Проекти на нормативни актове

ПРЕДЛОЖЕНИЕ относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

567

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен                                                     …

Наредба № 24 за определяне, предоставяне, поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване

896

ПРОЕКТ! Приложение № 1 към Решение №…./…….   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН     Н А Р Е Д Б А№ 24 за определяне, предоставяне, поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали…

Предложение относно приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 20 за определяне размера на за местните данъци на територията на Община Плевен

1114

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛЕВЕН   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е От Георг Спартански – Кмет на Община Плевен   ОТНОСНО: Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 20 за определяне  размера на местните данъци на територията на…