ПРЕДЛОЖЕНИЕ Относно Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен на Общински съвет - Плевен

1370

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 

      

Относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен на Общински съвет - Плевен

 

            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

            Представям на Вашето внимание мотиви за приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен на Общински съвет - Плевен:

 

1. Причини, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен.

Обществените отношения, касаещи изискванията, ограниченията и забраните, свързани с движението на превозните средства, са уредени нормативно в Наредба № 3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен на Общински съвет – Плевен. Режимът на платено паркиране, издаването на карти за паркиране, дейностите по таксуване на платеното паркиране в обособените за това зони, са регламентирани в Глава седма „Паркиране“ на цитираната наредба. В отделни раздели към същата са определени лицата и институциите, на които се предоставя възможност да ползват обособените зони за паркиране с преференция, без заплащане, като единствено се заплаща такса за администриране на услугата, т. е по издаване на картата.

Настоящето предложение за изменение и допълнение на Наредба № 3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен отчита необходимостта от прецизиране и актуализиране на съществуващите норми, които регламентират режима на платено паркиране, реда за издаването на карти за паркиране, дейностите по таксуване и начините за платеното паркиране в обособените за това зони,  режима на паркиране на ППС за служебни нужди, режима на преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания, предвид това, че зачестяват случаите на злоупотреби.

В Община Плевен са постъпили запитвания и е заявена потребност от уреждане на въпроса с паркирането в зоните за почасово платено паркиране от териториални структури на органи на изпълнителната власт, органи на държавната и съдебна власт и други институции на бюджетна издръжка. През годините практиката показва, че броят на заявленията за ползване на преференцията неимоверно нараства.

На следващо място е необходимо да се даде гласност и публичност относно спецификите във връзка с възможните начини за таксуване на платеното паркиране.

          Понастоящем в Наредба № 3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен на Общински съвет – Плевен не са посочени изчерпателно критериите за определяне на институциите и лицата, на които се предоставя правото да се ползват от отделните форми на режима за преференциално паркиране. От друга страна, липсва и правна регламентация относно максималният брой карти, които могат да бъдат издавани на правоимащите. Налице е празнота в нормативната уредба и в този смисъл целта на настоящето предложение е породено от необходимостта от запълването й, като се определят ясни критерии, които да отчитат действителните нужди от паркиране на съответните лица и институции. Издаването на голям брой карти води до порочна практика и злоупотреба с облекчения режим на паркиране. Това довежда до намаляване на финансовите средства, които постъпват като приход в Община Плевен. Приходите от такъв вид дейности, като таксуване на паркирането, се насочват предимно за поддръжката и изграждането на градската инфраструктура.

Горното налага приемането на промени в Наредба № 3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен на Общински съвет – Плевен, което ще бъде крачка напред в посока усъвършенстване на нормативната уредба. Предложените изменения и допълнения на разпоредби отчитат настъпилите промени в обществено-икономическите условия в Община Плевен, същевременно са съпоставими с редакциите на сходни норми в действащите наредби и в други общини.

           

2. Цели, които се поставят с приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен.

Целите, които се поставят с предлаганите изменения и допълнения в Наредба № 3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен на Общински съвет – Плевен, са свързани с необходимостта от прецизиране на отделни текстове, отстраняване на някои несъответствия, и привеждането на Наредбата в съответствие с действащата нормативна уредба - Закона за движението по пътищата и подзаконовите актове, уреждащи тази материя. По този начин ще бъдат избегнати противоречия, непълноти и неточности в нормативната уредба, което от своя страна ще доведе до по-голяма ефективност на дейностите по организацията и контрола на паркирането.

Други цел е регламентиране на възможносттите за преференциално паркиране на определени категории лица и институции, превенция на евентуални злоупотреби във връзка с издаването и ползването на карти за паркиране и повишаване събираемостта на вземанията.

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на на Наредба № 3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен.

За изпълнение на дейностите не са необходими допълнителни средства от бюджета на Община Плевен.

 

4. Очаквани резултати от приемане на Наредба за изменение на Наредба № 3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен

Очакваните резултати от приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен на Общински съвет – Плевен са:

- привеждане на Наредбата в синхрон с действащото законодателство в Република България и осигуряване на стабилна нормативна база на концепцията за паркиране и прилагането й;

-подобряване качествата на градската среда, чрез подобряване организацията на паркирането в града;

-оптимизиране работата по използване и управление на паркоместата, модернизиране подобряване качеството на обслужване и контрол;

-повишаване на приходосъбирането от извършваните дейности и подобряване на контрола при осъществяване на дейността;    

-намаляване на нарушенията в зоните за паркиране;

-осъществяване на контрол и превенция на евентуални злоупотреби.

 

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Настоящият проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен е подзаконов нормативен акт и е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

 

С оглед изложеното и на основание чл. 21, ал. 2  във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.1, чл.99, ал.1 и чл.99а от Закона за движение по пътищата, чл. 11, ал. 3, чл. 26  от Закона за нормативните актове, при спазване изискванията на чл. 28 от Закона за нормативните актове и чл. 75, 76, 77 и 79 от Административно-процесуалния кодекс, предлагам на Общински съвет - Плевен да вземе следното

 

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

            I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен, както следва:

 

§1. В глава първа „Общи положения” чл.5 се променя и придобива следната редакция:

„ чл.5. Принципните схеми за организация на движението на пътни превозни средства и пешеходци по улиците на територията на гр. Плевен се приемат от ЕСУТ след съгласуване с ОД на МВР гр. Плевен и се одобряват от Главния архитект на гр. Плевен.”

 

§2. В глава втора „Екологични изисквания към автомобилите” чл.10, ал.1 се допълва като придобива следния вид:

„Чл.10(1) Забранява се разполагането по уличните платна, тротоарите, парковете, алеите, детските площадки и зелените площи на спрени от движение автомобили.”

 

§3. В глава трета „Гарантиране на движението по уличните платна и тротоарите” чл.11 се променя като придобива следната редакция:

„Чл.11 (1) За извършване на строителни, ремонтни и други работи, на прилежащите към улиците сгради, се разрешава заемането само на прилежащата тротоарна ивица. В този случай в проекта задължително се предвижда осигуряване на пешеходен тунел или лента за движение на пешеходците, обезопасени срещу падащи предмети, с ширина най-малко 2 (два) метра.

            (2) В изключителни случаи за целите по ал.1 може да се заеме до половината от уличното платно. В проекта за Временна организация  и безопасност на автомобилното и пешеходното движение (ВОБД) се предвижда задължително размера на заетата площ от пътното платно и /или тротоара, както и срокът за извършване на работите.”

§4. В глава трета „Гарантиране на движението по уличните платна и тротоарите” чл.12 се променя като придобива следната редакция:

„Чл.12. (1) Лицата, извършващи строителни, ремонтни и други работи по уличните платна, тротоарите, разделителните ивици на улиците и междублоковите пространства, подават уведомително писмо до Кмета на Община Плевен най – малко 15 дни преди започване на СМР. Към него се прилагат задължително проект за ВОБД, изработен съгласно действащото законодателство  и  съгласуван с ОД на МВР сектор „Пътна полиция“, копие на Разрешението за строеж,  Договор със специализирана фирма за възстановяване на разкопаните настилки, както и график за тяхното изпълнение, име, длъжност, адрес за кореспонденция и контакти с  отговорното длъжностно  лице  за поддържане на ВОБД.

            (2) След представяне на необходимите документи, Кметът на Община Плевен издава Заповед за въвеждане на ВОБД, с която се указват временният режим на движение и срока на действие на ВОБД, или отказва издаването с мотивиран отказ.

            (3) Извършителят на работите по преходната алинея е длъжен:

1. да посочи отговорно лице за поставянето, поддържането и премахването сигнализацията на временната организация на движението, осигуряваща безопасността на движението на ППС и на пешеходците през целия период на работата;

2. да възстанови качествено настилките и другите засегнати съоръжения и принадлежности в обхвата на обекта  незабавно и за своя сметка;

3. да почисти обекта от строителни отпадъци, инертни материали, земни маси и др.;

4. да премахне своевременно ВОБД и да възстанови съществуващата сигнализация след приключване на работата.

            (4) Когато проектите предвиждат извършването на работи по улици, по които се движат ППС за обществен превоз на пътници по редовните линии на градския транспорт, изпълнителят уведомява писмено ръководството на търговското дружество, извършващо превоза, за  въведената ВОБД и за срока на действието й, и представя становището му в  общинската администрация.

            (5) Пресцентърът на Община Плевен, чрез средствата за  масово осведомяване, прави съобщение за  създадената  ВОБД и за срока на действието й, в подходящ срок преди началото на извършване на работите.

            (6) При възникване на авария на комунална система или съоръжение в обхвата на улица, стопанисващата организация е длъжна да предприеме незабавни мерки за обезопасяване на пешеходното и автомобилното движение, след което да съгласува с Община Плевен и ОД на МВР временната организация на движение и график за възстановителните работи.

            (7) В случай, че  аварията не може да бъде отстранена в рамките на 48 часа, дружеството по ал. 6 писмено уведомява Община Плевен и представя проект за ВОБД, график за работата и сроковете, в които ще бъде отстранена.

            (8) След приключване на работите по отстраняване на аварията по ал. 6, експлоатационното дружество е длъжно в тридневен срок да възстанови и почисти улиците и засегнатите пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на обекта за своя сметка.

            (9) Лицата, които работят върху платното на улицата, трябва да са облечени със сигнални работни костюми. През нощта тези облекла трябва да имат светлоотразяващи елементи.

 

§5. В глава трета „Гарантиране на движението по уличните платна и тротоарите” се променя чл.15 като придобива следната редакция:

„Чл.15 (1) Забранява се движението на мотоциклети, мотопеди и велосипеди в пешеходната зона и площите за обществено ползване, предназначени за движение само на пешеходци.

            (2)  Движението на велосипедисти в пешеходната зона  се разрешава само в изградената велоалея, обозначена по съответния начин.”

 

§6. В глава четвърта „Опазване на съоръженията, обслужващи движението” текстът на чл.18 се изменя и допълва, като придобива следната редакция:

„Чл.18. (1) Забранява се умишленото повреждане, поставяне или отстраняване на пътни знаци, допълнителни табели, маркировки, парапети, светофарни уредби, улично осветление, настилки, разделителни ивици, спиркови знаци намиращи се по улиците, площадите, паркингите и други територии за общо ползване.

            (2)    Забранява се поставянето, отстраняването или преместването на съоръженията по пред ходните алинеи без разрешение от стопанисващите ги организации и без съгласуване с Организация на движението при отдел “СТИ” при Общината и сектор “Пътна полиция” при Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи.

 

§7. В глава четвърта „Опазване на съоръженията, обслужващи движението” текстът на чл.19, ал.2 се допълва, като след думите „пътните знаци” се добавя „ и светофарните уредби..”

 

§8. В глава шеста „Ограничения на движението на превозни средства”, в чл.23 се променят букви В и Г , добавят се добавят букви „З”, „И” и „К” и ал.4, 5 и 6 със следното съдържание:

„В. Движението на товарни автомобили с обща маса с товара над 3.5 тона”

„Г. Въвежда се еднопосочно движение по ул.”Освобождение” и ул.”Иван Вазов” в участъка между ул.”Цанко Церковски” и ул.”Димитър Константинов” с посока на движение към ул.”Димитър Константинов”, и еднопосочно движение по ул. „Иван Вазов“ в посока от ул. „Тодор Каблешков“ към ул. „Г.С.Раковски“ и по ул. „Стефан Караджа“ в посока от ул. „Цар Самуил“ към ул.“Хаджи Димитър“.

 „З. Забранява се търговия от и на превозни средства в местата, разрешени за престой и паркиране, и платната за движение.”

„И. Забранява се оставянето/разполагането на неизправни, катастрофирали и спрени от движение превозни средства и/или част/и от тях на местата, разрешени за престой и паркиране.”

„К. Забранява се домуването на товарни автомобили от категория N2 и N3, автоцистерни, автобуси, ремаркета и полуремаркета, строителни машини и техника по улици, площади и в близост до жилищни сгради на територията на град Плевен.”

„(4) За намаляване на скоростта на МПС по пътните ленти се допуска изграждането на напречни неравности, след изготвяне на  проект на основание Наредба № РД-02-20-10 от 05.07.2012г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях, съгласуван  с ОД на МВР.

(5) За предотвратяване на неправилното пресичане на улиците от пешеходците, за ограничаване достъпа на ППС до пешеходните пространства и за обезопасяване и насочване на пешеходното движение, върху тротоарите или разделителните ивици на улиците могат да се поставят предпазни ограждения (верижен или тръбно-решетъчен парапет или ограничителни колчета).

  1. Върху тротоари пред имоти, в които влизат и излизат ППС, се допуска поставянето на подвижни антипаркингови елементи, осигуряващи свободния достъп до имотите с ППС, само след разрешение на Кмета на Община Плевен.”

§9. В Глава седма „ПАРКИРАНЕ“ , радел I. Общи правила, текстът на чл.25, ал.2 се изменя като придобива следната редакция:

„Чл.25 (2) Леките автомобили и автобуси до 12 места могат да спират за престой или паркиране върху тротоарите на улиците, за които няма наложени ограничения за престой или паркиране, успоредно на оста на пътя, ако от към страната на сградите остава разстояние най-малко 2 метра за преминаване на пешеходци.”

§10. Глава седма „ПАРКИРАНЕ“ , радел I. Общи правила, текстът на чл.27 се допълва и придобива следната редакция:

„чл.27. Забранява се поставянето на допълнителни съоръжения, маркировка и сигнализация върху уличните платна, тротоарите, междублоковите пространства, местата за паркиране и пешеходните зони, определени от Общината, с цел запазване на самостоятелни участъци за престой и паркиране, без разрешение на Кмета на Общината, съгласувано с контролните органи на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи.

§11. В Глава седма „ПАРКИРАНЕ“ номерацията на Раздел 2. „РЕЖИМ НА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА” и точка 2.1. ” Режим на почасово платено паркиране” се изменя и допълва, като се създава нова т.1 и чл.29а със следната редакция:

„Раздел II. РЕЖИМ НА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

  1. Паркинги

Чл.29а (1) Паркингите са специално отредени и сигнализирани за това площи, извън уличното платно.

(2) Отреждане на местата за паркинги, както и изграждането на подземни, полуподземни и етажни паркинги се извършва по правилата и реда на Закона за устройство на територията, като се допуска изграждане в имоти на временни открити (или покрити с лека конструкция) паркинги, по реда на чл.55 от ЗУТ.

(3) По предназначението си паркингите могат да бъдат:

1. Публични – за почасово, за абонаментно и за безплатно паркиране на всички желаещи.

2. Ведомствени – за нуждите на държавни и общински ведомства

3. С ограничен достъп – обслужващи само автомобили на ограничен кръг клиенти.

(4) Според реда за паркиране, паркингите могат да бъдат платени или безплатни.

 

  (5) Според продължителността на паркиране – денонощни и с ограничено работно време.

(6) Видът на паркинга по предходните алинеи се определя от неговия собственик. На входа на паркинга и на други подходящи места задължително се изписва какъв е вида на паркинга и лицето, което го стопанисва. На платените паркинги задължително се изписват работното време, цените за паркиране и условията за паркиране.

(7) Организацията на движение в паркингите, поддържането на инфраструктурата и пр., са отговорност на собственика или лицето, което го стопанисва.

(8) Ползвателите на паркинг паркират стриктно в обозначените места, без да засягат или да навлизат в съседни места за паркиране.

(9) В паркинги, в които местата не са очертани по видим и ясен начин,  паркиращите спазват указанията на техническия персонал на паркинга.

 

§12.   В Глава седма „ПАРКИРАНЕ“ Раздел ІІ „РЕЖИМ НА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА” се изменя и допълва, като досегашната т.2.1 става т.2  и се създава чл.29а със следната редакция:

„ 2. Режим на почасово платено паркиране”

            Чл. 29б. Заплащането на таксата за паркиране и удостоверяване на правото на паркиране в обособените зони се извършва по един от следните начини:

  1. с предварително закупен от водача талон за паркиране;

            При паркиране водачът на автомобила е длъжен да отбележи върху талона по ясен и точен начин, съгласно указанията изписани на него, необходимите данни за паркирането. Талонът се поставя на таблото на ППС, на видимо място, от вътрешната страна, зад предното стъкло, даващо възможност за осъществяване на контрол.

            2. с фискален касов бон-талон за платено паркиране, издаден от служител, обслужващ зона за почасово платено паркиране;

            Водачът е длъжен при и по време на паркирането да постави фискалния бон на таблото на ППС, на видимо място, от вътрешната страна, зад предното стъкло, даващо възможност за осъществяване на контрол.

            3. с билет от паркингавтомат;

            Водачът е длъжен при и по време на паркирането да постави билетът на таблото на ППС, на видимо място, от вътрешната страна, зад предното стъкло, даващо възможност за осъществяване на контрол.

            4. с карта удостоверяваща правото на паркиране;

            Притежателят на картата/водачът е длъжен при и по време на паркирането да постави картата на таблото на ППС, на видимо място, от вътрешната страна, зад предното стъкло, даващо възможност за осъществяване на контрол.

            5. чрез изпращане на кратко текстово съобщение (SMS);

            При паркиране водачът е длъжен да изпрати краткото текстово съобщение (SMS) на номер, посочен в допълнителната табела, която указва начало на зоната за платено паркиране. В краткото съобщение (SMS) водачът въвежда регистрационния номер на превозното средство на латиница (така като се вижда). Водачът е длъжен да изпрати краткото текстово съобщение, веднага след заемане от ППС на мястото за паркиране, преди да напусне автомобила и след като е получил потвърждение на приетото заплащане.

                                   

§13. В Глава седма „ПАРКИРАНЕ“, Раздел ІІ „Режим на платено паркиране на ППС“, разпоредбата на чл. 31б се изменя като придобива следното съдържание:

            „Чл. 31б. Кметът на общината, в определени случаи, може със заповед да закрива временно, частично или цялостно участъци от зоните за почасово платено паркиране.“

                                   

§14. В Глава седма „ПАРКИРАНЕ“, Раздел ІІ „Режим на платено паркиране на ППС“, разпоредбата на чл. 31г се изменя, като придобива следното съдържание:

            „Чл. 31г. Дейностите по таксуване на платеното паркиране, контролът по реда на паркиране, принудителното задържане на неправилно паркирано ППС, принудителното му преместване, както и всички други дейности по обслужване на зоните в режим на платено и преференциално паркиране и контролът на тяхното функциониране, заедно или по отделно, могат да се извършват от общинската администрация чрез общинско предприятие, общинско търговско дружество или чрез възлагане на външен изпълнител.“

 

§15. В Глава седма „ПАРКИРАНЕ“, Раздел ІІ „Режим на платено паркиране на ППС“, разпоредбата на чл. 32, т. 4, се изменя и допълва като придобива следното съдържание:

„4. Паркиране на ППС, без да са поставени зад предното стъкло на ППС /от вътрешната страна/ по начин позволяващ да се виждат ясно отвън: валиден и правилно отбелязан /съгласно указанията изписани в него/ талон за паркиране, фискален касов бон, билет от паркинг автомат, карта, удостоверяващи правото на паркиране. Паркиране без да е изпратен SMS с правилно въведен на латиница /както се вижда/ регистрационен номер на ППС. 

§16. В Глава седма „ПАРКИРАНЕ“, Раздел ІІ „Режим на платено паркиране на пътни превозни средства“, номерацията на Раздел 2.2 „Режим на платено паркиране на пътни превозни средства – „Служебен абонамент““ се изменя, както следва:

„3. Режим на платено паркиране на пътни превозни средства – „Служебен абонамент“”

 

§17. В Глава седма „ПАРКИРАНЕ“, Раздел ІІ „Режим на платено паркиране на пътни превозни средства“, Раздел 3 „Режим на платено паркиране на пътни превозни средства – „Служебен абонамент““, разпоредбата на чл. 33, ал. 4 иал.5 се отменя.

 

§18. В Глава седма „ПАРКИРАНЕ“, Раздел ІІ „Режим на платено паркиране на пътни превозни средства“, номерацията на Раздел 2.3 „Режим на платено паркиране на пътни превозни средства – „Служебен абонамент““се променя и разпоредбата на чл. 33, ал. 6 се изменя, както следва:

            „(6) Кметът на общината, в определени случаи, може със заповед да закрива временно места за паркиране в режим „Служебен абонамент”.”

 

§19. В Глава седма „ПАРКИРАНЕ“, Раздел ІІ „Режим на платено паркиране на пътни превозни средства“, номерацията и наименованието на Раздел 2.3 „Режим на локално паркиране на собственици на жилищни имоти, попадащи в зоните за почасово платено паркиране“ се изменят, както следва:

„4.Режим на локално паркиране по местоживеене“

 

§20. В Глава седма „ПАРКИРАНЕ“, Раздел ІІ „Режим на платено паркиране на пътни превозни средства“, Раздел 2.3 „Режим на локално паркиране на собственици на жилищни имоти, попадащи в зоните за почасово платено паркиране“, разпоредбата на чл. 34, ал. 1 се изменя и допълва, като придобива следното съдържание:

„(1) На улици, булеварди и площади – общинска собственост, с въведен режим на почасово платено паркиране, Кметът на общината със заповед може да въвежда режим на локално паркиране на ППС. Право на локално паркиране се предоставя на собственици на ППС, респ. лица, ползващи ППС на друго правно основание, които имат адресна регистрация на улици, булеварди и площади с въведен режим на почасово платено паркиране.„

 

§21. В Глава седма „ПАРКИРАНЕ“, Раздел ІІ „Режим на платено паркиране на пътни превозни средства“ номерацията на Раздел 2.4 „Режим на паркиране на ППС за служебни нужди в зоните за почасово платено паркиране на територията на Община Плевен“ се изменя, както следва:

„5. Режим на паркиране на ППС за служебни нужди в зоните за почасово платено паркиране на територията на Община Плевен”

 

§22. В Глава седма „ПАРКИРАНЕ“, Раздел ІІ „Режим на платено паркиране на пътни превозни средства“, Раздел 5 „Режим на паркиране на ППС за служебни нужди в зоните за почасово платено паркиране на територията на Община Плевен“, разпоредбата на чл. 35, ал. 2, 4, 5 и 6 се изменят и допълват, като придобиват следното съдържание:

„(2) Режимът на паркиране на ППС за служебни нужди може да се приложи и по отношение на ППС – собственост на държавни органи и организации, административни, здравни и други звена на бюджетна издръжка, създадени със закон или с решение на Общински съвет – Плевен. При необходимост и във връзка с изпълнение на служебните задължения, режимът за служебни нужди може да се приложи и по отношение на ППС, които обслужват посочените в настоящата алинея институции и звена и са собственост на техни служители.

(4) Списъкът на лицата по ал. 1 се изготвя, изменя и актуализира от председателя на Общински съвет – Плевен, а списъка по ал. 2 – от Кмета на Община Плевен. Списъците, както и актуалната информация за внасяните промени в същите, се предоставят текущо на общинското предприятие, което осъществява оперативната дейност по изработването, активирането и контрола на картите за паркиране на ППС за служебни нужди на територията на Община Плевен.

(5) На правоимащите лица, институции и звена  по ал. 1 и ал. 2 може да бъде издадена една карта за паркиране за служебни нужди. Същите заплащат цена, която се равнява на разходите по издаване на картата и се определя в Наредба № 17 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен на Общински съвет – Плевен.“

(6) Освен картата за паркиране за служебни нужди по ал. 5, на правоимащите лица и институции по ал. 1 и ал. 2 може да бъдат издадени и до два броя карти за преференциално паркиране, като за издаване на всяка карта се заплаща такса в размер на ½ от цената на годишния абонамент за предплатено паркиране в зоните за почасово платено паркиране, определена в Наредба № 17 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен на Общински съвет – Плевен.

 

§23. В Глава седма „ПАРКИРАНЕ“, Раздел ІІ „Режим на платено паркиране на пътни превозни средства“, Раздел 5 „Режим на паркиране на ППС за служебни нужди в зоните за почасово платено паркиран на територията на Община Плевен“, към разпоредбата на чл. 35 се създава нова ал. 8  със следното съдържание:

„(8) Режимът за служебни нужди се прилага по отношение на ППС, собственост на Община Плевен, които ползват без заплащане обособените зони за почасово платено паркиране. Списъкът се утвърждава и актуализира от Кмета на Община Плевен.“

 

§24. В Глава седма „ПАРКИРАНЕ“ номерацията на Раздел 3 „Режим на преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания“ се изменя както следва:

 

„Раздел III. РЕЖИМ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ПАРКИРАНЕ НА ППС, ПРЕВОЗВАЩИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ”

 

§25. В Глава седма „ПАРКИРАНЕ“, Раздел ІІІ „Режим на преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания“, разпоредбата на чл. 36, се изменя и допълва, като придобива следното съдържание:

„Чл.36. (1) На територията на Община Плевен, в паркингите – общинска собственост се осигуряват определен брой места за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания.

(2) На територията на Община Плевен в зоните с почасово платено паркиране, се осигуряват определен брой фиксирани и обозначени места за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания.

(3) Местата за паркиране по ал. 1 и ал. 2 са с възможно най-добър достъп от входовете и подходите към тях и се обозначават с пътен знак Д21 „Инвалид“ и плътна пътна маркировка с изобразен международния символ „Инвалид“.

(4) Броят на паркоместата, предназначени за паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания, се определя, както следва:

1. най-малко 3 /три/ места за паркиране се предвиждат в зоните с до 50 места;

2. най-малко 4 /четири/ на сто от общия брой места за паркиране се предвиждат в зоните с повече от 50 места;

3. най-малко 10 /десет/ на сто от местата в зоните за паркиране пред и около сгради, предназначени за лечебни, социални, рехабилитационни, спортни и производствени дейности.

 (5) Картите на правоимащите лица, удостоверяващи правото на преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания, на територията на Община Плевен се издават и преиздават от Кмета на Общината чрез ОП „Център за градска мобилност“, където се поддържа регистър на издадените карти. Степента на трайно уреждане се удостоверява с решение на ТЕЛК/НЕЛК, като карти се издават на лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност.

(6) Лицата с увреждания подават заявление по образец в ОП „Център за градска мобилност“, като към заявлението правоимащите прилагат:

  1. Документ за самоличност (представя се в оригинал за справка), а за деца до 14 - годишна възраст – копие от удостоверение за раждане (представя се в оригинал за  сверяване) и документ за самоличност на родител/настойник;
  2. Копие от ТЕЛК/НЕЛК за определена трайно намалена работоспособност 50 и над 50% (представя се в оригинал за сверяване);
  3. Удостоверение за настоящ адрес (когато е приложимо);
  4. Удостоверение/служебна бележка или друг документ, удостоверяващ че лицето няма издадена карта за преференциално паркиране на ППС, превозващо хора с увреждания, по постоянен адрес;
  5. Актуална цветна снимка 3см/4см – 2 броя;
  6. Нотариално заверено пълномощно в случай, че заявлението не се подава от лицето с увреждания;

(7) В определените в ал. 4 места може да паркират само превозните средства, които при и по време на паркирането обслужват персонално лицето, притежаващо валидно издадена на негово име карта по ал. 5.

(8) Притежателят на картата е длъжен при и по време на паркирането да постави картата за преференциално паркиране на таблото на ППС, на видимо място, от вътрешната страна, зад предното стъкло, даващо възможност за осъществяване на контрол.

(9) При установяване на нередовно паркирано ППС – без карта за преференциално паркиране, с изтекъл срок на валидност на картата, използване на неиздадена по съответния ред карта, ППС необозначено по реда на ал. 8, както и когато валидна карта се ползва от неправоимащи лица, спрямо превозното средство се прилага принудителна административна мярка по реда на Глава осма от настоящата наредба.

(10) Контролът по спазване на правилата паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания, се осъществява от служители на ОП „Център за градска мобилност“ и/или служители на ОД на МВР – Плевен.

(11) При неправомерно ползване на карта за преференциално паркиране на ППС, превозващо хора с увреждания, служител на ОП „Център за градска мобилност“ и/или на ОД на МВР – Плевен отнема картата, която се връща на органа, издал същата.

(12) Служителите на ОП „Център за градска мобилност“ съвместно със служители на ОД на МВР – Плевен извършват контролни проверки, доколко преференциалното паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания е извършено при спазване на нормативните изисквания, както и изискват доказателства от водача на съответното ППС, за това, че е паркирано в присъствието на лицето – притежател на картата, с която същото ППС е обозначено. При установяване на несъответствие между картата и лицето, което я ползва и/или при други случаи на неправомерно ползване, служителите изземват картата, като нарушителят подлежи на санкция по общия ред. При установено несъответствие между картата и лицето, което я ползва, картата се предава на органа, издал същата за връщане на притежателя.

(13) При установено повторно неправомерно ползване на картата за преференциално паркиране, същата се изземва и се предава на органа, който я е издал, за анулиране, като на лицето притежател на картата не се издава нова карта до изтичане срока на валидност на анулираната карта, но не по-малко от една година от датата на отнемането.

(14) Редът и условията за осъществяване на контрола по ал. 12 и ал. 13 се регламентират със заповед на Кмета на общината.

(15) При недостиг на паркоместа по ал. 1, паркирането се извършва по реда на Раздел II., 1. Режим на почасово платено паркиране.”

 

§26. В Глава седма „ПАРКИРАНЕ“ номерацията и наименованието на Раздел 4 „Режим на безплатно паркиране на ППС със специален режим на движение и ППС, обслужващи държавни органи и организации – създадени със закон“ се изменят, както следва:

„Раздел IV. РЕЖИМ НА БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ НА ППС СЪС СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ НА ДВИЖЕНИЕ”

 

§27. В Глава седма „ПАРКИРАНЕ“, Раздел 4 „Режим на безплатно паркиране на ППС със специален режим на движение и ППС, обслужващи държавни органи и организации – създадени със закон“, разпоредбата на чл. 37а се отменя.

 

§28. В Глава девета „РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗКЛЮЧЕНИЯТА И ИЗДАВАНЕ НА ПРОПУСКИ”, разпоредбата на чл.44 се изменя като придобива следната редакция:

„чл.44 (1) Потребността от ползване на маршрутни пропуски за транспортни нужди се заявява писмено от превозвачите, а в отделни случаи от товародателя или товарополучателя, Към заявката се прилагат: одобрен график за строителството, договори за превоз или доставка, удостоверение от банка, регистрация на търговски обект и др. документи, доказващи необходимостта от издаване на пропуск.

(2) За издаване на маршрутен пропуск за транспортно -  производствени нужди се заплаща такса, определена в Наредба 17 на Общински съвет – Плевен.

(3) Пропуски за влизане в пешеходната зона на гр. Плевен при транспортно обслужване на обекти на МПС с товароносимост до 3.5 т. се издават по преценка от Кмета на Община Плевен.”

 

§29. В Глава девета „РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗКЛЮЧЕНИЯТА И ИЗДАВАНЕ НА ПРОПУСКИ”, в разпоредбата на чл.45 се заличава изречение второ.

 

§30. В Глава девета „РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗКЛЮЧЕНИЯТА И ИЗДАВАНЕ НА ПРОПУСКИ”, в разпоредбата на чл. 47 се променя и придобива следното съдържание:

„чл. 47 (1) Пропуските за движение и престой по уличната мрежа с ограничения в гр. Плевен и региона за транспортно обслужване на обекти се подават до Община Плевен се издават на заявителя от сектор “Пътна полиция – КАТ” при ОД на МВР  Плевен и се завеждат в дневник. Заявките за издаване на пропуски се съхраняват най-малко една година.

(2) Собствениците на МПС, адресно регистрирани на улици в забранените зони, получават пропуск за временен престой на МПС пред домовете и гаражите им.”

 

§31. В глава десета „КОНТРОЛ И САНКЦИИ” чл.48 се изменя и допълва, като придобива следното съдържание:

„Чл. 48. (1) Контролът по тази наредба се осъществява от:

1. Кмета на Община Плевен или чрез определени с негова писмена заповед  длъжностни лица;

2. Директора на ОД на МВР – Плевен или определените от него с писмена заповед длъжностни лица;

(2) Осъществяващите контрол по тази наредба:

1. Следят за изпълнението на тази наредба и налагат глоби или съставят актове в зависимост от вида на нарушението;

2 Контролират изправността и състоянието на уличната настилка, съоръжения, маркировка, средствата за организация и регулиране спазването на правилата за паркиране от водачите на пътни превозни средства, на правилата за движение от пешеходците и на правилното използване на алармените инсталации, монтирани в пътни превозни средства за тяхната охрана;

3. Използват техническо средство за принудително задържане на пътното превозно средство, за което не е заплатена дължимата цена за паркиране до заплащане на цената и на разходите по прилагане на техническото  средство;

4. Извършват принудително преместване на ППС в случаите на чл.38;

5. Контролират спазването на изискванията на Закона за управление на отпадъците по отношение на изоставените или снетите от отчет моторни превозни средства на територията на общината;

(3) Глобите и таксите, събирани при прилагането на тази наредба и  при констатиране на нарушения във връзка с контрола по организацията на движението и паркирането, постъпват в бюджета на общината.

§32. В глава десета „КОНТРОЛ И САНКЦИИ” чл.49 се изменя, като придобива следната редакция:

„Чл.49 (1) За установените нарушения на тази наредба, лицата, извършили нарушението, се наказват с глоба в размер на 150 (сто и петдесет) лева, ако за констатираното нарушение не е предвидено друго наказание.

 

§33. В глава десета „КОНТРОЛ И САНКЦИИ” чл.51 се изменя, като придобива следната редакция:

„ Чл.51. (1) За спиране, престой, паркиране и/или преминаване на МПС и състави от ППС през паркове, градини и зелени площи на извършителите се налагат глоби в размер на 150 (сто и петдесет) лева.

(2) Паркирани МПС в нарушение на изискванията на настоящата наредба, както и върху специално обозначено място, определено за паркиране на МПС, обслужващо хора с увреждания, се отстраняват принудително, срещу цена, определена по реда на Наредба №17 на Общински съвет – Плевен, а  на извършителите се налага глоба в размер на 150 (сто и петдесет) лева.

(3) За паркиране по улици, площади и други площи за обществено ползване, както и за престой или паркиране по тротоари на МПС, извън случаите по чл.94 ал.3 от ЗДвП, се налага глоба в размер на 300 (триста) лева.

(4) За частично или цялостно повреждане или нерегламентиран демонтаж на пътен знак, указателна табела или друго регламентирано поставено съоръжение за вертикална пътна сигнализация, на извършителите се налагат глоби в размер от 100 (сто) до 500 (петстотин) лева.

(5) За нерегламентирано, частично или цялостно заличаване на хоризонтална пътна маркировка на извършителите се налагат глоби в размер от 100 (сто) до 300 (триста) лева.

(6) За частично или цялостно повреждане или нерегламентиран демонтаж на монтирано по съответния ред антипаркинг устройство на извършителите се налагат глоби в размер от 100 (сто) до 500 (петстотин) лева.

(7) За частично или цялостно повреждане или нерегламентиран демонтаж на монтирана по съответния ред светофарна уредба на извършителите се налагат глоби в размер от 100 (сто) до 500 (петстотин) лева.

(8) При констатиране на нерегламентирано поставяне и/или разполагане върху  общинска територия на подвижни, неподвижни и други прегради,  знаци, табели, съоръжения, предмети и др. подобни, които затрудняват и / или възпрепятстват видимостта, преминаването, спирането, престоя и паркирането на моторните превозни средства, както и движението на пешеходците, контролните органи премахват незабавно и изземват поставените елементи, без да е необходимо предупреждение или предизвестие.

 

§34. В глава десета „КОНТРОЛ И САНКЦИИ” чл.54, ал.2 се изменя и се създава ал.3, като придобива следната редакция:

„Чл.54. (2) Фиш за неправилно паркирано пътно превозно средство може да се издаде и в отсъствие на нарушителя. В този случай първият екземпляр от фиша се закрепва към пътното превозно средство, като се вземат мерки той да не се повреди от атмосферните условия. Закрепването на фиша към пътно превозно средство е равносилно на връчването му. Вторият екземпляр се изпраща по пощата с обратна разписка, а третият екземпляр остава за съхранение при издателя му.

(3) Фиш, глобата по който не е платена доброволно в 7-дневен срок от датата на издаването му, се смята за влязло в сила наказателно постановление.

 

II. Измененията и допълненията на Наредба за изменение на Наредба № 3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен влизат в сила 7 дни след публикуването им на интернет страницата на Общински съвет – Плевен.

 

Забележка:   Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в законоустановения 14-дневен срок от публикуване на настоящето предложение на Интернет страницата на Община Плевен, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредба № 3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен на e-mail: info@pleven.bg или в Центъра за обслужване на граждани, находящ се на пл. “Възраждане” № 4, гр. Плевен. Телефон за контакти 064/ 822414.

 

 

 

ВНАСЯ:

ГЕОРГ СПАРТАНСКИ

Кмет на Община Плевен