Предложение относно приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 20 за определяне размера на за местните данъци на територията на Община Плевен

1432

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПЛЕВЕН
 
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
От Георг Спартански – Кмет на Община Плевен
 
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за допълнение на
Наредба № 20 за определяне  размера на местните данъци на територията на Община Плевен
 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
           
            Със Закона за допълнение на Закона за местните данъци и такси (Обн., ДВ, бр. 32 от 22.04.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) беше създадена нов раздел „Данък върху таксиметров превоз на пътници”, като размерът на данъка следва да се определи от Общинския съвет.
Във връзка с прилагането на Закона в Община Плевен внасям настоящото предложение със следните
 
М О Т И В И:
 
1. Причини, които налагат приемането на проекта за допълнение на Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Плевен:
Законът за допълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗДЗМДТ), обнародван в Държавен вестник на 22.04.2016 г., в сила от 01.01.2017 г., регламентира реда по който данъчно задължените лица, посочени в раздел „Данък върху таксиметров превоз на пътници”, се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници. Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация", и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на общината по Закона за автомобилните превози. Общинският съвет определя годишния размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година в граници от 300 лв. до 1000 лв. в срок до 31 октомври на предходната година.
2. Цели, които се поставят с приемането на проекта:
Целта на проекта е изпълнение на законовото задължение, регламентирано в § 3 от ПЗР на ЗДЗМДТ (Обн., ДВ, бр. 32 от 22.04.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.), съгласно който „ За 2017 г. общинският съвет определя размера на данъка върху таксиметровите превози по глава втора, раздел VIII до 30 септември 2016 г.”
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.
 Не са необходими допълнителни средства за прилагането на новата уредба.
4. Очаквани резултати от прилагането на новата уредба.
Приходите от данъка върху таксиметровия превоз на пътници ще доведе до увеличаване на приходната част на бюджета на Община Плевен.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
По проекта за наредба не е изготвена справка за съответствие с европейското право, тъй като не се предлага хармонизация на регламентирана материя с актове на Европейския съюз.
 
С оглед изложеното и на основание чл.21, ал.2,  във връзка с  ал.1,  т.23 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл.8 и чл.9 от Закона за местните данъци и такси; §3 от Предходните и заключителните разпоредби на Закона за допълнение на Закона за местните данъци и такси (Обн., ДВ, бр. 32 от 22.04.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.); чл.76, ал.3 и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс; чл.8, чл.11, ал.3, чл.26 и при спазване изискванията на чл.28 от Закона за нормативните актове,  предлагам на Общински съвет – Плевен да приеме следното
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
            Приема Наредба за допълнение на Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Плевен (приета с Решение № 072 гр. Плевен, 21.02.2008 г. на Общински съвет – Плевен, изм. Решение № 431/29.01.2009 г., Решение №892/25.03.2010 г., Решение № 1180/27.01.2011 г., Решение № 018/22.12.2011 г., Решение № 393/14.12.2012 г., Решение № 878/19.12.2013 г.), както следва:
            §1. В Глава втора се създава нов раздел VІІ с чл. 56г – 56д:
 
„Раздел VІІ
Данък върху таксиметров превоз на пътници

            Чл.56г. (1) Данъчно задължените лица се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършената от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници.
            (2) Данъчно задължени лица са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от Кмета на Община Плевен по Закона за автомобилните превози.
            (3) Данъчно задължените лица получават издаденото разрешение по чл.24а, ал.1 от Закона за автомобилните превози след подаване на данъчна декларация по образец за дължимия данък, в която са посочени обстоятелствата, свързани с определянето му.
            (4) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в обстоятелствата, които имат значение за определяне на данъка, в 7-дневен срок от датата на настъпване на обстоятелството.
            (5) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчната декларация се подава от прехвърлителя и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на вписване на прехвърлянето в регистъра на Община Плевен.
            Чл.56д. (1) Годишният данък върху таксиметров превоз на пътници се определя в размер на ….. лева.
            (2) Данъкът върху таксиметровия превоз на пътници по ал.1 се дължи от данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.
            (3) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък се определя по формула, съгласно чл.61ч, ал.2 от Закона за местните данъци и такси.
            (4) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения данък се възстановява недължимо внесената част, определена по формула, съгласно чл.61ч, ал.2 от Закона за местните данъци и такси.
            (5) Данъкът по чл.56д, ал.1 се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл.24а, ал.1 от Закона за автомобилните превози.
            (6) Възстановяване на надвнесен данък по чл.56д, ал.4 се извършва по писмено искане на данъчно задълженото лице по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.”
 
ПРЕХОДНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
§2. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2017 г.
 
 
ВНАСЯ:
Георг Спартански
Кмет на Община Плевен