Предложение относно: Наредба за условията, и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в община Плевен

1311

 

 

Наредба за условията, и реда за

финансово подпомагане на спортните

клубове в община Плевен

 

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. С тази Наредба се определят условията, редът и критериите за законосъобразното и справедливо разпределение на финансовите средства, формирани от приходи с общински характер и отпускани от Община  Плевен за подпомагане на Плевенските спортни клубове.

Чл.2. Право на финансово подпомагане по тази нареба имат спортни клубове, със седалище и развиващи дейността си на територията на Община Плевен (Плевенски спортни клубове).

Чл.3. Общински съвет –  Плевен ежегодно утвърждава размера на финансовите средства, които могат да бъдат отпуснати като целеви разходи, предвидени в бюджета на Община Плевен за финансово подпомагане на Плевенските спортни клубове.

Чл.4. (1) Размерът на финансовото подпомагане се формира на база критерии предвидени в тази нареба.

 (2) Конкретният размер на отпусканите финансови средства се определя по условията, реда и от органите, посочени в тази Наредба.

 

ГЛАВА ВТОРА

УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

 

Чл.5. Със средства, отпускани от Община Плевен на Плевенските спортни клубове, се финансират учебно-тренировъчната и спортно-състезателната дейност.

Чл.6. За финансово подпомагане на дейностите, посочени в предходния член, могат да кандидатстват само спортни клубове по чл.11 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС), отговарящи на следните условия:

1. да имат седалище и да развиват дейността си на територията на Община Плевен;

2. състезателите на спортния клуб, с изключение на националните състезатели  по съответния спорт във възрастова група мъже/жени, да водят тренировъчен и учебен процес на територията на Община Плевен и да са участвали в държавния спортен календар;

3. да са вписани като юридически лица с нестопанска цел в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност, воден в Министерство на правосъдието;

4. да са членове на съответната лицензирана спортна федерация и да са вписани в централния регистър на Министерството на младежта и спорта или Българския футболен съюз;

5. да водят активен тренировъчен процес и участват в състезания, включени от съответната лицензирана спортна федерация в държавния и международен спортен календар;

6. да нямат финансови задължения към общината и държавата, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване;

7. да водят отчетност според изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;

8. да са изпълнили задълженията си към Община Плевен по предходно финансово подпомагане и/или по договори за ползване на общинска спортна база;

9. да имат треньори с професионална правоспособност и квалификация, включени в Националния регистър на Министерството на младежта и спорта, съгласно  Наредба № 2 от 25 октомври 2011 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри

10. състезателите им да са картотекирани в съответната спортна федерация за текущата спортносъстезателна година. 

11. да са били регистрирани и да са развивали дейност на територията на Община Плевен  минимум една спортно-състезателна година преди годината на кандидатстване за финансово подпомагане.

Чл.7. Финансово подпомагане по тази Наредба не се предоставя на:

1. юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в частна полза или осъществяващи стопанска дейност извън допустимата по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ);

2. търговци и търговски дружества;

3.Плевенски спортни клубове, на които Община Плевен е предоставила финансово подпомагане и не са изпълнили задълженията по смисъла на тази Наредба и/или право на ползване на спортна база и договорът им е прекратен по тяхна вина;

4. Плевенски спортни клубове, за които са налице обстоятелства по чл.73, ал.4 и 5 от Наредба за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта (ППЗФВС);

 

ГЛАВА ТРЕТА

РЕД ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

Финансово подпомагане на  индивидуални спортове

Чл.8. Ежегодно, в срок до 31 януари, заинтересуваните Плевенски спортни клубове следва да подадат до Кмета на Община Плевен заявление за финансово подпомагане.

Чл.9. Към заявленията по предходния член кандидатите за финансово подпомагане прилагат формуляри за изчисляване на точките на клуба за предходната година по приложените към настоящата Наредба образци /Формуляр 1-Приложение №3, Формуляр 2-Приложение №4, Формуляр 3-Приложение №5 и Формуляр 4-Приложение №6 / и попълнени съгласно посочените в Приложение №1, критерии за оценка, както и следните документи:

1. удостоверение за актуално състояние;

2. удостоверение за липса на задължения по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и удостоверение за липса на задължения към Община Плевен;

3. служебна бележка, издадена от банката, обслужваща Плевенския спортен клуб, с номера на банковата  сметка;

4. копие на удостоверение, че Плевенският спортен клуб е вписан в Националния регистър на спортните организации в Република България към Министерството на младежта и спорта /или документ ,че същият е в процес на регистрация/;

5. копие на удостоверение, че Плевенският спортен клуб е вписан като юридическо лице с нестопанска цел в Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност, воден в Министерство на правосъдието;

6. копие от регистрация по БУЛСТАТ;

7. копие на документи за придобитата професионална правоспособност и квалификация на треньорите на спортните клубове, съгласно Наредба № 2 от 25 октомври 2011 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри;

8. декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 7 , т.3 от тази Наредба  (Приложение №7);

9. декларация че, картотекираните състезатели по пол, възраст и вид спорт са преминали през задължителните медицински прегледи (Приложение №7);

10. подписана и подпечатана от представляващия клуба декларация за вярност и пълнота на данните, с ангажимент, при промяна на данните, своевременно да информира Община Плевен (Приложение №7);

11. справка-информация (протоколи) за участия в състезания от международния спортен календар на съответната спортна федерация, съдържаща крайното класиране на спортистите, както и официален документ на съответната спортна организация, удостоверяващ броя на участниците (участващите отбори) в първенството;

12. копие от официалната картотека на състезателите на спортния клуб.

13. Заверено копие на придружително писмо от регистрирания в Министерство на правосъдието отчет на спортния клуб (отчет за  набраните и разходвани за предходната година средства,  изготвен съгласно годишния финансов отчет и годишният отчет за дейността им за предходната година, когато такива не са подадени пред централния регистър към Министерството на правосъдието и формуляр за финансов отчет  (Приложение №8).

         15. Телефон за връзка / стационарен, мобилен /, eлектронен  адрес и лице за контакт.

Чл.10. Кметът на Община Плевен със заповед назначава Общинска експертна  комисия за спорт в състав от 5 члена, включваща: Председател Заместник-кмет кмет „Младежки дейности спорт и туризъм”,експерт от отдел „ Младежки дейности спорт и туризъм” към Община Плевен, представител от отдел „Финансов контрол” на Община Плевен,представител на ПК към ОБС-Плевен и специалисти от „Младежки дейности, спорт и туризъм”

Чл.11. (1) В двуседмичен срок от изтичане на срока по чл.8 Общинска експертна  комисия за спорт разглежда постъпилите заявления и приложените към тях документи и извършва проверка на верността на изчислените точки съобразно критериите за оценка по Глава трета от тази Наредба (Приложение №1), в попълнените от кандидатите формуляри и разпределя сумата за финансово подпомагане на спортните клубове за съответната година.

(2) Общата сума на средствата, отпускани на всеки Плевенски спортен клуб, подпомаган по реда на глава трета от тази Наредба, се определя от съотношението на точките на всеки подпомаган клуб към сбора от точките на всички подпомагани по този ред клубове.

(3) Определеният по реда на предходната алинея процент се явява база за определяне на съответната част от средствата за подпомагане на Плевенските спортни клубове, утвърдени с бюджета на Община Плевен, която да бъде предоставена на съответния спортен клуб.

(4) Средствата за подпомагане на Плевенските спортни клубове, утвърдени с бюджета на Община Плевен за текущата година се разпределят както следва:

-50% за подпомагане на спортни клубове-индивидуални спортове съобразно критериите за оценка по Приложение №1.

-50% за подпомагане на колективни спортове съобразно решение на Общински съвет гр. Плевен, за приоритетни спортове с обществена полза и традиции.

(5) За своята работа комисията съставя протокол, който съдържа:

1. състав на комисията;

2. опис на получените за разглеждане заявления;

3. мотивирани предложения за отхвърляне или одобряване на постъпилите заявления;

4. Плевенските спортни клубове, които ще бъдат подпомогнати, и размера на финансовите средства, които ще им бъдат отпуснати.

(6) Комисията съобразява размера на отпусканите финансови средства по т.4 на предходната алинея с размера на целевите разходи, предвидени в бюджета на Община Плевен за финансово подпомагане на спортни клубове, развиващи дейност на територията на Община Плевен.

Чл. 12. В петдневен срок от приключване на работата си, комисията представя протокола на Кмета на Община Плевен за утвърждаване и на Председателя на Общински съвет - Плевен за сведение.

Чл. 13. Условията за финансово подпомагане от Община Плевен по реда на тази глава, взаимните задължения и отговорности, разходването и отчитането на предоставените финансови средства се уреждат с договор.

 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

РЕД ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

Финансово подпомагане на колективни спортове          

 

           Чл.14. Община Плевен финансово подпомага спортни клубове, осъществяващи спортна дейност за развитие на Детско-юношеска школа  (ДЮШ )на  територията на Община Плевен, за създаване на условия и възможности за участие на деца в занимания по вид спорт, с цел подобряване здравния статус, физическата и психическа дееспособност, селекция на млади и перспективни състезатели.

           Чл.15. Ежегодно, в срок до 31 януари, заинтересованите Плевенски спортни клубове следва да подадат до Кмета на Община Плевен заявление за финансово подпомагане по реда на глава четвърта .

           Чл.16. Към заявленията по предходния член кандидатите за финансово подпомагане прилагат формуляри за изчисляване на точките на клуба за предходната година по приложените към настоящата Наредба образци /Формуляр 5-Приложение №9, / и попълнени съгласно посочените в Приложение №2, критерии за оценка, както и следните документи:

1.  удостоверение за актуално състояние;

2. заверено копие на придружително писмо от регистрирания в Министерство на правосъдието отчет на спортния клуб (отчет на спортния клуб за набраните и разходвани средства за предходната година, изготвен съгласно годишният финансов отчет и годишният отчет за дейността им за предходната година, когато такива не са подадени пред централния регистър към Министерството на правосъдието) и формуляр за финансов отчет (Приложение № 8).

3. декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 7 , т.3 от тази Наредба   (Приложение №7);

4. декларация че, картотекираните състезатели по пол, възраст и вид спорт са преминали през задължителните медицински прегледи (Приложение №7);

5. подписана и подпечатана от представляващия клуба декларация за вярност и пълнота на данните, с ангажимент, при промяна на данните, своевременно да информира Община Плевен  (Приложение №7);

         6. актуален списък на групите при ДЮШ, съдържащ трите имена и дата на раждане на спортиста, които са участвали в държавното първенство на съответната Федерация по възрастови групи;

           7. утвърден график и място на тренировки, заверен с подпис и печат от председателя на спортния клуб;

           8. копие на документ за придобитата професионална правоспособност и квалификация на треньорите на спортните клубове включени в Националния регистър на ММС,   съгласно  Наредба № 2 от 25 октомври 2011 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри;

           9. удостоверение за липса на задължения по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и удостоверение за липса на задължения към Община Плевен;

10. копие на удостоверение, че Плевенският спортен клуб е вписан в Националния регистър на спортните организации в Република България към Министерството на младежта и спорта /или документ, че същият е в процес на регистрация/, Български футболен съюз;

11.Телефон за връзка / стационарен, мобилен /, eлектронен адрес и лице за контакт.

 Чл.17. (1) Комисията по чл.10 от тази Наредба разглежда постъпилите заявления и приложените към тях документи и извършва проверка на верността на изчислените точки в попълнените от кандидатите формуляри и образци съобразно критериите за оценка по глава четвърта-Приложение №2, и разпределя сумата за финансово подпомагане на спортните клубове за съответната година.

(2) Общата сума на средствата, отпускани на всеки Плевенски спортен клуб, подпомаган по реда на тази глава , се определя от съотношението на точките на всеки подпомаган клуб към сбора от точките на всички подпомагани по този ред клубове.

(3) Определеният по реда на предходната алинея процент се явява база за определяне на съответната част от средствата за подпомагане на Плевенските спортни клубове, утвърдени с бюджета на Община Плевен, която да бъде предоставена на съответния спортен клуб.

(4) За своята работа комисията съставя протокол, който съдържа:

1. състав на комисията;

2. опис на получените за разглеждане заявления;

3. мотивирани предложения за отхвърляне или одобряване на постъпилите заявления;

4. спортни клубове, които ще бъдат подпомогнати, и размера на финансовите средства, които ще им бъдат отпуснати.

(5) Комисията съобразява размера на отпусканите финансови средства по ал.2 с размера на целевите разходи, предвидени в бюджета на Община Плевен за финансово подпомагане на Плевенските спортни клубове.

Чл.18. В петдневен срок от приключване на работата си, комисията представя протокола на Кмета на Община Плевен за утвърждаване и на Председателя на Общински съвет Плевен за сведение.

Чл. 19. Условията за финансово подпомагане от Община Плевен по реда на тази глава, взаимните задължения и отговорности, разходването и отчитането на предоставените финансови средства се уреждат с договор.

          Чл.20. Спортни клубове, отговарящи на условията на глава четвърта от тази Наредба и кандидатстващи за финансово подпомагане по реда предвиден в нея, се класират, съобразно критерии за оценка, съгласно Приложение №2 –критерии за оценка по  глава четвърта.

          

 

ГЛАВА ПЕТА

КОНТРОЛ И САНКЦИИ

 

Чл.21. Община Плевен, чрез дирекция “Младежки дейности спорт и туризъм”, и “Финансовов контрол”  упражнява контрол върху изразходването на средствата, отпуснати от Общината, като има право да изисква всички необходими счетоводни документи, информация за дейността и извършва проверка на място.

Чл.22.  (1) За правомерни по тази Наредба се признават разходи за:

           1. работни заплати /сумата не може да надвишава 20% от общия размер на финансовото подпомагане/;

           2.Транспорт до мястото на състезанието. При ползване на лек автомобил разходите за гориво се отчитат по реда и при условията на Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина  и Наредбата  за нормиране разхода на горива и смазочни материали на автомобилите и мотоциклетите

           3. осигурена храна на спортисти по време на състезание (без алкохол, без разходи за коктейли);

           4.  съдийски такси и хонорари (за последните се представя ведомост за изплатените суми, граждански договори, или платежни нареждания);

           5.  наеми за спортно съоръжение, ползвано за мероприятието;

           6.  спортна екипировка, спортни уреди, спортни пособия;

           7.  материални награди (купи, медали, плакети, грамоти);

           8.  нощувки във връзка със състезанието /във фактурата или заверено приложение към нея да бъде изписан брой  нощувки състезатели  треньори и единична цена на нощувката/;

           9.  задължителни начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи;

           10. горивно-смазочни материали за обезпечаване на учебно-тренировъчния и състезателен процес при специфични спортове (кану-каяк,зимни спортове, колоездене, и др.);

Чл.23. Всички разходи да бъдат пряко свързани със спортната дейност.(признават се за разходи фактури:  ел. енергия, ВИК, телекомуникационни услуги, офис оборудване и ДМА)

Чл.24. Спортни клубове, които използват финансовите средства не по предназначение, възстановяват изразходваните средства  в пълен размер, ведно със законовата лихва от датата на получаването.

Чл.25. (1) Спортните клубове отчитат разходването на финансовите средства за предходната година до 15 януари на годината следващ отчетния период, за която се отнася, съгласно Приложение №8 - формуляр за финансов отчет, като всички отчети трябва да бъдат съпроводени с декларация за истинността на отчетените в Община Плевен документи, както и заверени с вярно с оригинал и печата на съответния спортен клуб.

(2) Спортни клубове, неотчели средствата в срока по ал.1, се лишават от подпомагане от Община Плевен за следващата календарна година.

(3) Спортни клубове, кандидатстващи за финансови средства чрез недобросъвестно представени документи и декларации с невярно съдържание, неотчели финансови средства или отчели същите чрез недобросъвестно представени или некоректни документи, както и клубове  нарушили договорите за ползване на общинска спортна база се лишават от финансово подпомагане за срок от 2 (две) години.

 Чл.26. Въз основа на представените от спортните клубове отчети отдел „Младежки дейности спорт и туризъм“, изготвя становище по целесъобразност и предоставя на дирекция „Финансов контрол“ отчетите за проверка на представените счетоводни документи (фактури) и действително извършени разходи, контрол и съхранение. Всички документи да се подават в центъра за обслужване на граждани с входящ номер.

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. Тази Наредба се приема на основание чл. 59, ал. 2,т.2, чл. 62, ал. 1, т.7 и чл.64д  от Закона за физическото възпитание и спорта, чл. 21, ал.1, т. 6 и т. 23, ал. 2, чл. 27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

          §3. Всички започнати преписки по предоставяне на финансово подпомагане на  Плевенските спортни клубове, за които няма прието и влязло в сила решение на Общински съвет – Плевен, се приключват по реда на тази Наредба.

§5. Тази Наредба е приет от Общински съвет – Плевен с  Решение № ……, взето с Протокол №…../………………..2016 г. на Общински съвет Плевен.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

по глава трета

 

ТАБЛИЦА 1

 

Вид първенство

Мъже, жени

Юноши, девойки и младежи

Олимпийски игри

до XII-мо място

до XII-мо място

Световни първенства

до XII-мо място

до XII-мо място

Европейски първенства

до VІ-то място

до VІ-то място

Балкански, международни  първенства и турнири

доVI-то място  

до VI-то място

                          

Когато с едно участие се отчетат две класирания, се взема по-доброто.

         Плевенски спортен клуб, подготвил състезател – участник в олимпийски игри, световни и европейски първенства и не повече от едно международно от календара на международната федерация, но некласиран съгласно Таблица 2, по-долу, получава еднократно за всеки състезател точки, както следва:

 

                                                        Мъже, Жени     Юноши, Девойки и Младежи

1. Олимпийски игри                         200                                         70

2. Световни първенства                    100                                         50

3. Европейски първенства                50                                          30

4. Балкански или

    международни първенства           30                                           20

 

Не се дават еднократно точки по предходната алинея за участие в квалификации. Еднократно получените точки по предходната алинея не се умножават по коефициент за конкурентност.

Класирането на състезателите от съответните Плевенски спортни клубове в Международния спортен календар се оценява, както следва:

 

 

ТАБЛИЦА 2

 

Класиране

Световни първенства

Европейски първенства

Олимпийски игри

Балкански,  международни първенства и турнири

мъже, жени

юноши, девойки и младежи

юноши, девойки и младежи

мъже, жени

мъже, жени

юноши, девойки и младежи

мъже, жени

І

245

125

100

200

500

85

100

ІІ

215

105

80

170

475

65

80

ІІІ

195

90

75

150

450

60

75

ІV

180

80

65

135

400

50

65

V

160

75

60

110

350

45

60

150

70

55

100

300

40

55

VІІ

130

60

 

-

250

 

 

VІІІ

120

50

 

-

200

 

 

 

Плевенски спортен клуб има право да отчете не повече от 3 класирания за всеки свой състезател. Отчитат се участия в не повече от една национална купа, един национален турнир и държавно първенство.

 Максималният брой резултати в една възрастова група, общо за двата пола, не може да надвишава 24. Отчитането на резултатите за един състезател може да бъде само в един вид спорт.

Плевенски спортни клубове, които развиват повече от един вид спорт, подават отделни формуляри за всеки един от тях.

Отборно класиране в индивидуалните спортове се признава само за спортове, в чиито международни федерации има официално признато такова. Постиженията се оценяват по Таблица 3 само в посочените възрастови групи.

 

 

ТАБЛИЦА 3

ДЪРЖАВНИ ПЪРВЕНСТВА

 

Класиране

Деца

Юноши, девойки младша възраст

Юноши, девойки старша възраст

Мъже и жени

Младежи и девойки

І

45

55

68

90

75

ІІ

35

43

53

70

60

ІІІ

33

41

50

66

57

ІV

29

35

43

57

48

V

25

30

37

49

42

21

26

32

42

36

VІІ

19

23

28

37

34

VІІІ

18

22

26

35

32

ІХ

16

20

24

25

30

Х

15

18

22

23

28

ХІ

14

17

21

-

27

ХІІ

13

16

20

-

26

ХІІІ

12

15

18

-

-

ХІV

11

14

17

-

-

ХV

10

13

16

-

-

ХVІ

9

12

15

-

-

 

*Възрастовите групи са съгласно класификацията на федерацията по съответния вид спорт. Това се удостоверява с документ от съответната федерация.

 

Не се признават квалификации за държавно първенство.

В случаите, когато има повече от един състезател или отбор, класиран на едно и също място в държавно първенство, се събират точките за съответното място и следващите поредни места съобразно броя на класираните на едно и също място, и се взима средно аритметичният резултат.

При преминаване на състезател от един Плевенски спортен клуб в друг Плевенски спортен клуб двата клуба разпределят спечелените точки на съответния състезател в следващата една година, както следва:

 

стар клуб

нов клуб

70%

30%

 

Резултатът от набраните точки от държавните първенства за всеки отделен участник се коригира и с коефициент за конкурентност при  индивидуалните спортове, съобразно броя участващи отбори или състезатели, както следва:

а) до 9 участника – 1.00

б) от 10 до 20 участника – 1.40

в) от 21 до 30 участника – 1.60

г) от 30 до 35 участника – 1.80

д) над 35 участника – 2.00

 

Резултатът от набраните точки от държавните първенства на съответния Плевенски спортен клуб се коригира с посочените по-долу коефициенти в зависимост от обхванатите (броя) спортисти, възрастови групи и отбори, взели участие в състезанията от държавния спортен календар.

Отчитането на обхванатите възрастови групи става с коефициент за обхват в 4 групи за всеки пол, както следва:

                    

За 1 в. група - 1                    За 5 в. групи  - 1,20

За 2 в. групи  - 1,05              За 6 в. групи  - 1,25

За 3 в. групи  - 1,10              За 7 в. групи  - 1,30

За 4 в. групи  - 1,15              За 8 в. групи  - 1,35

 

*максималният коефициент за спортни клубове, развиващ спорта само в един пол е 1.15.

 

 

ТАБЛИЦА 4

     I раздел

II раздел

III раздел
ТОЧКИ

ЗАБЕЛЕЖКА

Брой картотекирани спортисти,
взели участие в проявите от Държавно първенство и национална купа

х К4

 

Мъже, жени, младежи и девойки

х К3

 

Юноши и девойки старша възраст

х К2

 

Юноши и девойки младша възраст

х К1

 

Момичета и момчета, деца

Брой треньори – до двама на СК

х К2

 

 В трудово правни отношения или граждански договор

Брой спортисти, включени в националните отбори по възрастови групи

х К3

 

Мъже, жени, младежи и девойки

х К2

 

Юноши и девойки старша възраст

х К1

 

Юноши и девойки младша възраст

Брой подготвителни групи

х К1

 

За една група минимум 8 спортиста за една календарна година

ОБЩО ТОЧКИ

 -

 

-

 

 

* Посочените данни в Приложение 1 се умножават по съответния коефициент в различните раздели

K1= 150

K2= 170

K3= 200

K4= 200

Броят на картотекираните спортисти, взели участие в държавното първенство и националната купа се удостоверява със заверен протокол за класиране от съответната спортна федерация. 

За олимпийски спортове и дисциплини полученият общ сбор от точки, съобразно тази наредба Наредба, се умножава с коефициент 2,00.

За неолимпийски спортове и дисциплини полученият общ сбор от точки, съобразно тази Наредба, се умножава с коефициент 1,3.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

по глава четвърта-Финансово подпомагане на колективни спортове

 

 

Плевенски спортни клубове, отговарящи на условията на глава четвърта от тази наредба и кандидатстващи за финансово подпомагане по реда предвиден в нея се класират съобразно критерии за оценка както следва:

 

К1.  Развитие на структурата на клуба.

   Структурата по възрастови групи, развиващи учебно-тренировъчна и спортно-състезателна  дейност в СК, съгласно класификацията на съответната федереция.

1. За всеки отбор от възрастова група младежи или девойки до 19 години СК получава 8 точки.

2. За всеки отбор от възрастова група юноши и девойки старша възраст СК получава 6 точки.

3. За всеки отбор от възрастова група юноши и девойки младша възраст СК получава 3 точки.

4. За всеки отбор от възрастова група момчета и момичета получава 2 точки.

5. За всеки отбор деца до 12 години СК получава 1 точка.

 

  1.       
  2.       тбори на СК, участвали в държавния календар на съответната спортна федерация:

     1. За участие в държавни първенства от СК, при повече от 30 мача годишно, получава 8 точки.

2. За участие в държавни първенства от СК, при 26 - 30 мачагодишно, получава 7 точки.

3. За участие в държавни първенства от СК, при 21 - 25 мача годишно, получава 6 точки.

4. За участие в държавни първенства от СК, при  16 - 20 мача годишно, получава 5 точки.         

5. За участие в държавни първенства от СК, при 15 и по-малко мача, получава 4 точки.

6. За участие в държавни първенства, проведени на турнир, всеки отбор от СК получава по  3 точки за турнир.

7. За участие в зонални първенства, при 20 и повече мача годишно, всеки отбор от СК получава 4 точки.

8. За участие в зонални първенства, при по-малко от 20 мача годишно, всеки отбор от СК получава 3 точки.

9. За участие в зонални първенства, проведени на турнир, всеки отбор от СК получава по  2 точки за турнир.

10. За участие в регионални първенства всеки отбор от СК получава по 2 точки.

 

  К3. Спортисти на СК в национален отбор и реализиране в представителен отбор на СК, съгласно класификацията на съответната федерация.

1. За всеки състезател от СК, участвал в национален отбор през годината в повече от една възрастова група получава по 2 точка.

2. За всеки състезател от СК, участвал в национален отбор през годината от една възрастова група получава по 1 точка.

3. За всеки състезател, навършил 19 години, участвал поне 3 години в учебно-тренировъчната и спортно-състезателната дейност на СК, от които поне един полусезон в представителен отбор на клуба, се получават 3 точки ако участието е в ниво А и 3 точки, ниво B е 2 точки и ниво C е 1 точка.

К4.  Кадрови потенциал.

Спортно педагогически кадри на трудов или граждански договор в СК, с квалификация съгласно Наредба № 2 от 25 октомври 2011 г., издадена от министъра на физическото възпитание и спорта.

За всеки свой треньор, методист или спортен педагог, назнзчен с постоянен или граждански трудов договор, клубът получава по 4 точки, като броят на треньорите не може да превишава броя на отборите, участващи в държавния календар.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  3

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

ФОРМУЛЯР № 1  /индивидуални спортове/

 

Оценка на спортните резултати на състезателите от Държавния календар по възрастови групи

……………………………………………………………………………………………………..

 

Спортен клуб: ____________________________

 

Вид спорт: _______________________________

 

Име, Презиме, Фамилия

ЕГН

ДП

Дисциплина, категория, клас

Класиране, място

Начислени точки табл. 3

Коеф. за конкурентност

Общо

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил: ____________________                                                                                   Председател: _______________________

Дата: ___________

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  4

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

ФОРМУЛЯР № 2 /индивидуални спортове/

 

Оценка на спортните резултати на състезателите по възрастови групи от Международния календар

 

Спортен клуб: ____________________________

 

Вид спорт: _______________________________

Име, Презиме, Фамилия

ЕГН

Межд. Първенство – възр. гр.

Дисциплина, категория, клас

Класиране, място

Начислени точки табл. 2

Коеф. за конкурентност

Общо

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил: ____________________                                                                                               Председател:_______________________                                                                                                                                  

Дата:___________

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ФОРМУЛЯР № 3

 

I раздел

II раздел

III раздел
ТОЧКИ

ЗАБЕЛЕЖКА

Брой картотекирани спортисти,
взели участие в проявите от ДСК

х К4

 

Мъже, жени, младежи и девойки

х К3

 

Юноши и девойки старша възраст

х К2

 

Юноши и девойки младша възраст

х К1

 

Момичета и момчета, деца

Брой треньори

х К2

 

В трудово правни отношения

Брой спортисти, включени в националните отбори по възрастови групи

х К3

 

Мъже, жени, младежи и девойки

х К2

 

Юноши и девойки старша възраст

х К1

 

Юноши и девойки младша възраст

Брой подготвителни групи

х К1

 

За една група минимум 8 спортиста

ОБЩО ТОЧКИ

 -

 

-

 

 

* Посочените данни в Приложение 1 се умножават по съответния коефициент в различните раздели

K1= 150

K2= 170

K3= 200

K4= 200

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  6

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

ФОРМУЛЯР № 4

 

 

ОКОНЧАТЕЛЕН СБОР НА ТОЧКИТЕ НА СПОРТНИЯ КЛУБ 

/индивидуални спортове/

 

 

Точки от Ф.№1

Коефициент за обхват

 

Резултат А

 

 

 

Резултат А + точки от Ф.№2 

Коефициент за олимпийски спортове 2

Коефициент неолимпийски спортове 1,3

Резултат В

 

 

 

Резултат В + точки от Ф.№3   

-

Краен резултат

 

 

 

 

 

Изготвил: __________________                         Председател:_______________________

(име и подпис)                                                             (име и подпис)

 

 

Дата:___________

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  7

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

            Подписаният:______________________________________________________

                                                           /име, презиме, фамилия/

 

Председател  на СК: _________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

С адрес на управление: _________________________________________________________________

                                        /към датата на подаване на заявлението/

 

Телефон за връзка:                                       Е – mail:

 

 

                                                           ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1.Данните, посочени в приложените към заявлението документи, са верни и пълни.

2. Състезателите на спортния клуб, с изключение на националните състезатели по съответния спорт във възрастова група мъже/жени, водят тренировъчен и учебен процес на територията на Община Плевен.

3. Картотекираните състезатели са преминали  през задължителните медицински прегледи .

4. Спортният клуб отговаря на условията по чл.6 и не са налице отрицателните изисквания по чл.7 от наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Плевен, приет от Общински съвет – Плевен.

           

                                  

 

Подпис:  ......................................

Дата:  

гр. Плевен                                                                                       /печат/

ДО                                                                                                   

КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за финансово подпомагане на Плевенски спортни клубове, съгласно Наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Плевен, приет от Общински съвет – Плевен

 

от спортен клуб

 

________________________________________________________

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН  КМЕТ,

 

Моля представляваният от мен спортен клуб да бъде одобрен за финансиране за ............... година по реда на Наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Плевен.

 

Прилагам декларация по образец и следните изискуеми по горепосочената наредба документи:

____________________________________________________

______________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

__________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

 

 

 С уважение,

                                                             .......................................................................

  Председател на спортен клуб

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

ФОРМУЛЯР

 

ЗА ФИНАНСОВ ОТЧЕТ №_______ / _________

ОРГАНИЗАЦИЯ:____________________________________________________________

наименование на организацията

ДОГОВОР №___________/_________год.

Утвърдена сума:                                             .                                                                                                    

Решение №                             на                              .     

 

Банкови преводи от Община Плевен

първи транш, лв

вид на документа, дата

втори транш, лв

вид на документа, дата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчетени средства до дата на този отчет

първи транш, лв

вид на документа, дата

втори транш, лв

вид на документа, дата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размер на средствата,             ……………. лв.

които се отчитат с този          словом:  ………………………………..

отчет: …………………………..

 

Направени финансови разходи по изпълнение на договора:

 

No

Вид на отчетния документ

No и дата

Описание на извършените разходи

Стойност (лв)

Вид, No и дата на платежния документ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всичко:

 

 

 

  печат на организацията              

Председател:_________________

 

Изисквания:

Към формуляра за финансов отчет се прилагат ксерокопия с подпис, печат и текст “Вярно с оригинала” на всички оригинални документи за направените разходи по договора.

                                                Гл.счетоводител: ___________________

 

Съдържанието на отчетните документи трябва да съответства на изискванията на Закона за счетоводството в т.ч. * към всяка фактура се прилага касова бележка,

  * към всеки разходен документ – платежен документ.

 

 

          _____________2016 год., гр.Плевен

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  9

ФОРМУЛЯР 5

 

К1. Развитие на структурата по възрастови групи, развиващи дейност в СК.

Брой отбори във възрастова група

Точки за 1 отбор във възрастова група

Общ брой точки

2. Младежи и девойки до 19 години.

 

8

 

3. Юноши и девойки старша възраст.

 

6

 

4. Юноши и девойки младша възраст.

 

4

 

5. Момчета и момичета

 

3

 

6. Деца до 12 години.

 

2

 

 

 

К2. Спортно-състезателна дейност.

Брой първенства

Точки за 1 първенство

Общ брой точки

Участие в национални първенства :

 

 

повече от 30 мача годишно 

 

8

 

между 26 и 30 мача годишно

 

7

 

между 21 и 25 мача годишно

 

6

 

между 16 и 20 мача годишно

 

5

 

15 и по-малко мача годишно

 

4

 

за всеки турнир при първенство в турнири

 

3

 

Участие в зонални първенства

 

 

с 20 и повече мача

 

 

4

 

с по-малко от 20 мача

 

 

3

 

за всеки турнир при първенство в турнири

 

2

 

Участие в регионални  първенства

 

2

 

 

 

К3. Спортисти в национален отбор и реализиране в представителен отбор на СК

Брой класирания

Точки за 1 класиране

Общ брой точки

Спортисти с участия в състезание национален отбор през годината

 

2

 

Спортисти с участия в тренировъчен лагер в национален отбор през годината

 

1

 

 

 

К4.  Спортно – педагогически кадри на трудов или граждански договор.

     Брой

    Точки

Общ брой точки

Спортни специалисти на щат

 

4

 

Спортни специалисти на по граждански договор

 

1