ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Изменение на Наредба № 15 на Общински съвет Плевен за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Плевен

1334

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

 

ОТНОСНО: Изменение на Наредба № 15 на Общински съвет Плевен за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Плевен (приета с Решение № 647/30.07.2009г. на Общински съвет – Плевен,, изм. с Решение № 860/25.02.2010г., Решение № 1282/27.11.2014г., Решение № 1285/27.11.2014г. Решение №040/ 21.12.2015г., Решение №093/25.02.2016г.)

 

Уважаеми дами и господа общински съветници,

 

Повод за настоящото предложение е Решение № 456/25.10.2016г. по адм.д. № 637/ 2016г. на АС Плевен, с което са прогласени за порочни и отменени текстовете на чл. 16, ал. 2, ал. 4 и ал. 5 приети с Наредба за изменение на Наредба № 15 на Общински съвет Плевен за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Плевен (приета с Р-е № 647/30.07.2009г. на Общински съвет – Плевен, изм. с Р-е № 860/25.02.2010г., Р-е № 1282/27.11.2014г., Р-е № 1285/27.11.2014г., Р-е №040/ 21.12.2015г., Р-е №093/ 25.02.2016г.)

Със свое Решение № 1285/27.11.2014г. Общински съвет Плевен е приел горецитираните разпоредби да имат следното съдържание:

          За чл. 16, ал. 2

          „На лице, различно от ползвателя на търговския обект, разрешение за поставяне на  машини и съоръжения за топли и/или студени напитки, автомати за пакетирани закуски, сладолед, хладилни витрини, фризери и др. подобни за съхранение на хранителни стоки се издава след нотариално заверено писмено съгласие на ползвателя на търговския обект, пред който се иска разполагането. Пред обектите -павилиони и спирки на градския транспорт се позволява да се разполагат до две машини и съоръжения. При изготвяне на схемата за поставяне на павилиони да се предвижда и поставянето на разрешения брой съоръжения с оглед издаване на едно разрешение. Забранява се разполагането на артикули извън обема на преместваемия обект – павилион.”

          За чл. 16, ал. 4

„В случай, че лятната градина се разполага пред съседен обществено обслужващ обект, е необходимо нотариално заверено съгласие от ползвателя на обекта.”

         За чл. 16, ал. 5

         „В случаите по ал. 1, ал. 2 и ал. 3 разрешение за поставяне на преместваем обект не се издава, ако заявителят има финансови задължения за дължими такси и такива от гражданскоправен характер към Община Плевен. Липсата им се удостоверява с документ, издаден от общинските предприятия и отдел „ПМДТ”.

         Законосъобразността на горецитираните промени е оспорена с протест на прокурор при Окръжна прокуратура Плевен, по повод на който е образувано адм.д. № 637/2016г. на АС Плевен.

         След проверка за изпълнение на предпоставките на чл. 26, ал. 2 (в редакция ДВ бр.46

/2007г.) от Закона за нормативните актове (ЗНА) и обстоен анализ за съответствието на горните текстове със Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ), Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол на стопанските дейности (ЗОАРКСД), Данъчно - осигурителен процесуалния кодекс (ДОПК), Административен съд Плевен е достигнал до заключението, че при приемане на решението за изменение на местния нормативен акт не са спазени условията на чл. 26, ал. 2 от ЗНА, а въведените изисквания за нотариално заверено съгласие (ал. 2 и ал. 4) и условието за отсъствие на финансови задължения (ал. 5), са в противоречие на нормативни актове от по-висша степен (ЗНА, ЗУТ, ЗМДТ). Подробни аргументи в тази насока са развити в мотивите на съдебния акт, с оглед което няма да преповтарям същите.

            Както и по-горе споменах в резултат от решението на съда се отменят ал. 2, ал. 4 и ал. 5 от чл. 16 на  Наредба № 15 на Общински съвет Плевен за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Плевен.

            Горното изисква на мястото на отменените текстове да се приемат текстове, които са в синхрон с висшестоящите нормативни актове уреждащи същата материя.  

Причини, налагащи приемането и цели, които се поставят с приемането на Наредба за изменение на Наредба № 15 на Общински съвет Плевен за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Плевен

Попълване на празноти пораждащи се от изпълнение на Решение № 456/ 25.10.2016г. на АС Плевен.

Финансови и други средства, необходими за прилагане на Наредба за изменение на № 15 на Общински съвет Плевен за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Плевен

            За изпълнение на дейностите не се използват допълнителни средства от бюджета на Община Плевен

Очаквани резултати от приемане на Наредба за изменение на Наредба № 15 на Общински съвет Плевен за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Плевен

Подобряване ефективността на взаимодействието между общинската администрация и местния бизнес в сферата на търговията на открито свързана с използване на преместваеми съоръжения.

            Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз

Настоящият проект на Наредба за изменение на Наредба № 15 на Общински съвет Плевен за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Плевен е подзаконов нормативен акт и е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

С оглед изложеното, при спазване изискванията на чл. 28 от Закона за нормативните актове и чл. 75, 76, 77 и 79 от Административно-процесуалния кодекс, на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 3, чл. 26  от Закона за нормативните актове, предлагам на Общински съвет - Плевен да приеме следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

                       

І. Приема Наредба за изменение на Наредба № 15 на Общински съвет Плевен за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Плевен

§1. На мястото на отменените с Решение № 456/25.10.2016г. на АС Плевен ал. 2 и ал. 4 от чл. 16 приема текстове със следното съдържание:

ал. 2 „На лице, различно от ползвателя на търговския обект, разрешение за поставяне на  машини и съоръжения за топли и/или студени напитки, автомати за пакетирани закуски, сладолед, хладилни витрини, фризери и др. подобни за съхранение на хранителни стоки се издава след писмено съгласие на ползвателя на търговския обект, пред който се иска разполагането. Пред обектите -павилиони и спирки на градския транспорт се позволява да се разполагат до две машини и съоръжения. При изготвяне на схемата за поставяне на павилиони да се предвижда и поставянето на разрешения брой съоръжения с оглед издаване на едно разрешение. Забранява се разполагането на артикули извън обема на преместваемия обект – павилион.”

ал. 4 „В случай, че лятната градина се разполага пред съседен обществено обслужващ обект, е необходимо писмено съгласие от ползвателя на обекта.”

 

ВНОСИТЕЛ,

ГЕОРГ СПАРТАНСКИ

                КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН