Предложение за изменение на наредба №27 - Януари 2014

604

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕНП Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

Проф. Д-р Димитър Стойков, дмн - Кмет на Община ПлевенОтносно:изменение и допълнение в НАРЕДБА№ 27 ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН

(Приета с Решение № 464/27.02.2013 г. на Общински съвет – Плевен)Уважаеми дами и господа общински съветници,С въвеждането и вече натрупания опит от използването на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки, чрез поставяне на тройки разноцветни контейнери за разделно събиране от “Екопак България” АД в гр. Плевен, възникна проблем с изземването на събраните разделно отпадъци от специализираните съдове, транспортирането им с каруци, колички и други средства и продаването им на нерегламентирани пунктове.1. Причини, налагащи изменението и допълнението.

1.1.За решаване на проблема с изземването на събраните разделно отпадъци от специализираните съдове, транспортирането им с каруци, колички и други средства и продаването им на нерегламентирани пунктове, се състоя среща на представители на Община Плевен, “Екопак България” АД, ОД МВР-Плевен и “Астон сервиз” ЕООД. Обсъдени са възможните действия за решаване на проблема и едно от тях е изменение и допълнение в НАРЕДБА№ 27 ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН. . Направено е предложение, което е публикувано на електронната страница на Община Плевен, коментирано е и е получено ново предложение от “Екопак България” АД № ЕК-26-1520-9/05.12.2013 г.

1.2. Изменението и допълнението на Наредбата ще конкретизира и определи действията които подлежат на санкциониране и се определя тежестта на наложените санкции.2. Мотивите за приемане изменение и допълнение в НАРЕДБА№ 27 ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН се изразяват в необходимостта да се преустанови изземването на събраните разделно отпадъци от специализираните съдове, транспортирането им с каруци, колички и други средства и продаването им на нерегламентирани пунктове:3. Целите, които се поставят с изменение и допълнение в НАРЕДБА№ 27 ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН са свързани с подобряване на системата за разделно събиране, недопускане на замърсяване, подобряване на постигнатите финансови резултати и подобряване чистота в населените места.4. Финансови и други средства, необходими за прилагането на Наредбата. Прилагането на Наредбата няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.5. Очаквани резултати от приемане на Наредбата:

5.1. Адекватно и своевременно реагиране при осъществяване на контролна дейност при възникването на конфликти и спорни моменти между нарушителите и контролиращите органи – инспектори при Община Плевен и служители на ОД МВР-Плевен;

5.2. Намаляване на изземването на разделно събраните отпадъци и нерегламентираното им предаване .;

5.3. Подобряване на чистотата на населените места в общината;6. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Настоящият проект за изменение и допълнение в НАРЕДБА№ 27 ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя.Във връзка с гореизложеното, на основание чл.79 от Административно – процесуалния кодекс, чл.8, чл. 11, ал.3 и чл. 26 от Закона за нормативните актове, при спазване изискванията на чл. 28 от Закона за нормативните актове, и чл. 75, 76, 77 и 79 от Административно-процесуалния кодекс, чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.13 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам на Общински съвет - Плевен да вземе следнотоР Е Ш Е Н И Е:І. Приема Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА№ 27 ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН, както следва:

В Глава седма “АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ” се правят следните изменения и допълнения:

&1. Създава се нова алинея 2 към разпоредбата на чл.29 със следното съдържание:

“Наказва се с глоба от 500 до 1500 лв. физическо лице, а с имуществена санкция в размер от 700 до 2000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което изземва разделно събрани отпадъци от специализирани съдове и площадки за разделно събрани отпадъци, превозва с всички средства в това число: каруци, колички, велосипеди и др. без валидно разрешително, издадено от РИОСВ гр. Плевен, и договор с Община Плевен за извършване на посочените дейности.”

&2. Създава се нова алинея 3 към разпоредбата на чл.29 със следното съдържание:

“При повторно нарушение наказанието е глоба от 1000 до 3000 лв. за физическо лице, а с имуществена санкция в размер от 1400 до 4000 лв. за едноличен търговец или юридическо лице.”ІІ Измененията на Наредбата влизат в сила 7 дни след публикуването им в местен вестник и на интернет страницата на Общински съвет – Плевен.

Забележка: Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, в законоустановения 14 дневен срок от публикуване на настоящето предложение на Интернет страницата на Община Плевен, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на нашето предложение за изменение и допълнение на НАРЕДБА№ 27 ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН на e-mail: или в Центъра за обслужване на граждани, находящ се на пл. “Възраждане” №4, гр. Плевен. Телефон за контакти 064/ 822414.

ВНАСЯ

Проф. д-р ДИМИТЪР СТОЙКОВ, дмн

Кмет на община Плевен