Проекти на нормативни актове

Приемане на План-сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходи за услуги по събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци и чистотата на територията на Община Плевен и честотата на извозването на съдове през 2018г.

683

    На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 23.11.2017 г., за предложения и становища по настоящия проект за приемане на план-сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по…

Проект за приемане на Наредба за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения на територията на община

1747

НАРЕДБА №……… за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения на територията на община Плевен Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Тази Наредба урежда управлението…

Справка за постъпилите предложения по повод публикуван Проект на Наредба за изменение на Наредба № 3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен на Общински съвет - Плевен

1073

  Създава се нова „Глава пета а” с наименование „Пътни превозни средства с животинска тяга” със следното съдържание: „Чл.22а. Водачите на превозни средства със животинска тяга могат да се движат по пътищата…

Справка за постъпилите предложения по повод публикуван Проект на Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Плевен

1087

1.Наменованието на глава втора от Наредбата вместо „Условия за разрешаване разкопаване на благоустроени площи” да има следното наименование: „ УСЛОВИЯ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИТЕ  НА ТЕХНИЧЕСКАТА…