Проекти на нормативни актове

Справка за постъпилите предложения по повод публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Плевен

513

1. Във връзка с изменение на нормативни актове – приемане на Закон за културното наследство, се налага прецизиране на текста на чл.8, ал.3, както следва: „(3) Върху територии и поземлени имоти с историческо значение и такива,…

Предложение относно: Наредба за условията, и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в община Плевен

726

    Наредба за условията, и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в община Плевен     ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ   Чл.1. С тази Наредба се определят условията, редът и критериите за законосъобразното…

Предложение за приемане на Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Плевен

610

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е   от Георг Спартански – Кмет на Община Плевен   Относно: Приемане на Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Плевен   Уважаеми дами и господа…

ПРЕДЛОЖЕНИЕ Относно Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен на Общински съвет - Плевен

714

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е от Георг Спартански – Кмет на Община Плевен          Относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията…

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Изменение на Наредба № 15 на Общински съвет Плевен за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Плевен

766

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен   ОТНОСНО: Изменение на Наредба № 15 на Общински съвет Плевен за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Плевен (приета…

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО Приемане на Наредба за изменение и допълнение на нормативни актове на Общински съвет Плевен

507

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен   ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на нормативни актове на Общински съвет Плевен   Уважаеми дами и господа общински съветници,  …

ПРЕДЛОЖЕНИЕ относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

411

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен                                                     …

Наредба № 24 за определяне, предоставяне, поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване

685

ПРОЕКТ! Приложение № 1 към Решение №…./…….   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН     Н А Р Е Д Б А№ 24 за определяне, предоставяне, поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали…

Предложение относно приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 20 за определяне размера на за местните данъци на територията на Община Плевен

914

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛЕВЕН   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е От Георг Спартански – Кмет на Община Плевен   ОТНОСНО: Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 20 за определяне  размера на местните данъци на територията на…