ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:Поземлен имот с идентификатор 56722.655.4 с площ 8 270.00 кв.м., УПИ І, кв. 700, ж.к. Сторгозия; Незавършен обект-сграда със застр. пл. 834,80 кв.м., УПИ V, кв. 41, село Кои

1445

О Б Щ И Н А - П Л Е В Е Н

 

На основание Решения № 506 и № 507 от 28.03.2013 год.

на Общински съвет – Плевен,

 

ОБЯВЯВА

              ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
за продажба на следните общински  имоти:

  

 

ОБЕКТИ

 

 

Начална     

 тръжна

   цена

   /лв./

 

  Стъпка

      на

наддаване

     /лв./

 

Депозит

     за             участие

   /лв./

Срок  за

закупуване

документа-

ция и цена

  /до/лв./

  с ДДС

Срок за

внасяне

на

депозит и

пред-

ложения

    /до/

Дата и

час

на провеж-

дане

 

 

 1.

Поземлен имот с идентификатор

56722.655.4 с площ 8 270.00 кв.м.,

УПИ І, кв. 700,

ж.к. Сторгозия

 

 

392 700

без

ДДС

 

 

27 500

 

 

39 270

 

 

07.05.13 г.

180 лв.

 

 

09.05.13г.

 

 

 

13.05.13г.

  10:00 ч.

 2.

Незавършен обект-сграда със застр. пл. 834,80 кв.м., УПИ V, кв. 41, село Коиловци

 

83 250

без

ДДС

 

 

5 900

 

 

8 325

 

 

07.05.13 г.

180 лв.

 

 

09.05.13г.

 

 

 

13.05.13г.

  13:00 ч.

 

Тръжна документация за участие се закупува от център за административно обслужване на Община Плевен всеки работен ден до 16.30 ч., до посочените срокове за закупуване.

     Депозит за участие се внася по банкова сметка IBAN BG38 IORT 7380 3338 0000 01, BIC IORTBGSF,  в Инвестбанк АД, клон – гр. Плевен.

За справки: Община Плевен, стая № 9, тел. 881 327;

Пълният текст на посоченото решение е публикувано в “Държавен вестник” брой № 36 от 16.04.2013 год. и на сайта на Община – Плевен - www.pleven.bg.