ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО Приемане на Наредба за изменение и допълнение на нормативни актове на Общински съвет Плевен

1063

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на нормативни актове на Общински съвет Плевен

 

Уважаеми дами и господа общински съветници,

 

Предлагам, на вниманието Ви проект на Наредба за изменение и допълнение на наредби на Общински съвет Плевен, в чиито обхват са включени Наредба № 6 за регистрация и отглеждане на кучета на територията на Община Плевен и Наредба № 23 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Плевен.

Видно от писмо рег. № РД 66-02-39/18.10.2016г., Началниците на Първо и Второ Районни полицейски управления при ОД на МВР Плевен заявяват желание в Наредба № 6 и Наредба № 23 ОбС Плевен в административно наказателната част да бъдат допълнени, като бъде предвидена възможност нарушенията по тези нормативни актове да се установяват и от полицейските органи при ОД на МВР.

Намирам горното предложение за уместно. Служителите при звено „Инспекторат” работят с работното време на общинската администрация, от което следва, че в късните часове на делничните дни, в съботно – неделните и празничните дни същите не са длъжни да изпълняват трудовите си задължения, освен в изрично регламентирани със Заповед на Кмета на общината случаи. Това води до извода, че в посоченото време градът и общината реално са без контрол досежно спазването от страна на жителите на града и гостите му на задълженията, разписани с горните наредби на ОбС Плевен.

Промени в горния смисъл на гореспоменатите наредби на Общински съвет Плевен се предлагат и с докладна записка рег. № РД 336-34/17.10.2016г. от ръководител звено „Инспекторат”.

Проверка на посочените наредби потвърждава в действителност, че в раздел Административно наказателни разпоредби от Наредба № 6 на ОбС Плевен като актосъставители са предвидени единствено определени от Кмета на общината длъжностни лица. За разлика от предходно споменатото служителите при Министерство на вътрешните работи са предвидени като актосъставители в Наредба № 23 в чл. 35, ал. 2, което най-вероятно не е достатъчно основание за началниците на плевенските полицейски управления, и на служителите към тях, свободно да следят и санкционират за спазването на забраните и правилата на цитираната наредба.

Причини, налагащи приемането на Наредба за допълнение на нормативни актове на Общински съвет Плевен.

Прeдоставяне на контролни правомощия на оптимално широк кръг от длъжностни лица, които да следят за спазване на нормативите и да въздействат с административно наказателни  средствата върху лицата с нагласа за нарушаване на общоприетите правила.

Цели, които се поставят с приемането на Наредба за допълнение на нормативни актове на Общински съвет Плевен.

          Основна цел на предвижданите допълнения е осигуряване на неограничена във времеви аспект правна възможност за търсене на отговорност от лица, извършили административни нарушения.

Финансови и други средства, необходими за прилагане на Наредбата за допълнение на нормативни актове на Общински съвет Плевен.

         За изпълнение на дейностите не се използват допълнителни средства от бюджета на Община Плевен.

Очаквани резултати от приемане на Наредба за допълнение на нормативни актове на Общински съвет Плевен.

С разширяването на кръга от длъжностни лица - актосъставители чрез включването на служители от институции с непрекъснат процес на работа, следва да се постигне мотивиране (създаване на естествен вътрешен рефлекс) на членовете на общността за въздържане от извършване на административни нарушения, както в работни, така и в почивни дни.

           Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз

            Настоящият проект на Наредба за допълнение на нормативни актове на Общински съвет Плевен е подзаконов нормативен акт и е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

С оглед изложеното, при спазване изискванията на чл. 28 от Закона за нормативните актове и чл. 75, 76, 77 и 79 от Административно-процесуалния кодекс, на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 3, чл. 26  от Закона за нормативните актове, предлагам на Общински съвет - Плевен да приеме следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

                               

І. Приема Наредба за изменение и допълнение на нормативни актове на Общински съвет Плевен, със следното съдържание:

                §1. „В Глава пета, Административно - наказателни разпоредби, чл. 14, ал. 1 от Наредба № 6 на Общински съвет Плевен за регистрация и отглеждане на кучета на територията на Община Плевен (пр. Решение № 1075/30.09.2010г., изм. с Р-я № 1153/21.12.2010г., № 1282/ 27.11.2014г. на ОбС Плевен) досегашният текст „Нарушенията по тази Наредба се установяват с актове, съставени от упълномощени от Кмета на Община Плевен длъжностни лица” се изменя и допълва, като придобива следния смисъл „Нарушенията по тази Наредба се установяват с актове, съставени от длъжностни лица определени от Кмета на Община Плевен, Началниците на Районни управления полиция при ОД на МВР Плевен и Специализирано полицейско управление към Дирекция „Специализирани полицейски сили”.

                §2. В глава ­VІ (шеста), Административно - наказателни разпоредби, текстът на чл. 35, ал. 1 от Наредба № 23 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Плевен (пр. с Решение № 597/25.06.2009г., изм. с Р-е № 1282/27.11.2014г. на ОбС Плевен) „Нарушенията по тази наредба се констатират с акт за установяване на административно нарушение, съставен от оправомощени от Кмета на общината длъжностни лица от общинската администрация” се изменя и допълва, като придобива следния смисъл „Нарушенията по тази Наредба се установяват с актове, съставени от длъжностни лица определени от Кмета на Община Плевен, Началниците на Районни управления полиция при ОД на МВР Плевен и Специализирано полицейско управление към Дирекция „Специализирани полицейски сили”.

   

ВНОСИТЕЛ,

ГЕОРГ СПАРТАНСКИ

            КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН