Наредба № 24 за определяне, предоставяне, поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване

1303

ПРОЕКТ!
Приложение № 1 към Решение №…./…….
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
 
 
Н А Р Е Д Б А
№ 24
за определяне, предоставяне, поддържане и използване на прилежащата площ
към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване
 
 
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за обособяване на прилежаща площ към съществуващи сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване и в случаите, когато сграда в режим на етажна собственост не може да се обособи в отделен урегулиран поземлен имот по реда на Закона за устройство на територията.  
(2) При определяне на прилежащите площи към съществуващи сгради, се ползва практическия начин по Приложение № 1 на Наредба № 7 на МРРБ от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
(3) Прилежащата площ се определя със заповед на Кмета на Община Плевен по искане на заинтересуваните лица или по негова инициатива.
Чл. 2. (1) Определянето на прилежащата площ на сградата по инициатива на заинтересуваните лица, се извършва въз основа на заявление, което се внася в Общинска администрация – Плевен от председателя на управителния съвет или управител на етажната собственост.
(2) Към заявлението по ал. 1, се прилагат следните документи:
     1. копие от протокол на общото събрание, удостоверяващ присъствали и гласували собственици (обитатели), заверено от управителния съвет (управителя).
         2. копие от решението, прието от общото събрание, в което трябва да е посочено какво ще бъде предназначението на прилежащата площ.
3. информация за брой етажи, брой секции (входове) и апартаменти.
Чл. 3. (1) Приоритетите при определяне предназначението на прилежащата площ се подреждат по следния ред:
         1. благоустрояване, озеленяване, почистване;
         2. за паркиране на автомобили на собственици на обекти в сградата, върху определени за това площи, извън тези за озеленяване;
         3. оформяне места за почивка, игра на деца, подходящо озеленяване.
(2) Дейностите по ал. 1, могат да се извършват, след издаване на съответните изискващи се съгласно ЗУТ строителни книжа от Община Плевен.
Чл. 4. В случаите, когато жилищната сграда е с повече от един вход, и всеки отделен вход има избран управителен съвет и управител на етажната собственост, прилежаща площ към сградата се определя след подадени заявления за това от всички входове.
Чл. 5. (1) Кметът на Община Плевен или оправомощено от него лице проверява получената информация по чл. 2 и в 14-дневен срок от датата на внасяне на заявлението в общинската администрация, издава заповед, придружена от скица/копие (извадка) от кадастрален план/кадастрална карта, с която се определят, с която се определят границите и предназначението на прилежащата площ към сградата.
         (2) В Заповедта по ал. 1, се определят условията за поддържане и използване на предоставената прилежаща площ.
         (3) В случай че Кметът на Общината или оправомощеното от него лице установи, че информацията, подадена в заявлението е недостатъчна и не отговаря на изискванията, указва на управителния съвет (управителя) на съответната етажната собственост да отстрани в 7-дневен срок непълнотите или неточностите.
(4) След изпълнение на указанията по ал.3 Кметът на Общината или упълномощено от него лице издава заповед, придружена със скица,  в 14-дневен срок от датата на отстраняване на непълнотите или неточностите.
Чл. 6. (1) При изпълнение на програми за преструктуриране на жилищни комплекси или нови проекти за благоустрояване, Кметът на Община Плевен може да  инициира  процедура за определяне на прилежаща площ на сграда или група от сгради в етажна собственост. За процедурата, се уведомяват писмено председателите на управителните съвети или управителите на съответните етажни собствености. В тези случаи председателите на управителните съвети или управителите на съответните етажни собствености представят в Общинската администрация, в 14 дневен срок от датата на получаване на уведомлението, информация за броя на секциите /входовете/ и броя на етажите в сградата.
(2) Кметът на Община Плевен или оправомощено от него лице, проверява получената от него информация и издава заповед, придружена от скица, с която се определят границите и предназначението на прилежаща площ към сградите.
(3) При неизпълнение на задълженията по ал. 1 в указания срок, Кметът на Община Плевен или оправомощено от него лице, служебно установява броя на секциите и броя на етажите на сградата.
Чл. 7. Заповедите по чл. 5, ал. 1 и ал.4 и чл. 6, ал. 2 се съобщават на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 8. Заповедите на Кмета на Община Плевен по настоящата наредба, подлежат на обжалване пред Административен съд – Плевен.
 
Глава втора
КОНТРОЛ И САНКЦИИ
 
Чл. 9. (1) Контрол по прилагане на настоящата наредба, заповедите и приложените към тях скици за прилежаща площ и нейното стопанисване от етажните собственици, се упражнява от определени от Кмета на Общината длъжностни лица.
(2) При констатиране на нарушения или неспазване на заповедите по чл. 5, ал. 1 и ал.4 и чл. 6, ал. 2 от настоящата наредба, се съставят констативни протоколи от длъжностните лица, определени със заповед на Кмета на Община Плевен, както и актове за установяване на административни нарушения по Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.
(3) Въз основа на съставените актове по ЗАНН, се издават наказателни постановления от Кмета на Община Плевен, или от оправомощени от него длъжностни лица.
Чл. 10. (1) Собственик или обитател в сграда с режим на етажна собственост, който наруши правилата за поддържане и използване на прилежащата площ, установени с тази наредба, се наказва с глоба от 50 до 150 лв., когато е физическо лице, или имуществена санкция от 200 до 500 лв., когато е юридическо лице.
(2) При повторно нарушение наказанието е глоба от 100 до 300 лв., когато е физическо лице, или имуществена санкция от 300 до 600 лв., когато е юридическо лице.                 
                             
Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази Наредба „заинтересувани лица” са собствениците на самостоятелни обекти в съществуващи сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване или в обособени урегулирани поземлени имоти за жилищно застрояване, с повече от една сграда.
§ 2. По смисъла на тази Наредба „повторно” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение.
 
Заключителни разпоредби

§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 от Закона за  управление на етажната собственост и чл. 7, ал. 1 от Наредба № 6 от 18.09.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.
§ 4. Настоящата Наредба е приета с Решение … по Протокол № …. на Общински съвет – Плевен и влиза в сила от ………
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН:
/Мартин Митев/