ПРЕДЛОЖЕНИЕ относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

812

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

                                                    

 

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

            Уважаеми дами и господа общински съветници,

В глава трета на Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (Приета с Решение № 467/21.04.2005 год., изм. Решение № 819/23.03.2006 г., изм. Решение № 1112/30.11.2006 г., изм. Решение № 1248/29.03.2007 г., изм. Решение № 285/25.09.2008 г., изм. Решение № 1366/28.07.2011 г., изм.Решение № 828/28.11.2013 г. , изм. и доп. Решение № 1037/24.04.2014 г., изм. Решение № 1315/18.12.2014 г.) е регламентиран редът за управление на имоти и вещи общинска собственост. Действащата към настоящия момент редакция на чл.11 от Наредба 7  определя, че имотите, предназначени за изпълнение на функциите на органите на местната администрация и местното самоуправление, се управляват от Кмета на Общината, кметовете на кметства и кметските наместници. Липсва регламент, с който стопанисването на останалите имоти, общинска собственост, е предоставено на кметовете на населените места, въпреки че те и досега полагат грижи за тях. В тази връзка е постъпило писмо № ОУС-92-1718-1 от 20.09.2016 г. на Сдружението на кметовете на кметства и кметските наместници „Мизия-2006” - Плевен, с което се предлага да бъдат предоставени за управление на кметовете и кметските наместници имотите – общинска собственост, находящи се на територията и землището на съответното населено място.

С решение №1315/18.12.2014 г. е приета Наредба за изменение на Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като в чл.83 е добавена нова ал.6, съгласно която „ ...Не могат да участват в процедурата на публичния търг и се отстраняват участници, които са свързани лица с Кмета на Общината или със служители на ръководна длъжност в Общината.” Същите изисквания има по отношение на участниците в публичните конкурси. Това обстоятелство се декларира от участниците, но е трудно проверимо и доказуемо и считам, че това ограничение е нецелесъобразно и дискриминационно. Подобно ограничение не се съдържа в нормативен акт от по-висша степен, включително и в Закона за общинската собственост. Предвид изброеното предлагам въпросната разпоредба да отпадне.  

 

1. Причини, налагащи приемането на Наредба за изменение на Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

- подобряване организирането и контрола на стопанисването на общинската собственост;

- неефективност на чл.83, ал.6 и ал.7 и чл.101а и чл.101б от Наредбата.

 

2. Мотивите за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество са:

Съгласно чл.11 от Закона за общинската собственост „ ...Имоти и вещи - общинска собственост, се управляват в интерес на населението в общината съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин.”  От друга страна, съгласно чл. 46, ал.1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация „ ...Кметът на кметство отговаря за стопанисването на определени от общинския съвет обекти, общинска собственост”. В този смисъл за ефективното изпълнение на това задължение е необходимо да се определят имотите, които се стопанисват от кметовете на кметства на територията на Община Плевен.

            По отношение участието в провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси в Закона за общинската собственост няма изискване за деклариране на определени обстоятелства като липса на свързаност между участниците в търговете и конкурсите и кмета на общината или служители на ръководна длъжност в общината. В тези процедури класирането се определя според подадените оферти на база предложена от участниците цена и от комисия за провеждане на съответната процедура. Членовете на комисиите декларират обстоятелствата „свързаност” и „липса на материален и частен интерес”, като по този начин се гарантира невъзможността за оказване на влияние върху работата на комисията.

 

3. Целите, които се поставят с Наредбата за изменение и допълнение в Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1. Попълване на празнота в местната нормативната уредба, касаеща стопанисването на общинската собственост;

2. Подобряване на организацията по отношение на стопанисването на общинското имущество чрез вменяване на конкретни отговорности на кметовете на кметства;

3. Отпадане на ограниченията и осигуряване на равни възможности на всички заинтересовани лица за участие в публични търгове и публично оповестени конкурси.

 

4. Финансови и други средства, необходими за прилагане на Наредбата за изменение на Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

За изпълнение на предложения проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество не са необходими допълнителни средства от Бюджета на Община Плевен.

 

5. Очаквани резултати:

Очакваните резултати след приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен са:

- подобряване стопанисването на общинската собственост чрез възлагане на конкретни отговорности;

- равни възможности за участие в процедурите за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси.

 

6. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Настоящият проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е обвързано със синхронизирането на действащото българско законодателство – Закона за общинската собственост, относимо към уредбата на тези обществени отношения.

           

С оглед изложеното и на основание чл.21, ал.2  във връзка с чл.21, ал.1, т.7 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл. 11, ал. 3, чл. 26  от Закона за нормативните актове, при спазване изискванията на чл. 28 от Закона за нормативните актове и чл. 75, 76, 77 и 79 от Административнопроцесуалния кодекс, предлагам на Общински съвет - Плевен, да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:

§1. В глава трета «Управление на имоти и вещи, общинска собственост», чл.11 се променя, като придобива следната редакция:

„Чл. 11. (1) Кметът на Общината или упълномощен от него заместник-кмет организира, ръководи и контролира стопанисването на имотите – общинска собственост.

(2) Кметовете на кметства и кметските наместници организират и ръководят стопанисването на имотите по ал.1, намиращи се на територията на съответното кметство.

(3) При разпореждане или отдаване за възмездно ползване на имоти, предоставени за управление на кметовете на кметства /кметски наместничества/ от Общинския съвет, не по-малко от 30 на сто от средствата, придобити от съответната сделка, се предоставят по бюджета на кметството.”

 

§2. В глава пета «Условия и ред за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси, раздел II «Условия и ред за провеждане на публичните търгове», в чл.83, ал.6 и ал.7 се отменят.

 

§3. В глава пета «Условия и ред за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси, раздел III «Условия и ред за провеждане на публично оповестените конкурси” чл.101а се отменя.

 

§4. В глава пета «Условия и ред за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси, раздел III «Условия и ред за провеждане на публично оповестените конкурси” чл.101б се отменя.

 

II. Измененията на Наредба за изменение на Наредба № 7 Наредбата за изменение на Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество влизат в сила 7 дни след публикуването и на Интернет страницата на Община Плевен.

 

Забележка: Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в законоустановения 14-дневен срок от публикуване на настоящото предложение на Интернет страницата на Община Плевен се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на нашето предложение за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на e-mail: info@pleven.bg или в Центъра за обслужване на граждани, находящ се на пл. “Възраждане” № 4, гр. Плевен. Телефон за контакти 064/ 822414.

 

 

Внася:

Георг Спартански

Кмет на Община Плевен