Проекти на нормативни актове

ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА ПРИХОДИТЕ ОТ ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И РАЗХОДИТЕ ЗА УСЛУГИ ПО СЪБИРАНЕТО, ИЗВОЗВАНЕТО И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2021 Г.

1516

На основание чл.66, ал.3 от Закона за местните данъци и такси на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 12.11.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за приемане на план-сметка за приходите…