Предложение за приемане на Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Плевен

1144

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

 

от Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 

Относно: Приемане на Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Плевен

 

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Предлагам на Вашето внимание проект за нова Наредба, регламентираща условията и реда за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Плевен.

 

1. Мотиви, налагащи приемането на Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Плевен

Мотивите за приемане на настоящата наредба са липсата на подзаконова уредба, уреждаща условията и реда за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Плевен с оглед подобряване на условията за предоставяне на обществени услуги в областта на транспорта, водоснабдяването, отвеждането на отпадни води, топлоснабдяването, електроснабдяването, газоснабдяването и електронните съобщения.

В предложения проект е уредено изпълнението на строителни или ремонтни работи, свързани с разкопаване на терени общинска собственост - улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, площади, зелени площи и други. Издаваните разрешения за строеж ще са придружени от документи, удостоверяващи съгласуване на трасето на предстоящото прокопаване с експлоатационните дружества, осъществяващи дейност на територията на Община Плевен; документ за внесена гаранция за качеството на възстановителните работи на нарушените улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, площади и други и времеви график за поетапно изпълнение на прокопаването, който ще се съгласува и одобрява от Община Плевен. При невъзстановяване, със средствата от гаранцията Община Плевен ще възстановява участъците.

Предлаганият проект касае уреждане на взаимоотношенията между Община Плевен, в качеството й на собственик на улици, тротоари, зелени площи и възложителите, за които е възникнала необходимост от извършване на прокопавания на терени общинска собственост. Тъй като отношенията между общината и възложителите на такива прокопавания до сега не бяха ясно формулирани, през последните години зачестиха случаите на извършвани прокопавания, без след това да се възстановяват компрометираните участъци. За да се избегнат неудобствата за гражданите, а в нередки случаи и за предотвратяване на възможни пътно-транспортни произшествия, до сега Община Плевен изразходваше не малък собствен финансов ресурс за извършване на дейностите по възстановяване на такива участъци.

 

2. Цели, които се поставят с приемането на Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Плевен

            Целите, които се поставят с приемането на Наредбата са:

          - Регламентиране на отношенията между участниците в строителния процес при изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Плевен, с оглед подобряване на условията за предоставяне на обществени услуги в областта на транспорта, водоснабдяването, отвеждането на отпадни води, топлоснабдяването, електроснабдяването, газоснабдяването и електроннитесъобщения.

          - Възможност за осъществяване на контрол по качеството на възстановителните дейности.

          - Възможност за отстраняване на възникнали в гаранционния срок дефекти по качеството на възстановяване.

          - Гаранция, обезпечаваща изпълнението на възстановителните работи в засегнатите от строителни или ремонтни работи участъци в гаранционните срокове за отстраняване на възникналите дефекти и повреди в тях.

           

3. Очаквани резултати от приемане на Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Плевен

          - Значително намаляване броя на невъзстановените улици, тротоари, зелени площи и др., за чиято поддръжка и добрата експлоатационна пригодност Община Плевен е отговорна.

          - Освобождаване на собствени бюджетни средства, които до сега общината влагаше за възстановяване на извършвани прокопавания.

 

4. Финансови и други средства, необходими за прилагане на Наредба за изграждане елемените на техническата инфраструктура на територията на Община Плевен

Прилагането на новата Наредба за изграждане на техническата инфраструктура на територията на Община Плевен няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с допълнителни човешки ресурси.

 

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз:

            Настоящият проект за нова Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Плевен е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство (ЗУТ), регламентите и директивите на ЕС, относими към тази материя.

           

С оглед изложеното и на основание чл.22, ал. 2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 във връзка с чл. 26 и при спазване на изискванията на чл.28 от Закона за нормативните актове и чл. 75, 76, 77 и 79 от Административно-процесуалния кодекс, предлагам на Общински съвет - Плевен да вземе следното

 

 Р Е Ш Е Н И Е:

 

1. Приема Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Плевен

2. Наредбата влиза в сила от деня на публикуването и.

 

Забележка: Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, в законоустановения 14-дневен срок от публикуване на настоящото предложение на Интернет страницата на Община Плевен се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на нашето предложение за изменение и допълнение на e-mail: info@pleven.bg или в Центъра за обслужване на граждани, находящ се на пл. “Възраждане” № 4, гр. Плевен. Телефон за контакти: 064/ 822414.

 

ВНОСИТЕЛ:

ГЕОРГ СПАРТАНСКИ

Кмет на Община Плевен