Проекти на нормативни актове

Справка за постъпилите предложения по повод публикуван Проект на Наредба за изменение на Наредба № 3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен на Общински съвет - Плевен

1123

  Създава се нова „Глава пета а” с наименование „Пътни превозни средства с животинска тяга” със следното съдържание: „Чл.22а. Водачите на превозни средства със животинска тяга могат да се движат по пътищата…

Справка за постъпилите предложения по повод публикуван Проект на Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Плевен

1158

1.Наменованието на глава втора от Наредбата вместо „Условия за разрешаване разкопаване на благоустроени площи” да има следното наименование: „ УСЛОВИЯ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИТЕ  НА ТЕХНИЧЕСКАТА…

Справка за постъпилите предложения по повод публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Плевен

938

1. Във връзка с изменение на нормативни актове – приемане на Закон за културното наследство, се налага прецизиране на текста на чл.8, ал.3, както следва: „(3) Върху територии и поземлени имоти с историческо значение и такива,…

Предложение относно: Наредба за условията, и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в община Плевен

1342

    Наредба за условията, и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в община Плевен     ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ   Чл.1. С тази Наредба се определят условията, редът и критериите за законосъобразното…

Предложение за приемане на Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Плевен

1182

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е   от Георг Спартански – Кмет на Община Плевен   Относно: Приемане на Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Плевен   Уважаеми дами и господа…

ПРЕДЛОЖЕНИЕ Относно Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен на Общински съвет - Плевен

1408

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е от Георг Спартански – Кмет на Община Плевен          Относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията…

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Изменение на Наредба № 15 на Общински съвет Плевен за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Плевен

1399

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен   ОТНОСНО: Изменение на Наредба № 15 на Общински съвет Плевен за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Плевен (приета…

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО Приемане на Наредба за изменение и допълнение на нормативни актове на Общински съвет Плевен

1140

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен   ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на нормативни актове на Общински съвет Плевен   Уважаеми дами и господа общински съветници,  …

ПРЕДЛОЖЕНИЕ относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

868

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен                                                     …

Наредба № 24 за определяне, предоставяне, поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване

1337

ПРОЕКТ! Приложение № 1 към Решение №…./…….   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН     Н А Р Е Д Б А№ 24 за определяне, предоставяне, поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали…