ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ На основание Решение № 771 от 26.09.2013 год. на Общински съвет – Плевен

3169

О Б Щ И Н А - П Л Е В Е Н
 
На основание Решение № 771
от 26.09.2013 год.  на Общински съвет – Плевен,
 
ОБЯВЯВА
                 НОВ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
за продажба на следния общински  имот:
 

ОБЕКТ

 

Начална тръжна

цена

/лв./

 

 

Стъпка

на наддаване

/лв./

 

Депозит

     за           участие

   /лв./

Срок  за

закупуване

на

документа-

ция и цена

/до/лв./

      с ДДС

Срок за

внасяне

на

депозит и

пред-

ложения

      /до/

Дата и

час

на провеж-

дане

на

търга

1.

Фурна – баня и дворно място от 2 390 м2,  УПИ V, кв. 2, с. Пелишат

 

9 000

без ДДС

 

650

 

900

 

30.10.13г.

120 лв.

 

04.11.13г.

 

08.11.13г.

  17:00 ч.

      

         Тръжни документации за участие се закупуват от център за административно обслужване на Община Плевен всеки работен ден до 16.30 ч., до посочените срокове за закупуване.

         Депозитите за участие се внасят по банкова сметка IBAN BG38 IORT 7380 3338 0000 01, BIC IORTBGSF,  в “Инвестбанк” АД, клон – гр. Плевен.

За справки: Община Плевен, стая № 9, тел. 881 327;

Пълният текст на посоченото решение е публикувано в “Държавен вестник, брой № 89 от 11.10.2013 год. и на сайта на Община – Плевен - www.pleven.bg.