Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

525

Файлове:

pr-e20nar207.pdf pr-e20nar207.pdf