Проекти на нормативни актове

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 3

1926

Mотиви заприемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №3 на Общински съвет – Плевен заобществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен 1. Причини, налагащи приемането…

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 17

2028

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–ПЛЕВЕН   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е от доц. д-р Димитър Стойков, дмн – Кмет на Община Плевен   ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба № 17 на Общински съвет – Плевен за определянето и администрирането…

Предложение - Промяна в нормативни актове на ОбС

2128

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ П Л Е В Е Н П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е От Алексей Зелов – ВрИД Кмет на Община Плевен, съгл. Заповед № РД-10-16-98/06.12.2011 г. на Кмета на Община Плевен ОТНОСНО: Промяна в нормативни актове наОбС - Плевен УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА…