Проект за приемане на Наредба за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения на територията на община

5267

НАРЕДБА №………

за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения на територията на община Плевен

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Тази Наредба урежда управлението и вътрешния ред в гробищните паркове – публична общинска собственост, реда и условията за погребения, ползването и благоустрояването на гробните и урнови места и свързаните с тази дейност услуги на територията на Община Плевен.

Чл. 2. (1) Гробищните паркове са обществени терени със специално предназначение.

(2) На територията на Община Плевен действат:

1. Гробищен парк „До Стадиона” в гр. Плевен ;

2. Горноплевенски гробищен парк;

3. Гробищен парк в местността “Чаира” – гр. Плевен;

4. Траурен парк „Мюсюлмански гробища” – гр. Плевен;

5. Траурен парк „Еврейски гробища” – гр. Плевен;

6. Гробищни паркове в кметствата и населените места на община Плевен, съгласно приложение № 1 към настоящата наредба.

Чл.3. (1) Предмет на настоящата Наредба са управлението и вътрешния ред в гробищните паркове по чл.2, ал.2, т.1, т.2 т.3 и т.5., реда и условията за погребения, ползването и благоустрояването на гробните и урнови места и свързаните с тази дейност услуги.

(2) Гробищните паркове по чл.2, ал.2, т.4 и т.5 се управляват от съответните църковни управи/настоятелства.

Чл. 4. (1) Подробните  устройствени планове за гробищни паркове се приемат с решение на Общински съвет - Плевен.

 (2) С плановете по предходната алинея се определят главните и второстепенни алеи на гробищния парк и гробните парцели. Парцелите се разделят на редове, които се броят от изток на запад, а гробовете - от юг на север. Редовете и гробовете се отделят с междинни пътеки.

(3) Създаването на нови и разширение на съществуващите понастоящем гробищни паркове, става в съответствие с нормативната уредба на Република България, отнасяща се до тази дейност.

(4) Допуска се в гробищните паркове обособяването на отделни полета /зони/ на различни религиозни общности.

(5) Урнови стени, както и урнови гробове, могат да се създават във всички гробищни паркове и гробища на територията на общината, съобразно с утвърдените планове по ал. 1.

 

Глава втора

УПРАВЛЕНИЕ НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ

Чл. 5. (1)Гробищните паркове,  както и намиращите се в тях сгради и съоръжения, се управляват и стопанисват, както следва:

1. гробищните паркове в град Плевен– от Кмета на Община Плевен;

3. гробищните паркове в кметствата и населените места на община Плевен - от кметовете и кметските наместници на съответните населени места.

(2) Кметът на Община Плевен определя комисия от общинската администрация, която ежегодно обхожда всички гробищни паркове в населените места на Общината за установяване на вида и поддържането им. Комисията изготвя писмено становище за установените нередности, свързани с неспазване на разпоредбите на настоящата Наредба.

Чл.6. (1) Органите по чл.5, ал.1 или определени от тях лица извършват следните дейности:

1. Водят регистри на покойниците по гробищни паркове и гробища, по парцели, редове и гробни места, включително в електронен вид.

2. Осъществяват дейностите по организация на погребенията, включително по определянето на ден, час и място.

3. Събират и отчитат гробищни такси по ЗМДТ, съобразно Наредба № 17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен.

4. Осъществяват контрол по спазване на нормативната уредба.

5. Полагат грижи за реда и поддържането на подходите, зелените площи и алеите на гробищния парк.

6. Определят и контролират режима на влизане на моторни превозни средства в гробищния парк.

7. Извършват услуги, свързани с организация и извършване на погребения, съгласно Наредба № 17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен.

8. Осъществяват поддръжката на сградния фонд, ритуалните зали, сгради, водоснабдителни и ел.съоръжения.

(2) Община Плевен, в рамките на своя бюджет, определя средства за:

1. обновяване и разширение на гробищните терени – общинска собственост, сгради и съоръжения, общо озеленяване и изграждане на алейна мрежа, водопроводи, ограждения и др.

2. текущи разходи по поддръжка на общинските гробищни и ритуални зали – охрана, почистване, вода, осветление, озеленяване и др.

 Чл. 7. (1) Разрешения за извършване на траурни, строителни, търговски и каменоделски дейности на територията на общинските гробищни паркове се издават от Кмета на Община Плевен.

(2) За издаване на разрешенията по ал.1 лицата подават заявления в Центъра за административно обслужване на гражданите в Община Плевен, в което се посочва:

1.  предмет на дейност;

2. фирма, седалище, телефон и БУЛСТАТ на търговеца или адрес, ЕГН и телефон на физическото лице;

3. име на лицето, представляващо търговеца;

4. опис на предлаганите услуги.

(3) В 14-дневен срок от постъпване на документите по ал.2, заявлението се вписва в специален регистър, като лицата се издава разрешение по служебен ред.

(4) При промяна в обстоятелствата по ал.2 лицата, извършващи услугите, са длъжни в 14-дневен срок от настъпването им да декларират промяната пред Кмета на Община Плевен.

 

Глава трета

ГРОБНИ МЕСТА И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ

 Чл. 8. (1) Гробните места обхващат: обикновени гробове, урнови гробове, урнови стени (ниши) и фамилни гробни места (гробници), състоящи се от два и повече единични гроба, съгласно изискванията на Наредба № 2 от 21.04.2011 г. на Министерството на здравеопазването  за здравните изисквания към гробищните паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници.

(2) Обособяването и размерите на урновите стени и ниши се определят с приет по надлежния ред архитектурен проект за съответния гробищен парк.

(3) Урна с праха на покойник може да се положи както в урнова ниша, така и в урнов или в обикновен гроб.

(4) Предоставянето на нови гробни места става само с разрешение на Кмета на Общината или упълномощено от него длъжностно лице.

Чл.9.  Изкопаването на гробни места в гробищните паркове и всички гробища - публична общинска собственост, находящи се на територията на Община Плевен, се извършва от лица /гробари/.

Чл. 10. (1) С полагането на покойник или на урна с праха му в гроб или в урнова ниша, за наследниците му по закон или завещание се поражда правото на гробоползване.

(2) Правото на гробоползване обхваща:

1. извършване на последващи погребения в него (нея) по реда и при условията на тази Наредба.

2. поставяне на временни или на трайни надгробни знаци: паметник, рамка, фотокерамични портрети с лика и изписване името на покойника с датите на раждането и смъртта му.

3. засаждане на декоративни цветя и треви.

4. извършване на траурни и възпоменателни обреди.

(3) Правото на ползване на урнова ниша обхваща:       

 1. извършване на последващо урнополагане по реда и при условията на тази Наредба.

2. поставяне на табела с изписване на името на покойника, на датите на раждането и смъртта му и фотокерамичен портрет с лика му.

3. полагане на цветя в монтирана край нишата ваза.

4. извършване на траурни и възпоменателни обреди.

Чл.11. (1) Правото на гробоползване е срочно и безсрочно.

(2) Гробното място се ползва безплатно за срок от 8 (осем) години, при погребване на първи покойник.

(3) Ползватели с редовно поддържани гробни места, благоустроени с трайни надгробни символи, след заплащане на определена такса на Община Плевен, могат да придобият право на ползване за срок до 15 години или за вечни времена, като правоимащите лица по чл.10, ал. 1, заплатят определената от Общински съвет – Плевен такса, но не по-късно от 12 месеца след изтичане срока по ал.2.

(4) Когато правото на гробоползване не е било продължено, гробното място може да се предостави за ново погребение след уведомяване наследниците на погребаното лице от общинската администрация. Гробното място не се предоставя за друго погребение в случай, че наследниците на погребаното лице удължат срочното право на гробоползване, респ. придобият безсрочно право на гробоползване.

(5) Паметници и други трайни надгробни знаци от гробни места, за които правото на гробоползване не е било продължено, се демонтират.

(6) Наследниците на гробните места по ал.5 нямат право на материално обезщетение за извършените от тях строителни дейности по гробовете по време на тяхното ползване паметници, огради, пътеки и др.).

Чл. 12. При условие, че правото на гробоползване е продължено чрез заплащането на такса, в същия гроб могат да бъдат погребани:

1. съпруг и низходящи на погребания, както и съпрузите на децата му, като с предимство се ползва най - рано починалото лице измежду тях.

2. баща, майка и роднини по съребрена линия до втора степен, техни съпрузи и низходящи - със съгласие на преживелия съпруг, а ако такъв липсва - със съгласието на наследниците по низходяща линия на погребания.

3. съгласие по т. 2 не се изисква при полагане на урна с праха на починали родители, братя и сестри на погребания.

4. когато погребаният не е оставил низходящи наследници и съпруг,  в същия гроб могат да бъдат погребани и неговите родители, а с тяхно съгласие - роднини по съребрена линия до втора степен (братя и сестри) и техните низходящи до първа степен.

5. когато погребаният не е оставил низходящи наследници, съпруг и родители, в същия гроб могат да бъдат погребани негови братя и сестри, а с тяхно съгласие и низходящите им до първа степен.

Чл. 13. (1) Възмездно преотстъпване на правото на гробоползване не се допуска.

(2) Безвъзмездно преотстъпване на това право се допуска само между правоимащите лица по чл.12 и се вписва в гробищния регистър.

Чл.14. (1) Индивидуалното благоустрояване на гробните места се допуска при условие, че не ограничава правото на гробоползване на други лица и не се нарушават добрите нрави.

(2) Благоустрояването може да се изразява в поставянето на паметници, паметни плочи, кръстове, с височина до три метра, декоративни огради и засаждане на декоративни цветя и треви.

(3) Ползвателите на гробните места са длъжни да поставят трайни надгробни знаци, да ги поддържат в добър вид и да полагат системни грижи за гробното място, в т.ч. и по отношение растителността върху гроба.

(4) Изоставени, изпочупени и неподдържани временни надгробни знаци се отстраняват от гробовете от служители на гробищния парк.

 

Глава четвърта

ПОГРЕБЕНИЯ И УРНОПОЛАГАНЕ

Чл.15.(1) В гробищните паркове на Община Плевен се погребват покойници с постоянен или настоящ адрес приживе на територията на Общината.

(2) Покойници от други населени места могат да бъдат погребвани в гробищните паркове на територията на Община Плевен, ако:

1. имат родственици с постоянен адрес в Община Плевен ;

2. са починали на територията на Община Плевен и са с неустановена самоличност или непотърсени от близките им;

3. са покойници, чужди граждани, починали на територията на Община Плевен, при изявена писмена воля на роднините им и след писмено разрешение на Кмета на Община Плевен или упълномощено от него лице.

Чл.16. (1) Полагането на друг покойник в обикновен гроб не се разрешава преди изтичането на 8 години от предишното погребение. Това ограничение не се прилага за урнополагане.

(2) Останките от погребания се изваждат и заравят в общ гроб. В случай, че в гроба или в ковчега бъдат открити предмети, същите се описват и предават за съхранение на кмета или кметския наместник.

Чл.17. (1) Погребенията се извършват в светлата част на денонощието, но не по-рано от 24 часа и не по-късно от 48 часа от настъпване на смъртта. Погребения след 48 часа от настъпване на смъртта се извършват при условие, че са взети мерки за запазване и консервиране на трупа в специализирана хладилна камера.

(2) Погребението на покойници се извършва в отделни гробни места. Разстоянието между гробовете не трябва да бъде по-малко от 1 метър по дългите им страни и 0,5 м. по късите им страни.

(3) Всяко гробно място за възрастен трябва да има минимални размери: дължина 200 см, широчина 100 см и дълбочина 150 см. Широчината на семеен гроб трябва да бъде най-малко 150 см.

(4) При осигуряване дълбочина на изкопа над 2,20 м се допуска извършване на второ погребване преди изтичане на минималния санитарен срок, при условие, че първият ковчег се поставя в стоманенобетонна или монолитна камера при условията на чл.11 от Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищните паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници на Министъра на здравеопазването.

(5) При погребение на трупове на деца, дълбочината на гроба трябва да бъде най-малко 120 см.  

(6) При извършване на погребението над гробното място се създава земен насип висок около 50 см. Този насип впоследствие може да се оформи с рамка или паметна плоча.

Чл.18. (1) Погребения се извършват след представяне на препис- извлечение от акта за смърт.

(2) Изкопаването, полагането на покойник, заравянето и оформянето на гробните места се извършва от лица (гробари), назначени от Кмета на Общината или кмета на съответното кметство.

Чл.19. (1) Поставянето на предмети в ковчега на мъртвеца и в гроба се извършва от близките на починалото лице, по тяхна преценка.

(2) В урнова ниша не се разрешава поставянето на други предмети, освен урната с праха на починалия.

(3) Погребването на две или повече лица в общ гроб е недопустимо.

Чл.20. (1) Безплатни погребални услуги се предоставят на български граждани, които са самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги или регистрирани в службите за социално слаби, в рамките на определените от Общинския съвет разходи.

(2) Безплатните услуги включват:

1. издаване на смъртен акт;

2. осигуряване на ковчег (платно);

3. превоз на покойника;

4.  осигуряване на надгробен знак;

5. изкопаване и зариване на гробно място.

 

 

 

Глава пета

ОБРЕДНА И РИТУАЛНА ДЕЙНОСТ

Чл.21. (1) Религиозни ритуали се провеждат от духовни лица, съгласно каноните на съответната религия.

(2) Гражданските ритуали по желание на близките на покойника се провеждат в обредната зала или на гробното място.

(3) Традиционни и обичайни обреди могат да се изпълняват на гроба от близките на починалия, при условие, че не противоречат на добрите нрави и не пречат на съседните гробове.

 (4) Обредни действия и ритуали, противоречащи на добрите нрави и благоприличие, са недопустими.

 

Глава шеста

ОБЩЕСТВЕН РЕД В ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ

Чл.22. Посещенията в гробищните паркове на територията на община Плевен са разрешени:

- за периода от 1 април до 30 септември - от 7,00 до 20,00 часа;

- за периода от 1 октомври до 31 март - от 8,00 до 18,00 часа.

Чл.23. В района на гробищните паркове се забранява:

1. влизането на лица извън регламентираното време;

2. посещение на малолетни лица без пълнолетни придружители;

3. водене на домашни и други животни, с изключение на кучета-водачи на хора с увреждания, снабдени с отличителна екипировка и знаци;

4. приготвяне на циментови и варови разтвори по алеите, струпването на строителни материали и части за паметници без надлежно разрешение за това;  

5. изхвърляне на пръст и отпадъци върху чужди гробове и алеи;

6. отсичане на дървета без разрешение от субекта на управление;

7. изхвърляне на хранителни и други отпадъци извън определените за целта места;

8. палене на огън и изгарянето на отпадъците;

9. разлепване на некролози и други материали, освен на определените за целта места;

10. увреждане на паметници;

11. действия и дейности, противоречащи на добрите нрави и морални норми за поведение, както и такива, несъвместими с предназначението на гробищните паркове.

          

Глава шеста

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 24. (1) За неспазване на разпоредбите на настоящата Наредба на физическите лица се налагат глоби в размер от 50 до 500 лв., а на юридическите лица – имуществени санкции от 200 лв. до 2000 лв.

Чл. 25. (1) Актовете за установяване на нарушенията на тази Наредба се съставят от служители на общинската администрация, определени със заповед на Кмета на Община Плевен, от органите на РУ „Полиция” и Регионалната здравна инспекция.

(2) Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Плевен или упълномощен от него заместник-кмет.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването, както и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

Глава седма

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Наредбата за организацията и управлението на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения на територията на община Плевен се издава на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищните паркове (гробищата) и погребването и пренасянето на покойници и Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

§2. Придобитите права от ползвателите на гробните места преди влизане в сила на Наредбата се запазват.

§3. Наредбата е приета с Решение № ........, по протокол № .............от ................... на Общински съвет – Плевен и влиза в сила в 7-дневен срок от публикуването на сайта на Община Плевен и в местния печат.

 

 

СЪГЛАСУВАНО:

…………………….

Д.Йорданова

Н-к отдел „ПНО”

 

ИЗГОТВИЛ:

……………………

П.Кирова, д.м.

Секретар на Община Плевен

Файлове:

Naredba_gr (1).docx Naredba_gr (1).docx