Приемане на План-сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходи за услуги по събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци и чистотата на територията на Община Плевен и честотата на извозването на съдове през 2018г.

682

    На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 23.11.2017 г., за предложения и становища по настоящия проект за приемане на план-сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на Община Плевен и честотата на извозването на съдовете през 2018 г.
Предложения могат да бъдат депозирани на следния електронен адрес: eco@pleven.bg

 

Файлове:

Проект.pdf Проект.pdf