения № 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655 и 656

от 27.06.2013 год.  на Общински съвет – Плевен,

 

ОБЯВЯВА

                ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
за продажба на следните общински  имоти:

  

ОБЕКТ

 

Начална тръжна

цена

/лв./

 

Стъпка

на наддаване

/лв./

 

Депозит

     за           участие

   /лв./

Срок  за

закупуване

на

документа-

ция и цена

/до/лв./

      с ДДС

Срок за

внасяне

на

депозит и

пред-

ложения

      /до/

Дата и

час

на провеж-

дане

на

търга

 

1.

Магазин № 1 с  площ 17.00 кв. м., находящ се в гр. Плевен, бул. “Георги Кочев”

№ 13, вх. Б, приземен етаж

 

 

15 700

без ДДС

 

 

800

 

 

1 570

 

 

12.08.13г.

120 лв.

 

 

16.08.13г.

 

 

19.08.13г.

15:00 ч.

2.

Магазин № 2 с площ 21.04 кв. м., находящ се в гр. Плевен, бул. “Георги Кочев”

№ 13, вх. Б,

приземен етаж

 

 

19 500

без ДДС

 

 

1 000

 

 

1 950

 

 

14.08.13г.

120 лв.

 

 

19.08.13г.

 

 

22.08.13г.

10:00 ч.

3.

Магазин № 3  с площ 34.30 кв. м., , находящ се в гр. Плевен, бул. “Георги Кочев”

№ 13, вх. Б, 1 етаж

 

 

33 600

без ДДС

 

 

1 700

 

 

3 360

 

 

14.08.13г.

120 лв.

 

 

19.08.13г.

 

 

22.08.13г.

11:00 ч.

4.

Ателие № 1 с площ 29.60 кв. м., находящо се в гр. Плевен, бул. “Георги Кочев”

№ 13, вх. Б, приземен етаж

 

 

21 600

без ДДС

 

 

1 100

 

 

2 160

 

 

14.08.13г.

120 лв.

 

 

19.08.13г.

 

 

22.08.13г.

14:00 ч.

5.

Ателие № 2 с площ 51.17 кв. м., с прилежащо избено помещение № 19, със светла площ 4.80 кв.м.,  с адрес: гр. Плевен, бул. “Георги Кочев”

№ 13, вх. Б, ет. 7

 

 

 

 

33 800

  без ДДС

 

 

 

 

     1 700

 

 

 

 

  3 380

 

 

 

 

14.08.13г.

120 лв.

 

 

 

 

19.08.13г.

 

 

 

 

22.08.13г.

  15:00 ч.

6.

Ателие №3 с площ 55.53 кв. м., с прилежащо избено помещение № 20 със светла площ 4.74 кв.м.,  с адрес: гр. Плевен, бул. “Георги Кочев”

№ 13, вх. Б, ет. 7

 

 

 

34 000

без ДДС

 

 

 

1 700

 

 

 

   3 400

 

 

 

19.08.13г.

120 лв.

 

 

 

22.08.13г.

 

 

 

26.08.13г.

10:00 ч.

7.

Ателие № 4 с  площ 70.41 кв.м., с прилежащо избено помещение № 21 със светла площ 5.93 кв.м.,  с адрес: се в гр. Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх. Б, ет. 7

 

 

 

42 800

 без ДДС

 

 

 

2 200

 

 

 

4 280

 

 

 

19.08.13г.

120 лв.

 

 

 

22.08.13г.

 

 

 

26.08.13г.

11:00 ч.

8.

Ателие № 5 с площ 78.30 кв.м., с прилежащо избено помещение № 22 със светла площ 4.56 кв.м.,  с адрес: гр. Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх. Б, ет. 7

 

 

 

47 600

без ДДС

 

 

 

2 400

 

 

 

   4 760

 

 

 

19.08.13г.

120 лв.

 

 

 

22.08.13г.

 

 

 

26.08.13г.

14:00 ч.

9.

Ателие № 6 с площ 56.53 кв.м., с прилежащо избено помещение № 23 със светла площ 4.69 кв.м.,  с адрес: гр. Плевен, бул. “Георги Кочев”

№ 13, вх. Б, ет. 7

 

 

 

34 200

 без ДДС

 

 

 

1 800

 

 

 

3 420

 

 

 

19.08.13г.

120 лв.

 

 

 

22.08.13г.

 

 

 

26.08.13г.

15:00 ч.

 

 

        Тръжни документации за участие се закупуват от център за административно обслужване  на Община Плевен всеки работен ден до 16.30 ч., до посочените срокове за закупуване.

      

         Депозитите за участие се внасят по банкова сметка IBAN BG38 IORT 7380 3338 0000 01, BIC IORTBGSF,  в Инвестбанк АД, клон – гр. Плевен.

 

За справки: Община Плевен, стая № 9, тел. 881 327;

Пълният текст на посочените решения са публикувани в “Държавен вестник” брой № 65 от 23.07.2013 год. и на сайта на Община – Плевен - www.pleven.bg.